1100/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1050/2016) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 188/2017, sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

6 §
Erilliset kalastuskiintiöt

Suomen kalastuskiintiöistä varataan kaupallisille kalastajille seuraavat täytäntöönpanolain 18 §:ssä tarkoitetut erilliset kalastuskiintiöt:

1) silakan verkkokalastukseen ja 13 §:ssä tarkoitettuun pienimuotoiseen trooli- ja rysäkalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia silakan sivusaaliita varten Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä 100 tonnin erillinen kalastuskiintiö sekä Pohjanlahden silakkakiintiöstä 500 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

2) kilohailin verkko- ja rysäkalastukseen ja pienimuotoiseen 13 §:ssä tarkoitettuun troolikalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia kilohailin sivusaaliita varten kilohailikiintiöstä 50 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

3) muiden kalalajien kalastuksessa saatavia lohisaaliita varten Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä 300 lohen erillinen kalastuskiintiö sekä Suomenlahden lohikiintiöstä 150 lohen erillinen kalastuskiintiö.


14 a §
Itämerenlohen kaupallinen kalastus jokialueella

Kaupallisen kalastajan, joka täytäntöönpanolain 6 a §:n nojalla aikoo harjoittaa jokialueelta kalastetun Itämerestä peräisin olevan lohen ensimyyntiä, tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa tätä koskeva ilmoitus elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksessa tulee antaa kalastajan yhteystiedot sekä tiedot hänen edellisenä vuonna jokialueelta kaupallisesti kalastamiensa lohien määrästä. Ilmoituksessa tulee myös ilmoittaa kuinka monta mainitussa pykälässä tarkoitettua lohien merkintätunnistetta kalastaja tarvitsee tulevalla kalastuskaudella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää vuosittain 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa ilmoitetun tarvittavan määrän tunnisteita ilmoituksen tehneelle kaupalliselle kalastajalle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus merkitsee tunnisteisiin kalastajan nimen ja rekisterinumeron sekä tunnistekohtaisen juoksevan numeron. Kalastaja saa käyttää tunnisteita ainoastaan itse pyytämiensä lohien merkitsemiseen.

Jokialueella kaupallisessa kalastuksessa myytäviksi otetut lohet tulee pyynnin yhteydessä merkitä tunnisteella juoksevan numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. Tunnisteen tulee olla kiinnitettynä loheen pyyntihetkestä kalastusaluksella pidettävän ajan. Kokonaisena myytävään loheen tunnisteen on oltava kiinnitettynä lisäksi varastoinnin ja ensimyynnin ajan sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.