1068/2018

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Maanmittauslaitoksesta annetun lain (1025/2018) 10 §:n nojalla:

1 §
Maanmittauslaitoksen tehtävät

Laissa säädetyn lisäksi Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, geoinformatiikan, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian, laserkeilauksen sekä kaukokartoituksen aloilla;

2) huolehtia geodeettisesta, fotogrammetrisesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta paikkatietojen metrologiasta;

3) suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten mittanormaaleja sekä toimia pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona;

4) kehittää ja kokeilla geodesian, paikkatietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoituksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää näiden käyttöönottoa;

5) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä;

6) julkaista tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.

2 §
Maanmittauslaitoksen henkilöstö

Maanmittauslaitoksen keskushallinnossa on ylijohtaja, maanmittausneuvoksia ja tutkimusjohtaja, jotka avustavat pääjohtajaa Maanmittauslaitoksen johtamisessa.

Keskushallinnon alaista yksikköä johtaa ylijohtaja ja yleishallintoyksikköä hallintojohtaja.

Maanmittauslaitoksessa on lisäksi virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Tutkimusjohtajalla, paikkatietokeskuksen ylijohtajalla sekä tutkimustulosyksiköiden johtajilla on professorin arvonimi.

3 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Maanmittauslaitoksen virkoihin on:

1) paikkatietokeskuksen ylijohtajalla ja tutkimustulosyksikön johtajalla tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) tutkimusprofessorilla ja tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä julkaisuilla osoitettu kyky tieteelliseen tutkimustyöhön Maanmittauslaitoksen toimialalla;

3) muulla kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla ylijohtajalla tai johtajalla sekä hallintojohtajalla ja maanmittausneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Maanmittaus- ja muita kiinteistötoimituksia sekä kirjaamistehtäviä suorittavalta virkamieheltä vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään erikseen.

4 §
Nimittäminen

Pääjohtaja nimittää ylijohtajan, maanmittausneuvoksen, tutkimusjohtajan sekä hallintojohtajan.

Keskushallinnon virkoihin nimittää pääjohtaja, ellei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Keskushallinnon alaisiin yksiköihin sijoitettuihin virkoihin nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa yksikön ylijohtaja taikka hallintojohtaja, jollei tätä toimivaltaa ole työjärjestyksessä annettu yksikön muulle virkamiehelle.

5 §
Sijaisen määrääminen

Pääjohtaja määrää sijaisen itselleen, ylijohtajalle, hallintojohtajalle sekä maanmittausneuvokselle.

Muiden sijaisten määräämisestä määrätään työjärjestyksessä.

6 §
Päätöksenteko Maanmittauslaitoksessa

Pääjohtajan tehtävänä on päättää Maanmittauslaitoksen yleisistä toimintalinjoista ja toiminnallisista tavoitteista sekä Maanmittauslaitoksen kannalta merkittävistä kehittämishankkeista.

Maanmittauslaitokselle kuuluvat muut kuin 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä taikka Maanmittauslaitoksen muussa määräyksessä annettu.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Henkilö, joka on Maanmittauslaitoksen virassa tämän asetuksen voimaan tullessa, on edelleen kelpoinen virkaansa sekä muuhun vastaavaan Maanmittauslaitoksen virkaan tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.