1033/2018

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksen sisällölle asetettavista vaatimuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 8 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, jäljempänä laitos, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksen sisällölle asetettavista vaatimuksista.

Uudelleenjärjestämisehdotuksen sisältöä ja arviointia koskevia määräyksiä on lisäksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/59/EU tarkoitetuissa Euroopan komission asetuksella tai päätöksellä annetuissa teknisissä standardeissa.

2 §
Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksessa esitettävät tiedot

Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

1) yksityiskohtainen selvitys tekijöistä ja ongelmista, joiden vuoksi laitoksen arvioitiin olleen kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa sekä näihin vaikeuksiin johtaneista olosuhteista;

2) kuvaus toimenpiteistä, joilla on tarkoitus palauttaa laitoksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus kohtuullisessa ajassa;

3) kyseisten toimenpiteiden toteuttamisaikataulu.

Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksessa on otettava huomioon muun muassa rahoitusmarkkinoiden tilanne ja ennakoitu kehitys myönteisimpien ja kielteisimpien olettamusten perusteella, mukaan lukien tapahtumien yhdistelmät, joiden avulla voidaan osoittaa laitoksen merkittävimmät haavoittuvuudet. Oletuksia on verrattava asianmukaisiin toimialakohtaisiin vertailuarvoihin.

3 §
Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksessa esitettävät toimenpiteet

Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi kuulua:

1) laitoksen toimintojen tervehdyttäminen;

2) laitoksen toiminnallisiin järjestelmiin ja infrastruktuuriin tehtävät muutokset;

3) luopuminen tappiollisista toiminnoista;

4) sellaisten toimintojen uudelleenjärjestely, jotka voidaan saattaa kilpailukykyisiksi;

5) omaisuuserien tai liiketoiminta-alueiden myynti.

Toimenpiteiden on perustuttava realistisiin oletuksiin niistä talouden ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteista, joissa laitos toimii.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU (32014L0059); EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Katri Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.