908/2018

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään seulonnoista annettuun valtioneuvoston asetukseen (339/2011) uusi 4 a ja 6 a–6 c § seuraavasti:

4 a §
Ionisoivalle säteilylle altistavaa seulontaa koskeva ohjelma

Jokaisen ionisoivalle säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten on laadittava 4 §:ssä tarkoitettu ohjelma, jossa esitetään:

1) seulonnan tarkoitus ja seulottavat väestöryhmät;

2) ohjelman toteuttaja ja seulonnan alueellinen ulottuvuus;

3) seulontamenetelmän soveltuvuus;

4) seulonnassa käytettävät radiologiset laitteet ja niiden soveltuvuus;

5) säteilylle altistavien tutkimusten ja toimenpiteiden suorittajat ja heidän koulutuksensa;

6) radiologian erikoislääkärit, jotka tulkitsevat seulontatutkimusten tulokset, antavat niistä lausunnon ja vastaavat varmistustutkimuksista;

7) laadunvarmistusohjelma;

8) laitteiden toimintakunnon ja suoritusominaisuuksien laadunvalvonta;

9) suunnitelma säteilylain 118 §:ssä tarkoitettujen kliinisten auditointien toteuttamiseksi;

10) seulontaa koskevien tietojen ja tulosten tallentaminen ja raportointi.

6 a §
Seulontamammografiatutkimusta suorittava röntgenhoitaja

Seulontamammografiatutkimuksen suorittajien on oltava rintasyövän seulontatutkimuksiin perehtyneitä hyvän käytännön kokemuksen omaavia röntgenhoitajia.

6 b §
Lausuntomenettely ionisoivalle säteilylle altistavasta seulonnasta

Ionisoivalle säteilylle altistavalla menetelmällä toteutetun seulonnan on perustuttava kahteen toisistaan riippumattomasti annettuun, sisällöllisesti toisiaan tukevaan lausuntoon. Jos lausunnot ovat ristiriitaiset, lausunnonantajien tulee konsultoida keskenään ennen lopullisen arvion tekemistä. Tarvittaessa on tehtävä perustelluiksi katsotut lisätutkimukset.

Lausunnonantajien on oltava kyseiseen seulontaan perehtyneitä, hyvän radiologisen kokemuksen omaavia radiologian erikoislääkäreitä, joista ainakin toisella on oltava seulontamammografian erityispätevyys.

6 c §
Syöpäseulontojen tulosten seuranta

Syöpäseulonnan toteuttajan on huolehdittava siitä, että seulontaan kutsuttavista, toteutuneista seulontatutkimuksista ja niiden tuloksista toimitetaan sellaiset yksilötason tiedot Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin, joiden perusteella voidaan arvioida seulonnan laatua ja vaikuttavuutta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2018.

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom (32013L0059); EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1
Ilmoitettu komissiolle Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.