846/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin, sellaisina kuin niistä on 7 §:n 4 momentti laissa 1187/2014, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 12 §:n 4 momentin, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1479/2007, ja kolttalain (253/1995) 19 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1677/2015, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä investointitukea investointeihin maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) sekä kolttalain (253/1995) mukaisesti.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hyväksyttävällä kustannuksella enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena investointitukea määrättäessä;

2) hyväksyttävällä yksikkökustannuksella rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tila- tai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;

3) kustannusarviolla rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota;

4) rakennuksen huonealalla, tuotantotoiminnan vaatimien huonealojen, liikenne- ja käytävätilojen sekä tilaan kuuluvien ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summaa.

3 §
Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävät kustannukset

Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävinä kustannuksina käytettävät yksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä.

Silloin kun yksikkökustannus on annettu, hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään yksikkökustannusten ja tässä asetuksessa tarkoitettujen korotusten summaa.

Eläintilan, siihen liittyvän yhteistoimintatilan ja rehunkäsittelytilan enimmäiskustannus määräytyy liitteen kohdan 1.2. tilakohtaisen enimmäisyksikkökustannuksen ja liitteen kohdan 1.1. mitoituksen mukaisesti lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla. Eläintilojen laitteiden yksikkökustannukset ovat liitteen kohdassa 1.3.

Muiden tilojen, rakennelmien ja laitteistojen enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen kohdan 1.2. ja 1.3. yksikkökustannusten perusteella lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.

4 §
Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset

Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät parret, karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät. Tuotantotilojen yksikköhintoihin eivät sisälly liitteen kohdassa 1.3. erikseen hinnoitellut laitteistot eivätkä siirreltävät ja irtaimena käytettävät kalusteet ja järjestelmät.

Yksikkökustannukset sisältävät rakennussuunnittelukustannukset, kuten arkkitehtuuri-, rakenne- ja muun tarpeellisen erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työstä aiheutuvat kustannukset.

5 §
Kustannusarvion ja rakennusselostuksen laatiminen

Rakentamisinvestointia koskevan kustannusarvion ja rakennusselostuksen on oltava rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima.

Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (240/2015) 23 §:ssä tarkoitetun rakennussuunnitelman ja 24 §:ssä tarkoitetun salaojitussuunnitelman tietojen perusteella. Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.

Kustannusarvion ja rakennusselostuksen tulee sisältää kaikki rakennukselle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät. Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa tulee esittää hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät laskentayksiköt. Tuotannon volyymiä kuvaavat tunnusluvut, kuten eläinmäärät ja laajuustiedot on esitettävä liitteen tunnuslukujen mukaisesti.

Mikäli rakennukseen sisältyy tiloja tai toimintainvestointeja, joille ei haeta rahoitustukea, näiden tilojen kustannukset tulee eritellä kustannusarviossa.

Kustannusarviossa tulee eritellä 4 §:n 1 momentin mukaisten tuotantotoiminnalle välttämättömien kiinteiden ja muiden koneiden ja laitteiden kustannukset. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteiden osien tarvike- ja työkustannukset.

Kustannusarviossa on eriteltävä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut suunnittelukustannukset.

Kustannukset on esitettävä tuen hakuajan kustannustason mukaan.

Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina, paitsi asuintilojen kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

6 §
Luonnonmukaisen tuotanto

Jos tilalla on voimassa sitoumus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, voidaan eläinkohtaista yksikkökustannusta korottaa tämän asetuksen liitteen kohdan 1.2. eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannuksista ilmenevällä tavalla.

7 §
Korjausinvestoinnit

Korjausrakentamisessa korjaustaso määritetään vertaamalla korjauksen kustannuksia vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.

Korjausrakentamisen hyväksyttävä yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen yksikkökustannuksesta.

Korjausrakentamisen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien erityisten rakennustapojen tai muiden kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja tai työtapoja.

8 §
Alueellisten tekijät

Liitteen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismääriä voidaan korottaa kymmenellä prosentilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella ja viidellä prosentilla muissa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnissa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Suomussalmella.

Lisäksi yksikkökustannusten enimmäismäärää voidaan korottaa kymmenellä prosentilla niissä saarissa, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä.

9 §
Liiketoimintasuunnitelma

Rakennusinvestoinnin hyväksyttävään kustannukseen voidaan lisätä enintään liitteen mukainen liiketoimintasuunnitelman yksikkökustannuksen suuruinen kustannus, jos liiketoimintasuunnitelma on esitettävä maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n mukaan.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (77/2018).

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kjell Brännäs

Liite: Rakentamisinvestointien yksikkökustannukset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.