843/2018

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (519/2017) 4 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 4 § asetuksessa 1158/2017, seuraavasti:

4 §
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto

Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) työ- ja kansaneläkelainsäädäntöä, tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntöä, sairaus- ja vanhempainvakuutuslainsäädäntöä, lääkekorvauksia, työttömyys- ja koulutus-etuuslainsäädäntöä ja sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntöä sekä niissä mainittujen etuuksien rahoitusta;

2) Kansaneläkelaitoksen maksamia etuuksia toimeentulotukea lukuun ottamatta;

3) sotilasvammakorvauksia;

4) Kansaneläkelaitoksen kustantamaa kuntoutusta;

5) työterveyshuollon rahoitusta ja korvausperusteita;

6) vakuutusmarkkinoiden toimintaa koskevaa sääntelyä sekä liikenne-, potilas- ja ympäristövakuutuslainsäädäntöä; sekä

7) sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansaneläkelaitosta ja Eläketurvakeskusta.

5 §
Hyvinvointi- ja palveluosasto

Hyvinvointi- ja palveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaali- ja terveyspalveluja;

2) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia, tietosuojaa sekä asiakasmaksuja;

3) lääkehuoltoa;

4) sosiaalista ja lääkinnällistä kuntoutusta sekä sotainvalidien ja veteraanien palveluja;

5) terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä sekä sairauksien, sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisemistä;

6) tartuntatautien torjuntaa;

7) toimeentulotukea;

8) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionavustusasioita;

9) rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettäviä avustuksia;

10) ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja terveydensuojelua;

11) alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa sekä rahapelihaittojen ehkäisyä;

12) ministeriön, hallinnonalan ja toimialan valmiussuunnittelua ja häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista sekä toimialan toimintayksiköiden turvallisuussuunnittelua; sekä

13) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa, Säteilyturvakeskusta, aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden yleistä hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta sekä Alko Oy:n ja STUK International Oy:n omistajaohjausta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.