821/2018

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 5, 5 a ja 6 § sekä 8 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 a § asetuksessa 1162/2003, ja

muutetaan 2–4 §, 8 §:n 2 momentti, 10 ja 12 § sekä 16 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 2 § asetuksissa 851/2013 ja 1358/2016 sekä 3 § ja 16 §:n 1 momentti asetuksessa 568/2010, seuraavasti:

2 §
Verokortin esittäminen suorituksen maksajalle

Verokortti on esitettävä työnantajalle tai muulle ennakonpidätysvelvolliselle tulon maksajalle hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua.

Verokorttia ei ole tarpeen esittää suorituksen maksajalle, jos maksaja on saanut verokorttiin merkityt ennakonpidätystiedot ennakkoperintälain (1118/1996) 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Verohallinnolta tai työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 111 §:ssä tarkoitetulla ilmoituksella korvauksensaajan työnantajalta.

3 §
Ennakonpidätys ilman verokorttia

Ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin suuruisena, jos suorituksen saaja ei esitä suorituksen maksajalle verokorttia eikä maksaja saa 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava tässä asetuksessa tai Verohallinnon ennakonpidätyksen määrästä antamassa päätöksessä tarkoitettuja muita ennakonpidätysprosentteja.

4 §
Ennakonpidätyksen toimittamistapa

Ennakonpidätys on toimitettava verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan tai verokorttiin merkityn muun asianomaista tuloa koskevan ennakonpidätysprosentin mukaan.

Jos verokorttiin on merkitty tuloraja, ennakonpidätys toimitetaan verokorttiin merkityn ennakonpidätys- ja lisäprosentin mukaan. Ennakonpidätys lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta tulosta ennakonpidätysprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn tulorajaan asti ja tulorajan ylittävästä tulon osasta lisäprosentin mukaan. Maksajan on otettava tulorajassa huomioon maksettavan tulon lisäksi kaikki verokortin voimassaoloaikana maksamansa suoritukset, joihin verokorttia on käytetty.

8 §
Etukäteen maksetun suorituksen sekä lomarahan ennakonpidätys

Lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta loma-ajan lisäksi suoritettavasta loman pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 4 §:n 2 momentissa säädetään.


10 §
Luonnolliselle henkilölle maksettavan suorituksen ennakonpidätys eräissä tapauksissa

Ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetuista luonnolliselle henkilölle maksettavista työ- ja käyttökorvauksista ennakonpidätys on toimitettava siten kuin 4 §:ssä säädetään, jollei 15 §:n 1 momentista muuta johdu. Arvonlisäveron osuus vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

12 §
Henkilöstörahaston rahasto-osuuden ja ylijäämän ennakonpidätys

Ennakonpidätys henkilöstörahaston rahasto-osuudesta ja ylijäämästä toimitetaan verovelvollisen verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan tai tätä tarkoitusta varten myönnettyyn verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin, lisäprosentin ja tulorajan mukaan.

16 §
Ennakonpidätyksen alentaminen eräissä tapauksissa

Jos on ilmeistä, että ennakonpidätys 15 §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitetuista tuloista määrättävien verojen ja maksujen suoritukseksi on liian suuri, myös verovelvollisen muut tulot ja niistä toimitettava ennakkoperintä huomioon ottaen, Verohallinto voi verovelvollisen pyynnöstä, saatuaan verovelvollisen selvityksen asiasta, alentaa ennakonpidätyksen vastaamaan lopullisia veroja ja maksuja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa verovuodelle 2018 määrättyihin verokortteihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen verovuodelle 2018 määrättäviin verokortteihin sovelletaan 2, 3, 6, 8 ja 12 §:ää, sellaisina kuin ne olivat tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Hallitusneuvos
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.