809/2018

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 ja 22 §:n sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 25 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 § laissa 255/2015 ja 22 § laissa 250/2014 sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 25 § laissa 251/2014:

1 §
Käyttömaksun peruste

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisen potilaan tiedonhallintapalvelun ja valtakunnallisen arkistointipalvelun ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan niitä käyttäviltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävillä maksuilla. Maksuja peritään edellä mainitun lain 25 §:n 2 momentin perusteella kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon osalta sairaanhoitopiireittäin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä perittävillä maksuilla ja yksityiseltä terveydenhuollolta.

Sähköisen lääkemääräyksen ja sen toimitustietojen tallentamisesta, varmentamisesta sekä reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan tietojen käytöstä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten määrää vastaava maksu. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisten reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan maksuilla, jotka peritään edellä mainitun lain 28 §:n 2 momentin perusteella apteekeilta, kunnalliselta terveydenhuollolta sairaanhoitopiireittäin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä ja yksityiseltä terveydenhuollolta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n 1 momentin mukaisesti Kansaneläkelaitos on toteuttanut palvelun, jonka avulla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää Internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä liikutettavilla laitteilla. Tämän Kelain-palvelun käytöstä lääkemääräyksen tallentamisessa ei peritä maksuja sitä ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta käyttäviltä lääkäreiltä.

2 §
Käyttömaksun määrä

Perittävien maksujen määrän on vastattava palvelujen tuottamisesta aiheutuvien todellisten kustannusten määrää. Maksun on turvattava Kansaneläkelaitoksen palvelurahaston maksuvalmius.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,043 € jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 1,684 € kutakin kunnan asukasta kohden. Valtion ylläpitämien terveydenhuollon toimintayksiköiden osalta vuosimaksu on yhteensä 80 000 €. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtion vuosimaksun suorittamisesta.

Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,272 € jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Lääkärin kirjoittaessa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua. Kelain-palvelua saa käyttää vain ilman ansaintatarkoitusta tapahtuvaan satunnaiseen sähköisten lääkemääräysten kirjoittamiseen.

Vuonna 2017 toteutuneet käyttömaksujen ylijäämät on otettu käyttäjäryhmäkohtaisesti huomioon vuoden 2019 käyttömaksujen määrittelyssä. Vuoden 2018 käyttömaksujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon hyvityksenä tai lisälaskutuksena käyttäjäryhmäkohtaisesti vuoden 2019 käyttömaksujen toisen maksuerän yhteydessä.

3 §
Maksujen eräpäivä

Edellä 1 §:n mukaan määräytyvät maksut tulee suorittaa seuraavasti:

1) Apteekin maksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Syyskuussa 2019 erääntyvän maksun perusteena ovat maksuvuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana apteekin toimittamat sähköiset lääkemääräykset. Helmikuussa 2020 erääntyvän maksun perusteena ovat vuoden 2019 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana apteekin toimittamat sähköiset lääkemääräykset.

2)  Kunnallisen terveydenhuollon maksu peritään kahtena tasasuuruisena eränä maalis- ja joulukuun loppuun mennessä. Maksu perustuu kuntayhtymän jäsenkuntien asukaslukuun maksujen määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun tilanteen mukaan siten kuin laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) säädetään.

3) Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa valtion ylläpitämien terveydenhuollon laitosten maksun yhdessä erässä kesäkuun loppuun mennessä.

4) Yksityisen terveydenhuollon maksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Syyskuussa 2019 erääntyvän maksun perusteena ovat kuluvan vuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset. Helmikuussa 2020 erääntyvän maksun perusteena ovat vuoden 2019 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset.

4 §
Hallinnointi

Kansaneläkelaitos huolehtii edellä 2 §:ssä säädettyjen maksujen määräämisestä ja perinnästä. Kansaneläkelaitos voi periä alle 50 € suuruisen maksun myöhemmän maksuerän yhteydessä.

Kunnallisen terveydenhuollon palvelujen antajien maksuosuus peritään sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi laskuttaa jäsenkunniltaan euromäärän, jonka se on suorittanut niiden puolesta Kansaneläkelaitokselle.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajien maksuosuus peritään reseptikeskukseen liittyneiltä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta.

Maksun perinnässä on otettava huomioon perimisestä aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Kansaneläkelaitos voi tarvittaessa maksunsaajien kokonaisetu huomioon ottaen luopua maksun perimisestä, jos maksun määrä on vähäinen, maksun periminen myöhemmän maksuerän yhteydessä ei ole mahdollista tai maksun perimisen onnistuminen ei muusta syystä ole todennäköistä tai tarkoituksenmukaista.

Kansaneläkelaitoksen ja väestörekisterikeskuksen tulee toimittaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys edellisen vuoden kustannuksista ja kustannuksiin vaikuttaneista tekijöistä sekä arvio seuraavan vuoden käyttömaksujen perustana olevista kokonaiskustannuksista.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2018

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Erityisasiantuntija
Marja Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.