806/2018

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (359/2014) 49 §,

muutetaan asetuksen 9 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 10 ja 11 §, 13 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 14, 30, 46 ja 50 §,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n edellä oleva väliotsikko, 10 §, 13 §:n edellä oleva väliotsikko, 30 ja 50 § asetuksessa 855/2015, 9, 11, 13 ja 46 § asetuksessa 238/2017 sekä 14 § asetuksessa 1466/2016, seuraavasti:

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
9 §
Toimiala

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä varhaiskasvatus;

2) vapaa sivistystyö;

3) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston asioiden valmistelussa tulee ottaa huomioon 7 luvussa säädettyjen yhteistyöryhmien tehtävät ja toimivalta.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

10 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) esiopetusta, perusopetusta ja muuta osaston toimialaan kuuluvaa toimintaa järjestävät koulut, oppilaitokset ja muut toimintayksiköt;

2) varhaiskasvatuksen neuvottelukunta.

11 §
Toimiala

Ammatillisen koulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ammatillinen koulutus;

2) kielitutkinnot;

3) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Ammatillisen koulutuksen osaston asioiden valmistelussa tulee ottaa huomioon 7 luvussa säädettyjen yhteistyöryhmien tehtävät ja toimivalta.

Ammatillisen koulutuksen osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto
13 §
Toimiala

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yliopisto-opetus;

2) ammattikorkeakouluopetus;

3) tiede ja tutkimus;

4) lukiokoulutus;

5) arkistotoimi;

6) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtion rahoitusta ja muita avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston asioiden valmistelussa tulee ottaa huomioon 7 luvussa säädettyjen yhteistyöryhmien tehtävät ja toimivalta.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

14 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Suomen Akatemia;

4) Kotimaisten kielten keskus;

5) Kansallisarkisto;

6) Varastokirjasto;

7) ylioppilastutkintolautakunta;

8) Kansalliskirjasto;

9) tutkimus- ja innovaationeuvosto;

10) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

11) tutkimuseettinen neuvottelukunta.

30 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on, sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään, ministerin lähimpänä apuna:

1) ohjata, johtaa ja valvoa ministeriön tulosjohtamista ja hallinnonalan tulosohjausta;

2) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

3) vastata ministeriön henkilöstön, hallinnon ja muun toiminnan kehittämisestä;

4) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

5) esitellä hallinnonalan talousarvioehdotus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus ministerille;

6) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

Kansliapäällikkö hyväksyy Opetushallituksen tulostavoitteet, seuraa niiden toteutumista sekä päättää muusta ohjauksesta. Lisäksi kansliapäällikkö hyväksyy Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvoston arviointisuunnitelman.

46 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön lausunnon antamista. Kansliapäällikkö nimeää, ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä ministereitä kuultuaan, opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan toimielimeen silloin, kun tehtävään nimettävä virkamies toimielimessä edustaa useamman kuin yhden ministerin toimialaa.

Kansliapäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista toimintayksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) virkamatkamääräyksen antamista osaston ja osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle;

4) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä palvelussuhteen ehdoista muiden kuin lain 26 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten kanssa;

5) ministeriön henkilöstölle myönnettäviä luontoisetuja lukuun ottamatta valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä;

6) opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin seuraavaa vuotta varten kunnille myönnettävää valtionosuutta ja kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävää rahoitusta, valtionosuuden ja rahoituksen oikaisemista sekä valtionosuuden ja rahoituksen tarkistamista keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi;

7) ministeriön tekemiä esitutkintapyyntöjä;

8) edellä 7 luvussa säädettyjen yhteistyöryhmien asettamista;

9) luvan myöntämistä yhteisen opetussuunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten.

50 §
Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston päällikön ratkaistavat asiat

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston päällikkö ratkaisee 47 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä työpäivien säädettyä suuremmalle määrälle perusopetuksessa;

2) erityisopetuksen yhteydessä annettavan kuntoutuksen sekä mainittuun opetukseen liittyvien kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävien järjestämistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.