782/2018

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 15, 23–26, 46 ja 50 §, sellaisina kuin niistä ovat 46 § asetuksessa 594/2017 ja 50 § asetuksessa 189/2016, sekä

lisätään uusi 26 a §, seuraavasti:

15 §
Palveluosaston tehtävät

Palveluosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) palveluita ja palvelumarkkinoita;

2) yleispalvelua, julkista palvelua sekä palveluiden käyttäjien oikeuksia ja kuluttajansuojaa;

3) elinkeinopolitiikkaa palvelutoiminnassa ja sisämarkkinoiden kehittämistä;

4) sähköistä kaupankäyntiä;

5) palveluiden käyttämiseen tarvittavia välineitä ja laitteita; ja

6) koulutusta, pätevyyksiä ja sosiaalisia kysymyksiä.

23 §
Verkko-osaston tehtävät

Verkko-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja tiedon siirtämiseen käytettäviä verkkoja ja väyliä sekä verkkomarkkinoita;

2) verkkojen yhteensovittamista maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinojen harjoittamisen kanssa;

3) ympäristöasioita ja ilmastopolitiikkaa;

4) energiakysymyksiä ja käyttövoimaa;

5) liikkumisen sekä verkkojen käytön ohjausta ja hallintaa;

6) taajuuspolitiikkaa;

7) toimilupia rakentaa ja käyttää verkkoja;

8) verkkojen kuluttaja-asioita;

9) internetin hallintoa;

10) sääpalveluita; ja

11) avaruusasioita.

24 §
Verkko-osaston yksiköt

Verkko-osastossa on seuraavat yksiköt:

1) kehittämisyksikkö;

2) verkkojen sääntely-yksikkö; ja

3) ilmasto- ja ympäristöyksikkö.

25 §
Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö vastaa siitä, että laadukkaat verkot tarjoavat kestävän kasvualustan palveluille.

26 §
Verkkojen sääntely-yksikkö

Verkkojen sääntely-yksikkö vastaa siitä, että verkkoja säännellään, ohjataan ja hallitaan tehokkaasti ja verkkomarkkinoita kehittäen.

26 a §
Ilmasto- ja ympäristöyksikkö

Ilmasto- ja ympäristöyksikkö vastaa siitä, että liikenne- ja viestintäjärjestelmät ovat energiatehokkaita, vähäpäästöisiä ja ympäristöä vähän kuormittavia.

46 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee 44 ja 45 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan lausunnon antamista muulle viranomaiselle;

2) ministeriön määrärahojen käyttöön osoittamista;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä;

4) ministeriön viran perustamista, muuttamista ja lakkauttamista;

5) sivutoimilupaa ministeriön virkamiehille;

6) johtavan asiantuntijan tai virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittämistä tai virkamieheksi nimittämistä määräajaksi vastaavaan virkasuhteeseen tai muuhun virkasuhteeseen enintään vuodeksi;

7) valtion virkamieslain (750/1994) 24 §:ssä tarkoitettua varoituksen antamista;

8) ministeriön virkamiehen palkkausta;

9) ministeriön edustajan esittämistä muiden viranomaisten asettamiin työryhmiin tai muihin valmisteluelimiin milloin valmisteltava asia koskee useampien osastojen toimialaa tai hallinnonalaa yleisesti;

10) valtion virkamieslain 20 §:ssä tarkoitettua virkamiehen määräaikaista siirtoa; ja

11) valtion virkamieslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua viran siirtoa.

50 §
Konserniohjausosaston osastopäällikkö

Konserniohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee osastojen esityksestä asiat, jotka koskevat joukkoliikenteen palveluostoja ja valtionapuja.

Konserniohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat matkamääräyksen antamista ministeriön hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018. Sen 15, 23–26 ja 26 a § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.