759/2018

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2018

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1550/2009 ja 1108/2014, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy siitä lailla 1108/2014 kumotun 5 momentin tilalle uudeksi 5 momentiksi, seuraavasti:

24 §
Ohjaus ja valvonta

Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintovirastot valvovat elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/852 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista 2 ja 3 momentissa säädetyn työnjaon mukaisesti.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.

HE 78/2018
YmVM 6/2018
EV 59/2018
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852 (32017R0852); EUVL L 137, 24.5.2017, s. 1

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.