570/2018

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2018

Laki autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) 6 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laissa 1481/2015 ja 8 § laeissa 5/2009 ja 230/2012, sekä

lisätään liitteeseen, sellaisena kuin se on laeissa 1316/2011 ja 1482/2015, uusi verotaulukko 1 A ja 2 A seuraavasti:

6 §

Uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta suoritettava vero on liitteen verotaulukon 1 tai 1 A mukainen prosenttimäärä auton verotusarvosta, jollei 8 §:ssä toisin säädetä. Veroprosentti määräytyy auton polttoaineenkulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella, joka on määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Verotaulukkoa 1 A sovelletaan autoon, jonka polttoaineenkulutusta vastaava hiilidioksidipäästö on määritelty moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 2017/1151 ja sen liitteessä XXI tarkoitetulla yhdenmukaistetulla kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisellä testimenetelmällä. Verotaulukkoa 1 sovelletaan muuhun autoon.

Jos 1 momentin mukaiset edellytykset täyttävää tietoa hiilidioksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräytyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos auton kilowatteina ilmaistun tehon ja kilogrammoina ilmaistun kokonaismassan osamäärä on 0,15 tai tätä suurempi, laskennallista hiilidioksidipäästöä korotetaan kertomalla se luvulla 1,5. Hiilidioksidipäästön määrä pyöristetään täysiin grammoihin.

Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on autoon sovellettavan verotaulukon pienin veron osuus.

8 §

Edellä 6 §:n mukaan määräytyvästä veroprosentista vähennetään liitteen verotaulukon 2 tai 2 A mukainen määrä, jos kysymyksessä on N1-luokkaan kuuluva pakettiauto, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka täyttää toisen seuraavista edellytyksistä:

1) kokonaismassan ja oman massan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680, mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on enintään 0,05; tai

2) kantavuus on vähintään 1 000 kilogrammaa ja tehon ja kokonaismassan osamäärä on enintään 0,06.

Pakettiauton oma massa määräytyy siinä varustuksessa, jossa ajoneuvo on ensiverotuksen ajankohtana.

Vähennys myönnetään verotaulukon 2 A perusteella autolle, jonka verotuksessa sovelletaan verotaulukkoa 1 A. Muuhun autoon sovelletaan verotaulukkoa 2.

Veron osuus on kuitenkin vähintään autoon sovellettavan verotaulukon alin veron osuus.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan myös pakettiautoon, jossa kuljetetaan pyörätuolia vakinaisesti käyttävää henkilöä, vaikka se olisi varustettu myös pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetuilla hyväksyttävillä laitteilla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen.

Jos ajoneuvo on tilattu ennen 1 päivää syyskuuta 2018 ja sen veron määräytymispäivä on tämän lain voimaantulon jälkeen, verotuksessa voidaan soveltaa verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan vaatimuksesta liitteen verotaulukkoa 1. Verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan on esitettävä vaatimus veroilmoituksella.

Ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on ollut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 74/2018
VaVM 7/2018
EV 64/2018

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Liite

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

VEROTAULUKKO 1 A
Auton CO2-päästöt (g/km) 1.9.–31.12.2018 sovellettava veroprosentti 1.1.2019 ja sen jälkeen sovellettava veroprosentti
0 3,3 2,7
1 3,3 2,7
2 3,3 2,7
3 3,4 2,7
4 3,4 2,8
5 3,4 2,8
6 3,4 2,8
7 3,5 2,8
8 3,5 2,8
9 3,5 2,8
10 3,5 2,9
11 3,6 2,9
12 3,6 2,9
13 3,6 2,9
14 3,7 2,9
15 3,7 3,0
16 3,7 3,0
17 3,8 3,0
18 3,8 3,0
19 3,8 3,1
20 3,9 3,1
21 3,9 3,1
22 3,9 3,1
23 4,0 3,1
24 4,0 3,2
25 4,0 3,2
26 4,1 3,2
27 4,1 3,3
28 4,1 3,3
29 4,2 3,3
30 4,2 3,3
31 4,3 3,4
32 4,3 3,4
33 4,4 3,4
34 4,4 3,5
35 4,4 3,5
36 4,5 3,5
37 4,5 3,6
38 4,6 3,6
39 4,6 3,6
40 4,7 3,7
41 4,7 3,7
42 4,7 3,7
43 4,8 3,8
44 4,8 3,8
45 4,9 3,9
46 4,9 3,9
47 5,0 4,0
48 5,0 4,0
49 5,1 4,0
50 5,2 4,1
51 5,2 4,1
52 5,3 4,2
53 5,3 4,2
54 5,4 4,3
55 5,4 4,3
56 5,5 4,4
57 5,6 4,4
58 5,6 4,5
59 5,7 4,5
60 5,7 4,6
61 5,8 4,6
62 5,9 4,7
63 5,9 4,8
64 6,0 4,8
65 6,1 4,9
66 6,2 4,9
67 6,2 5,0
68 6,3 5,1
69 6,4 5,1
70 6,5 5,2
71 6,5 5,3
72 6,6 5,4
73 6,7 5,4
74 6,7 5,5
75 6,8 5,6
76 6,9 5,6
77 7,0 5,7
78 7,1 5,8
79 7,2 5,9
80 7,3 6,0
81 7,4 6,1
82 7,5 6,1
83 7,5 6,2
84 7,6 6,3
85 7,7 6,4
86 7,8 6,5
87 7,9 6,6
88 8,0 6,7
89 8,1 6,8
90 8,2 6,9
91 8,3 7,0
92 8,4 7,1
93 8,5 7,2
94 8,7 7,3
95 8,8 7,4
96 8,9 7,5
97 9,0 7,6
98 9,1 7,8
99 9,2 7,9
100 9,3 8,0
101 9,5 8,1
102 9,6 8,2
103 9,7 8,4
104 9,8 8,5
105 10,0 8,6
106 10,1 8,7
107 10,2 8,9
108 10,3 9,0
109 10,5 9,2
110 10,6 9,3
111 10,8 9,4
112 10,9 9,6
113 11,0 9,7
114 11,2 9,9
115 11,3 10,0
116 11,5 10,2
117 11,6 10,3
118 11,8 10,5
119 11,9 10,7
120 12,1 10,8
121 12,3 11,0
122 12,4 11,2
123 12,6 11,3
124 12,7 11,5
125 12,9 11,7
126 13,1 11,9
127 13,2 12,1
128 13,4 12,2
129 13,6 12,4
130 13,8 12,6
131 13,9 12,8
132 14,1 13,0
133 14,3 13,2
134 14,5 13,4
135 14,7 13,6
136 14,9 13,8
137 15,1 14,1
138 15,4 14,4
139 15,7 14,7
140 16,0 15,1
141 16,3 15,4
142 16,6 15,8
143 17,0 16,1
144 17,3 16,5
145 17,6 16,8
146 18,0 17,2
147 18,3 17,6
148 18,6 18,0
149 19,0 18,3
150 19,4 18,7
151 19,7 19,1
152 20,0 19,5
153 20,4 19,9
154 20,8 20,3
155 21,1 20,8
156 21,5 21,2
157 21,9 21,6
158 22,3 22,0
159 22,7 22,4
160 23,0 22,9
161 23,4 23,3
162 24,0 24,0
163 24,2 24,2
164 24,5 24,5
165 24,7 24,7
166 24,9 24,9
167 25,2 25,2
168 25,4 25,4
169 25,7 25,7
170 25,9 25,9
171 26,2 26,2
172 26,4 26,4
173 26,6 26,6
174 26,9 26,9
175 27,1 27,1
176 27,4 27,4
177 27,6 27,6
178 27,8 27,8
179 28,1 28,1
180 28,3 28,3
181 28,6 28,6
182 28,8 28,8
183 29,0 29,0
184 29,3 29,3
185 29,5 29,5
186 29,7 29,7
187 30,0 30,0
188 30,2 30,2
189 30,5 30,5
190 30,7 30,7
191 30,9 30,9
192 31,2 31,2
193 31,4 31,4
194 31,6 31,6
195 31,8 31,8
196 32,1 32,1
197 32,3 32,3
198 32,5 32,5
199 32,8 32,8
200 33,0 33,0
201 33,2 33,2
202 33,4 33,4
203 33,7 33,7
204 33,9 33,9
205 34,1 34,1
206 34,3 34,3
207 34,5 34,5
208 34,7 34,7
209 35,0 35,0
210 35,2 35,2
211 35,4 35,4
212 35,6 35,6
213 35,8 35,8
214 36,0 36,0
215 36,2 36,2
216 36,4 36,4
217 36,6 36,6
218 36,8 36,8
219 37,0 37,0
220 37,2 37,2
221 37,4 37,4
222 37,6 37,6
223 37,8 37,8
224 38,0 38,0
225 38,2 38,2
226 38,4 38,4
227 38,6 38,6
228 38,7 38,7
229 38,9 38,9
230 39,1 39,1
231 39,3 39,3
232 39,5 39,5
233 39,6 39,6
234 39,8 39,8
235 40,0 40,0
236 40,2 40,2
237 40,3 40,3
238 40,5 40,5
239 40,7 40,7
240 40,8 40,8
241 41,0 41,0
242 41,2 41,2
243 41,3 41,3
244 41,5 41,5
245 41,6 41,6
246 41,8 41,8
247 41,9 41,9
248 42,1 42,1
249 42,3 42,3
250 42,4 42,4
251 42,6 42,6
252 42,7 42,7
253 42,8 42,8
254 42,9 42,9
255 43,0 43,0
256 43,1 43,1
257 43,2 43,2
258 43,4 43,4
259 43,5 43,5
260 43,6 43,6
261 43,7 43,7
262 43,8 43,8
263 43,9 43,9
264 44,0 44,0
265 44,1 44,1
266 44,2 44,2
267 44,3 44,3
268 44,4 44,4
269 44,5 44,5
270 44,6 44,6
271 44,7 44,7
272 44,8 44,8
273 44,9 44,9
274 45,0 45,0
275 45,1 45,1
276 45,2 45,2
277 45,2 45,2
278 45,3 45,3
279 45,4 45,4
280 45,5 45,5
281 45,6 45,6
282 45,7 45,7
283 45,8 45,8
284 45,8 45,8
285 45,9 45,9
286 46,0 46,0
287 46,1 46,1
288 46,2 46,2
289 46,3 46,3
290 46,3 46,3
291 46,4 46,4
292 46,5 46,5
293 46,6 46,6
294 46,6 46,6
295 46,7 46,7
296 46,8 46,8
297 46,9 46,9
298 46,9 46,9
299 47,0 47,0
300 47,1 47,1
301 47,1 47,1
302 47,2 47,2
303 47,3 47,3
304 47,3 47,3
305 47,4 47,4
306 47,5 47,5
307 47,5 47,5
308 47,6 47,6
309 47,6 47,6
310 47,7 47,7
311 47,8 47,8
312 47,8 47,8
313 47,9 47,9
314 47,9 47,9
315 48,0 48,0
316 48,1 48,1
317 48,1 48,1
318 48,2 48,2
319 48,2 48,2
320 48,3 48,3
321 48,3 48,3
322 48,4 48,4
323 48,4 48,4
324 48,5 48,5
325 48,5 48,5
326 48,6 48,6
327 48,6 48,6
328 48,7 48,7
329 48,7 48,7
330 48,8 48,8
331 48,8 48,8
332 48,9 48,9
333 48,9 48,9
334 49,0 49,0
335 49,0 49,0
336 49,1 49,1
337 49,1 49,1
338 49,1 49,1
339 49,2 49,2
340 49,2 49,2
341 49,3 49,3
342 49,3 49,3
343 49,3 49,3
344 49,4 49,4
345 49,4 49,4
346 49,5 49,5
347 49,5 49,5
348 49,5 49,5
349 49,6 49,6
350 49,6 49,6
351 49,7 49,7
352 49,7 49,7
353 49,7 49,7
354 49,8 49,8
355 49,8 49,8
356 49,8 49,8
357 49,9 49,9
358 49,9 49,9
359 49,9 49,9
360 tai enemmän 50,0 50,0

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

VEROTAULUKKO 2 A
Auton kokonaismassa (kg) Veroprosentista tehtävä vähennys (prosenttiyksikköä)
2501–2550 14,3
2551–2600 16,0
2601–2650 17,3
2651–2700 18,3
2701–2750 19,2
2751–2800 19,9
2801–2850 20,6
2851–2900 21,2
2901–2950 21,7
2951–3000 22,3
3001–3050 22,8
3051–3100 23,2
3101–3150 23,6
3151–3200 24,1
3201–3250 24,4
3251–3300 24,8
3301–3350 25,2
3351–3400 25,5
3401–3450 25,9
3451–3500 26,2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.