530/2018

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2018

Ulkoministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 69 a § ja 71 §, sellaisena kuin niistä ovat 69 a § asetuksessa 824/2016 ja 71 § asetuksessa 81/2009,

muutetaan asetuksen nimikkeen ja pykälien 1, 9, 45, 57, 66, 93 a, 95 ja 99 suomenkielinen sanamuoto, sellaisina kuin niistä ovat 9 § asetuksessa 81/2009 ja 93 a § asetuksessa 1280/2013, 2, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 27, 29, 41, 42, 48, 51, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 81, 82, 83, 93, 94, 97 ja 98 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 § osaksi asetuksissa 81/2009 ja 436/2016, 11 § osaksi asetuksessa 436/2016, 15 ja 42 asetuksessa 1280/2013, 18, 27, 29, 69, 70 ja 83 § asetuksessa 436/2016, 48 § osaksi asetuksissa 81/2009 ja 1280/2013, 67 § asetuksessa 81/2009, 68 § asetuksessa 805/2012, 73 ja 74 § asetuksessa 1321/2015, 94 § osaksi asetuksissa 81/2009, 597/2010, 805/2012 ja 436/2016, 97 § osaksi asetuksissa 81/2009, 597/2010 ja 805/2012 ja 98 § asetuksessa 597/2010, sekä

lisätään asetukseen uusi 83 a §, seuraavasti:

Ulkoministeriön asetus

ulkoministeriön työjärjestyksestä

1 §
Soveltamisala

Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n mukaisesti ministeriö jakautuu osastoihin ja tarpeen mukaan muihin toimintayksikköihin ministeriön tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Ministeriön järjestysmuodosta ja toiminnan yleisestä järjestämisestä säädetään ulkoministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1171/2005). Tarkempia säännöksiä asiasta annetaan tässä työjärjestyksessä.

Toimintayksiköllä tarkoitetaan tässä työjärjestyksessä ministeriön organisaatioon kuuluvia osastoja ja yksikköjä sekä työjärjestyksessä määriteltyjä palvelukokonaisuuksia.

2 §
Toimintayksikköjen työjärjestykset, sisäinen työnjako ja esimiestehtävät

Osastolla, oikeuspalvelulla, konsulipalveluilla ja hallintopalveluilla on työjärjestys, jossa määrätään toimintayksikön tehtävistä ja työnjaosta sekä annetaan tarvittaessa tarkempia määräyksiä toiminnasta. Lisäksi osastoihin ja edellä mainittuihin palvelukokonaisuuksiin kuulumattomalla toimintayksiköllä voi olla työjärjestys. Työjärjestyksessä voidaan määrätä henkilöstömäärältään suurten toimintayksiköiden jakautumisesta ryhmiin.

Osastopäällikkö tai osastojaon ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö vahvistaa työjärjestyksen sekä tarvittaessa määrää henkilöstön sijoittumisesta ryhmiin ja tekee esityksiä ryhmän esimiehen tehtävään määräämisestä. Ryhmän esimiehen tehtävään määrätään tehtäväänmääräämispäätöksellä.

8 §
Ministeriön tulosjohtaminen ja edustustojen tulosohjaus

Ministeriön toiminta on tulosjohdettua. Ministeriön ja edustustojen välillä noudatetaan tulosohjausta.

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa apunaan ministeriön johtoryhmät. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri vastaa ministeriön tulosjohtamisesta, ohjaa osastopäälliköitä ja suoraan alaisuudessaan olevien yksiköiden päälliköitä sekä asettaa näille tulostavoitteet. Oikeuspalvelusta, konsulipalveluista, protokollapalveluista, hallintopalveluista ja talousyksiköstä vastaava alivaltiosihteeri toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa ohjaten mainittujen toimintayksikköjen päälliköitä ja asettaa näille toimintayksiköille tulostavoitteet. Toimintayksikköjen päälliköt ohjaavat alaisuuteensa kuuluvien yksikköjen päälliköitä ja asettavat niille tulostavoitteet.

Ministeriön toimintayksiköt vastaavat niille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä tavoitteiden saavuttamista vaarantavien seikkojen tunnistamisesta ja hallinnasta omalla tehtäväalueellaan.

Osastot ja muut toimintayksiköt vastaavat ministeriön strategioiden toteuttamisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja sisäisestä valvonnasta. Toiminnan tuloksellisuutta ja tulosvastuuta painotetaan ministeriön johtamisessa ja edustustojen ohjauksessa.

Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri johtaa edustustojen tulosohjausta. Osastot ja muut toimintayksiköt huolehtivat edustustojen tulosohjauksesta kukin toimialallaan. Talousyksikkö huolehtii tulosohjauksen järjestämisestä.

9 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmän tehtävänä on käsitellä valmistavasti hallinnonalan toimintaa ja taloutta koskevat strategisesti tärkeät asiat sekä muut asiat, jotka puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ottaa ministeriön johtoryhmän käsiteltäväksi. Ministeriön johtoryhmään kuuluvat ulkoministeri ja muut hallinnonalan ministerit, valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerit.

Ministeriön johtoryhmän virkamieskokoonpanoon kuuluvat ryhmän virkamiesjäsenet. Tällä kokoonpanolla ministeriön johtoryhmä käsittelee ja yhteensovittaa kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin ja alivaltiosihteerien tehtäviin kuuluvia asioita.

Ministeriön johtoryhmän puheenjohtajana toimii ulkoministeri, varapuheenjohtajina muut hallinnonalan ministerit ja sihteerinä kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin määräämä virkamies. Virkamieskokoonpanon puheenjohtajana on kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri ja varapuheenjohtajana osastojaon ulkopuolisista palvelukokonaisuuksista vastaava alivaltiosihteeri. Ryhmä kokoontuu ministerin tai kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin kutsusta tai muulla ryhmän päättämällä tavalla.

10 §
Ministeriön laajennettu johtoryhmä

Ministeriön laajennettu johtoryhmä osallistuu hallinnonalan toimintaa koskevien laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittelyyn sekä käsittelee valmistavasti muut asiat, jotka johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ottaa johtoryhmän käsiteltäväksi. Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi edistää ministeriön sisäistä tiedonkulkua.

Johtoryhmään kuuluvat valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö, konsulipäällikkö, protokollapäällikkö, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kiinteistö- ja hankintapalvelujen toimialajohtaja, turvallisuusjohtaja, kehitysevaluoinnin yksikön päällikkö ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikkö sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämät edustajat.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Varapuheenjohtajana toimivat alivaltiosihteerit kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin määräämässä järjestyksessä sekä sihteerinä kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin määräämä virkamies. Johtoryhmä kokoontuu kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin kutsusta tai muulla johtoryhmän päättämällä tavalla.

11 §
Avainryhmä

Avainryhmä käsittelee valmistavasti seuraavien virkojen ja tehtävien täyttämistä koskevat asiat:

1) valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerin tehtävät;

2) hallintojohtajan ja viestintäjohtajan virat;

3) osastopäällikön, oikeuspäällikön, konsulipäällikön, protokollapäällikön, apulaisosastopäällikön ja apulaisprotokollapäällikön tehtävät;

4) ulkoasiainhallinnon tarkastajan; sekä

5) edustuston päällikön ja kiertävän suurlähettilään tehtävät lukuun ottamatta lähetetyn konsulaatin ja varakonsulaatin päällikön tehtävää.

Lisäksi avainryhmä voi ottaa käsiteltäväkseen muita henkilöstöpoliittisesti merkittäviä virkanimityksiä ja tehtävään määräämistä koskevia asioita.

Avainryhmään kuuluvat valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerit. Hallintojohtajalla ja henkilöstöjohtajalla on oikeus olla läsnä avainryhmän kokouksissa.

Avainryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä, varapuheenjohtajana hallintopalveluista vastaava alivaltiosihteeri ja sihteerinä kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin määräämä virkamies. Avainryhmä kutsutaan koolle puheenjohtajan määräämällä tavalla.

12 §
Toimintayksikköjen johtoryhmät

Osastopäällikön apuna osaston johtamisessa on johtoryhmä, joka käsittelee valmistavasti merkittävimmät osaston toimintaan liittyvät asiat ja muut osastopäällikön määräämät asiat. Vastaava johtoryhmä on oikeuspalvelulla, konsulipalveluilla ja hallintopalveluilla. Lisäksi muullakin kuin edellä mainituilla toimintayksiköillä voi olla johtoryhmä.

Johtoryhmän puheenjohtajana on osaston, palvelukokonaisuuden tai yksikön päällikkö, joka myös määrää varapuheenjohtajan, muut jäsenet ja sihteerin sekä mahdolliset muut johtoryhmän kokoukseen kutsuttavat virkamiehet. Johtoryhmä kutsutaan koolle puheenjohtajan määräämällä tavalla.

15 §
Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, joka käsittelee kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevia hallinnonalan suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Valmiustoimikunnan puheenjohtajana ja ulkoasiainhallinnon valmiuspäällikkönä toimii konsulipäällikkö tai määrätty sijaisensa. Valmiussihteerinä toimii turvallisuusjohtaja tai määrätty sijaisensa.

Valmiustoimikunnan tarkemmista tehtävistä, kokoonpanosta ja valmiuspäällikön sijaisena toimivasta varapuheenjohtajasta määrätään valmiustoimikunnan asettamispäätöksessä.

18 §
Ministeriön organisaatio

Ulkoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) mukaisesti ministeriössä on poliittinen osasto, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintäosasto. Ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, konsulipalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö sekä kehitysevaluoinnin yksikkö.

Lisäksi ministeriössä on kansallinen turvallisuusviranomainen.

27 §
Hallintopalvelujen organisaatio

Hallintopalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) henkilöstöyksikkö;

2) henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö;

3) tiedon- ja palvelunhallintayksikkö;

4) viestityskeskus;

5) kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö; sekä

6) turvallisuusyksikkö.

Henkilöstöjohtajan alaiset yksiköt ovat henkilöstöyksikkö ja henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö. Tietohallintojohtajan alaiset yksiköt ovat tiedon- ja palvelunhallintayksikkö ja viestityskeskus.

29 §
Konsulipalvelujen organisaatio

Konsulipalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) konsuliasioiden yksikkö;

2) maahantuloasioiden yksikkö;

3) maahantulolupa-asioiden palvelukeskus; sekä

4) passiasioiden yksikkö.

41 §
Oikeuspalvelun tehtävät

Oikeuspalvelun tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) kansainvälinen oikeus;

2) terrorisminvastainen kansainvälinen yhteistyö ja terrorismikoordinaatio;

3) ihmisoikeussopimus- ja tuomioistuinasiat sekä muut ihmisoikeuksia koskevat oikeudelliset asiat;

4) Euroopan unionia koskevat oikeudelliset asiat, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle;

5) Suomen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa rikkomusmenettelyissä;

6) kansainväliset sopimusasiat, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle;

7) säädösvalmistelu, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle; sekä

8) Suomen valtion edustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä.

42 §
Konsulipalvelujen tehtävät

Konsulipalvelujen tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) konsuliasiat, passi- ja viisumiasiat sekä laillistamiset;

2) muut viranomaistehtävät ja virka-apu;

3) maahanmuuttoviraston ja työvoimaviranomaisten lupa-asioiden koordinointi edustustoissa; ja

4) ulkomailla toimitettavat vaalit.

45 §
Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tehtävät

Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö on toiminnallisesti suoraan ulkoministerin alaisuudessa ja hallinnollisesti valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa. Yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) ministeriön toimialaan liittyvä suunnittelu, analyysi ja tutkimus;

2) osallistuminen keskeisten ulkopoliittisten linjausten valmisteluun yhteistyössä vastuuosastojen kanssa; ja

3) ministeriön tutkimustoiminnan, mukaan lukien sektoritutkimuksen, ohjaus ja koordinaatio.

48 §
Alivaltiosihteeri

Ministeriössä on neljä alivaltiosihteeriä, joiden tehtävät jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Eurooppa, Venäjä ja Keski-Aasia

2) kauppapoliittiset asiat ja talousyhteistyö, Amerikka, Aasia ja Oseania;

3) kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka, kehitysevaluoinnin yksikkö, Afrikka ja Lähi-itä; sekä

4) oikeuspalvelu, konsulipalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut ja talousyksikkö.

Alivaltiosihteeri:

1) käsittelee ministerin ja kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin apuna kansliapäällikkönä toimivalle valtiosihteerille kuuluvia tehtäviä;

2) edistää ja sovittaa yhteen ulkoministeriön ja muiden viranomaisten toimintaa kansainvälisten asioiden hoitamisessa;

3) sovittaa yhteen tehtäväkokonaisuuteensa kuuluvien asioiden käsittelyä ministeriössä; ja

4) seuraa erityisesti tehtäväkokonaisuutensa kannalta keskeisten osastojen toimintaa.

51 §
Osastojaon ulkopuolisten palvelukokonaisuuksien johto

Hallintopalveluja johtaa hallintojohtaja, oikeuspalvelua johtaa oikeuspäällikkö, konsulipalveluja johtaa konsulipäällikkö ja protokollapalveluja johtaa protokollapäällikkö. Näissä johtotehtävissä toimivilla on soveltuvin osin samat tehtävät ja ratkaisuvalta kuin osastopäälliköllä.

57 §
Esittelymenettely

Valtioneuvostosta annetun lain 25 §:n mukaisesti ministeriössä asiat ratkaistaan esittelystä, jollei valtioneuvoston asetuksella erityisestä syystä toisin säädetä. Ratkaisusta ilman esittelyä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 38 §:ssä ja ulkoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:ssä.

66 §
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintojohtaja ratkaisee 63 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) hallinnonalan virkamiesten virkatoimista tehtyjä kanteluja koskevat asiat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet;

2) ratkaisu valitukseen, jolla edustuston antamaan päätökseen haetaan muutosta ministeriöltä;

3) edustuston sisäiseen hallintoon kuuluvien asioiden siirtäminen ulkoministeriön tai toisen edustuston ratkaistavaksi;

4) korvausten ja määrärahojen käyttöön liittyvien väärinkäytösten saattaminen hallinnonalan ulkopuolisen tutkintaviranomaisen tutkittavaksi; ja

5) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle virkamiehelle.

67 §
Henkilöstöjohtajan ratkaisuvalta

Henkilöstöjohtaja ratkaisee 64 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) ulkoasiainhallinnon muun kuin 61 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun viran perustaminen, lakkauttaminen ja viran nimen muuttaminen;

2) osastosihteerien ja heitä virka-asemaltaan alempien yleisvirkamiesten ja virka-asemaltaan heihin rinnastettavien erityisvirkamiesten virkaan nimittäminen, ulkomaanedustuksen tehtävään määrääminen, irtisanominen ja virkasuhteen purkaminen;

3) määräaikaiseen virkasuhteeseen tai määräajaksi virkaan nimitettävän virkamiehen nimittäminen lukuun ottamatta avustajan virkoja;

4) Yleisuran virkamiesten, ei kuitenkaan ulkoasiainneuvosten, määrääminen muuhun kuin toimintayksikön päällikön tehtävään ministeriössä ja määrääminen vaativuusluokan 11 B tai sitä vastaavaan tai vähemmän vaativaan tehtävään ulkomaanedustuksessa;

5) Palvelussuhteen ehtoja ja ministeriön neuvottelemaa tarkentavaa virkaehtosopimusta koskevat asiat;

6) virkapaikan määrääminen erillisenä päätöksenä; sekä

7) virkaan nimittämistä ja tehtävään määräämistä lukuun ottamatta muut ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevia henkilöitä koskevat henkilöstöhallintoon kuuluvat asiat, jollei toisin säädetä.

68 §
Henkilöstöyksikön päällikön ratkaisuvalta

Henkilöstöpäällikkö ratkaisee 64 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) ratkaisu oikaisuvaatimukseen, jolla haetaan muutosta ministeriön tai edustuston päätökseen palvelussuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta tai kustannusten korvausta koskevassa asiassa;

2) muun kuin ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevan henkilön oikeus toimia edustustossa ja näiden henkilöiden ilmoittaminen edustuston henkilökuntaan kuuluvaksi;

3) diplomaattipassin myöntämistä, peruuttamista ja poisottamista koskevat asiat;

4) lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan sekä harkinnanvaraisen virkavapauden myöntäminen virkamiehille sekä sitä vastaavan vapautuksen myöntäminen muulle työntekijälle, lukuun ottamatta kansliapäällikkönä toimivaa valtiosihteeriä ja alivaltiosihteereitä;

5) sivutoimilupaa ja -ilmoitusta koskevat asiat;

6) virkamiehen määrääminen ministeriön esittelijäksi;

7) virka-arvon myöntäminen ulkomaanedustuksessa toimivalle virkamiehelle ja muulle työntekijälle siksi ajaksi, jonka hän toimii määrätyssä edustustossa;

8) työntekijöiden ja harjoittelijoiden palvelussuhdetta koskevat asiat, virkamiehen taholta tapahtuvaa irtisanoutumista ja muuta virkasuhteen päättämistä koskevat asiat, sekä työtodistusten ja muiden palvelussuhdetta koskevien todistusten antaminen;

9) vuorotteluvapaasopimuksen tekeminen; sekä

10) palvelussuhteesta johtuvaa etuutta ja korvausta sekä niiden takaisinperintää koskevat asiat.

69 §
Henkilöstöyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Henkilöstöyksikön virkamiehet ratkaisevat henkilöstöpäällikön ohella ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) tarkoitettuja asioita, jotka ovat raha-arvoltaan enintään 30 000 euroa sisäisen työnjakonsa puitteissa.

70 §
Henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikön päällikön ratkaisuvalta

Henkilöstön kehittämispäällikkö ratkaisee 64 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat koulutusmäärärahojen käyttöä, jollei joiltakin osin toisin säädetä.

73 §
Kiinteistö- ja hankintapalvelujen toimialajohtajan ratkaisuvalta

Kiinteistö- ja hankintapalvelujen toimialajohtaja ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) kiinteistöjen, toimitilojen ja edustuston päällikköjen virka-asuntojen sekä muiden tilojen ostaminen, vuokraus, alivuokraus, hallinta, käyttö ja luovuttaminen, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle tai edustustolle;

2) rakennus- ja sisustamishankkeiden kustannusarvioita, suunnittelijoita ja toteuttajia koskevat asiat;

3) kiinteistöjen ja tilojen uudisrakennus-, peruskorjaus- ja kunnossapitotöiden suunnittelua, suunnitelmien hyväksymistä ja toteuttamista, sisustamista sekä näihin liittyviä ostopalveluja koskevat asiat;

4) kiinteistöjen, toimitilojen, virka-asuntojen ja muiden tilojen hoitoa ja ylläpitoa koskevat asiat;

5) kaluston hankinta, käyttö ja luovuttaminen;

6) moottoriajoneuvojen sekä muiden koneiden, laitteiden ja materiaalien hankintojen ohjausta koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle toimintayksikölle;

7) julkaisu- ja painatuspalveluiden sekä muiden palveluiden hankintojen ohjausta koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle toimialayksikölle; ja

8) hankintakategoriasuunnitelmat, lukuun ottamatta kehitysyhteistyöhankintojen kategoriaa.

74 §
Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön virkamiehet ratkaisevat kiinteistö- ja hankintapalvelu -toimialajohtajan ohella 73 §:n 1 momentin 3–4 kohdassa tarkoitettuja asioita sisäisen työnjakonsa sekä käyttöönsä osoitettujen määrärahojen puitteissa. Yksikön ryhmäpäälliköt ratkaisevat vahvistetun työnjaon ja käyttöönsä osoitettujen määrärahojen puitteissa materiaali- ja palveluhankintoja, jotka ovat raha-arvoltaan alle 100 000 euroa.

Yksikön muut virkamiehet ratkaisevat vahvistetun työnjaon ja käyttöönsä osoitettujen määrärahojen puitteissa materiaali- ja palveluhankintoja, jotka ovat raha-arvoltaan alle 25 000 euroa.

81 §
Konsulipäällikön ratkaisuvalta

Konsulipäällikkö ratkaisee 63 §:ssä määrätyn lisäksi asiat, jotka koskevat edustuston valtuuttamista ottamaan vastaan meriselitys.

82 §
Konsuliasioiden yksikön päällikön ratkaisuvalta

Konsuliasioiden yksikön päällikkö ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) ulkomailla asuville Suomen kansalaisille myönnettäviä pysyväisavustuksia koskevat asiat;

2) taloudellisen avun takaisinperintää koskevat asiat;

3) konsulikomennuskuntien ylityömääräykset ja varallaolokorvaukset; ja

4) virkamatkamääräyksen antaminen konsulikomennuskunnalle.

83 §
Maahantuloasioiden yksikön päällikön ratkaisuvalta

Maahantuloasioiden yksikön päällikkö ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi viisuminanto-oikeuksien myöntämisen nimetylle Suomen kansalaiselle.

83 a §
Passiasioiden yksikön päällikön ratkaisuvalta

Passiasioiden yksikön päällikkö ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) konsulipalvelulain (498/1999) 33 §:ssä tarkoitettujen valtuuksien myöntäminen edustustossa palvelevalle nimetylle Suomen kansalaiselle ja kunniakonsulille;

2) virkapassin myöntämistä, peruuttamista ja poisottamista koskevat asiat; ja

3) Passinanto-oikeuksien myöntäminen ministeriössä ja edustustossa palvelevalle nimetylle Suomen kansalaiselle ja kunniakonsulaatissa palvelevalle Suomen kansalaiselle.

93 §
Valtionasiamies

Valtionasiamiehenä EU:n tuomioistuimessa toimii EU-tuomioistuinasioiden yksikön päällikkö ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö. Toiminnasta valtionasiamiehenä muissa tapauksissa ja valtionasiamiesten sijaisista määrätään tarvittaessa erikseen ministeriön päätöksellä.

93 a §
Kansallinen turvallisuusviranomainen

Ulkoministeriölle kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla kuuluvia tehtäviä hoitamaan määrätty yksikkö toimii kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin alaisuudessa.

Kansallinen turvallisuusviranomainen ratkaisee asiat, jotka kuuluvat kansallisen turvallisuusviranomaisen ratkaisuvaltaan lainsäädännön ja Suomea sitovien kansainvälisten tietoturvavelvoitteiden perusteella.

94 §
Virkamatkamääräykset ministeriössä

Virkamatkamääräyksen antaa:

1) ministeri valtiosihteerille ja kansliapäälikkönä toimivalle valtiosihteerille;

2) valtiosihteeri kansliapäällikkönä alivaltiosihteerille, ulkoasiainhallinnon tarkastajalle sekä suunnittelu- ja tutkimuspäällikölle;

3) valtiosihteeri kansliapäällikkönä tai tämän määräämä alivaltiosihteeri osastopäällikölle;

4) osastopäällikkö, hallintojohtaja, oikeuspäällikkö, konsulipäällikkö ja protokollapäällikkö apulaisosastopäällikölle, yksikönpäällikölle sekä muulle suoraan alaisuudessaan toimivalle virkamiehelle;

5) ulkoasiainhallinnon tarkastaja alaiselleen virkamiehelle; ja

6) yksikönpäällikkö alaiselleen virkamiehelle.

Edustustoon sijaiseksi tai perehdyttämistä varten virkamatkalle lähetettävälle virkamiehelle virkamatkamääräyksen antaa kuitenkin henkilöstöjohtaja.

Kriisinhallintatehtävissä ja vastaavissa muissa tehtävissä virkamatkalle lähetettävälle virkamiehelle, jota ei ole sijoitettu mihinkään toimintayksikköön, virkamatkamääräyksen antaa sen toimintayksikön päällikkö, jonka määrärahoista matkan kustannukset suoritetaan.

Matkamääräyksen antamisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle noudatetaan soveltuvin osin virkamiehiä koskevia säännöksiä.

Tapauksissa, joissa ratkaisuvalta ei määräydy 1–4 momentin tai 82 §:n mukaisesti, virkamatkamääräyksen antaa hallintojohtaja.

95 §
Virkamatkamääräyksen antaminen edustuston virkamiehelle

Ulkoministeriön määrätessä virkamatkalle virkamiehen, jonka virkapaikka on edustustossa, virkamatkamääräyksen antaa sen toimintayksikön päällikkö, jonka valmistelemaan asiaan tai tehtäviin matka liittyy. Jos matka ei liity minkään toimintayksikön toimintaan, virkamatkamääräyksen antaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä.

97 §
Vuosilomien vahvistaminen

Ulkoministeri vahvistaa valtiosihteerin ja kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin vuosiloman. Kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteeri vahvistaa alivaltiosihteerien, ulkoasiainhallinnon tarkastajan sekä suunnittelu- ja tutkimuspäällikön vuosilomat.

Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri tai tämän määräämä alivaltiosihteeri vahvistaa osastopäällikön vuosiloman.

Osastopäällikkö, hallintojohtaja, oikeuspäällikkö, konsulipäällikkö ja protokollapäällikkö vahvistavat apulaisosastopäällikön, yksikönpäällikön sekä muun suoraan alaisuudessaan toimivan virkamiehen vuosiloman.

Ulkoasiainhallinnon tarkastaja vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat.

Yksikönpäällikkö vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat.

98 §
Virkamiesten sijaisuudet

Kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin ja alivaltiosihteerien sijaiset määrää ministeri.

Osastopäällikön, hallintojohtajan, oikeuspäällikön, konsulipäällikön, protokollapäällikön ja suoraan kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin alaisuudessa toimivien erillisyksiköiden päälliköiden sijaiset määrää kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri. Yksiköiden päälliköiden sijaiset määrää asianomaisen osaston osastopäällikkö tai palvelukokonaisuuden päällikkö.

Muissa kuin edellä tarkoitetuissa tapauksissa määrää tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa asianomaisen toimintayksikön päällikkö.

99 §
Ulkoministeriön suoritteista perittävät maksut

Ministeriön suoritteen maksuttomuudesta ja hinnoittelusta tapauksissa, joissa maksu ei määräydy suoraan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen säännösten nojalla päättää vastuualueensa osalta kunkin yksikön päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2018

Ulkoministeri
Timo Soini

Lakimies
Eeva Winter

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.