495/2018

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018 annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018 annetun asetuksen (934/2017) 3, 5 ja 9 § sekä liitteen luku V seuraavasti:

3 §
Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

2) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;

5) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

6) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistamista koskeva päätös;

7) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitettuun sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

8) nimilain 8 a, 9 tai 32 c §:n mukaisen nimenmuutosilmoituksen rekisteröintiä koskeva ratkaisu;

9) päätös holhoustoimesta annetun lain (442/1999, jäljempänä holhoustoimilaki) 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

10) holhousviranomaisen lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä;

11) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

12) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

13) holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitetusta holhousasioiden rekisteristä lakiin tai asetukseen perustuvaan käyttötarkoitukseen annettava ote;

14) avioliittolain (234/1929) mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

15) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) mukaisen omaisuuden erottelukirja taikka hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti;

16) lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

17) avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta;

18) maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) sekä holhoustoimilaissa tarkoitetuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

19) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös ja lain 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamista koskeva päätös;

20) ulosottokaaren (705/2007) mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallennus;

21) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;

22) ote vihkimisoikeusrekisteristä;

23) julkisesta notaarista annetun lain (420/2014), vekselilain (242/1932), shekkilain (244/1932) tai muun säädöksen perusteella annettavat julkisen notaarin suoritteet;

24) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (779/2010) mukainen todistus edunvalvojan asemasta; sekä

25) perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen perintötodistus.

Julkisen notaarin suorittamasta tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Maistraattien liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2–4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut

2) muut kuin 2–4 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

3) liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden laskuttamisesta aiheutuvat lisäpalvelut; sekä

4) maistraattien hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista väestötietopalveluista perittävä hinta määrätään niin, että se vastaa suoritteen verotonta omakustannusarvoa, mikäli kyse on tieteellistä tutkimusta varten annettavista palveluista.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Jaska Siikavirta

Liite

MAKSUTAULUKKO

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V MUUT PALVELUT

Muiden julkisoikeudellisten tuotteiden ja palveluiden kustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. Työtunnin hinta on 60 €/tunti.

Maksullisen suoritteen laskuttamisesta veloitetaan laskutusmaksuna muissa kuin holhoustoimen suoritteissa (osa II) ja henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisissa suoritteissa (osa IV) 5,50 €.

Jos asiakirja toimitetaan asiakkaan pyynnöstä postiennakkona, kirjattuna kirjeenä tai saantitodistuksin, veloitetaan toimitustavasta aiheutuva maksu.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.