455/2018

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin ja 14 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poronomistajille valtion talousarviossa vuodelle 2018 maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulta poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta.

2 §
Tuen haku

Tukea maksetaan maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteessä 1 tarkoitetuilla alueilla C3 tai C4 poronhoitoa harjoittaville maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuille hakijoille. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista.

3 §
Tukikelpoiset eloporot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 80 poronhoitolain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettua eloporoa.

Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta 2017/2018 laadittuun poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2017/2018 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

Tukea ei makseta siltä osin kuin eloporojen määrä ylittää paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnille määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa. Eloporojen määrän jääminen 1 momentissa säädettyä pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 1 momentissa säädetty määrä.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan edellä tarkoitettujen teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

4 §
Tuen määrä

Tuen määrä on enintään 28,50 euroa eloporolta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Liite

Liite: Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.