434/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) nojalla:

1 §
Perustason ammattipätevyyskoulutus

Perustason ammattipätevyyskoulutus annetaan kuljetusmuotoa vastaavasti kuorma-auton kuljettajan tai linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyttä koskevissa yhteisissä tai erikseen määritellyissä oppiaineissa. Koulutuksen päätteeksi on suoritettava opetusta vastaava koe. Koulutuksessa on annettava tarkoituksenmukaisessa suhteessa käytännön ja teorian opetusta perustason ammattipätevyyden edellyttämän osaamisen saavuttamiseksi.

Koulutuksessa ja kokeessa on lisäksi noudatettava, mitä maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY, jäljempänä tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivi, liitteen I jaksossa 1 säädetään.

Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän koulutuskeskuksen on annettava opiskelijalle todistus säädetyn opetuksen antamisesta. Todistus annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella ja se on esitettävä viraston vastuulla järjestettyyn kokeeseen ilmoittauduttaessa.

2 §
Opetuksen toteutus perustason ammattipätevyyskoulutuksessa

Perustason ammattipätevyyskoulutukseen on sisällytettävä opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan edistämiseksi sekä liikenteen riskitekijöiden tunnistamisen kehittämiseksi, vaaratilanteiden välttämiseksi ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi.

Edellä 1 momentissa säädetyn opetuksen määrä on perustason ammattipätevyyskoulutuksessa vähintään 20 tuntia ja nopeutetussa perustason ammattipätevyyskoulutuksessa vähintään 14 tuntia ja niistä vähintään seitsemän tuntia on toteutettava käytännön harjoituksina. Jos perustason ammattipätevyys laajennetaan kuljetusmuodosta toiseen, opetusta on annettava vähintään seitsemän tuntia ja se on toteutettava käytännön harjoituksina. Tässä momentissa tarkoitettuja käytännön harjoituksia ei voida lukea liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 3 luvun 6 §:ssä säädettyihin ajo-opetuksen vähimmäismääriin.

Ajo-opetuksesta enintään kahdeksan tuntia tai nopeutetussa koulutuksessa enintään neljä tuntia saadaan antaa simulaattorilla tai erityisellä harjoitteluradalla.

Opettajan on oltava mukana ajoneuvossa annettaessa ajo-opetusta liikenteessä. Opettajan paikkaan ajoneuvossa sovelletaan, mitä vastaavan luokan ajokorttia varten annettavasta ajo-opetuksesta säädetään. Jos oppilaalla ei ole ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon ajo-oikeutta, ajo-opetukseen sovelletaan silloin, mitä vastaavan luokan ajo-opetuksesta ajokorttia varten säädetään.

Ajo-opetusta simulaattorissa annettaessa opettaja voi samanaikaisesti valvoa useampaa ammattipätevyyskoulutusta suorittavaa. Jos opettaja ei ole simulaattoria ajo-opetukseen käytettäessä samassa tilassa koulutettavan kanssa, opetus on annettava teknisen käyttöyhteyden avulla, joka mahdollistaa koulutettavan henkilöllisyyden toteamisen luotettavasti ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen opettajan ja koulutettavan välillä koko oppitunnin ajan.

Erityisellä harjoitteluradalla ajo-opetusta annettaessa opettaja voi samanaikaisesti valvoa useampaa ammattipätevyyskoulutusta suorittavaa, jos näillä on kuljetettavan ajoneuvon ajo-oikeus. Koulutettavalla on oltava laitteet, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen vuorovaikutuksen opettajan ja koulutettavan välillä, jos opettaja ei ole mukana ajoneuvossa. Jos koulutettavalla ei ole ajoneuvon ajo-oikeutta, opettajan on oltava mukana ajoneuvossa.

3 §
Kuljetusyrittäjäpätevyyden hyväksilukeminen perustason ammattipätevyyskoulutuksessa

Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaisen kuljetusyrittäjäpätevyyden saavuttaminen saadaan lukea hyväksi opetuksen määrän vähennyksenä muussa perustason ammattipätevyyskoulutuksessa kuin nopeutetusti annetussa koulutuksessa siten kuin 2 momentissa säädetään. Hyväksi lukeminen ei koske koetta.

Kuljetusyrittäjäpätevyys luetaan hyväksi linja-auton kuljettajan koulutuksessa tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin liitteen I kohdassa 2.1, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6 ja 3.8 tarkoitetussa opetuksessa ja kuorma-auton kuljettajan koulutuksessa kohdassa 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.6 ja 3.7 tarkoitetussa opetuksessa siltä osin kuin saatu opetus kattaa yhteisiä aihepiirejä ja vastaa opetussuunnitelman mukaisia opetuksen sisältöjä. Korvattavan koulutuksen määrä on enintään 24 tuntia. Koulutuskeskus päättää hyväksilukemisesta.

4 §
Jatkokoulutuksen sisältö ja toteutus

Jatkokoulutus voidaan toteuttaa teoriaopetuksena, ajo-opetuksena, käytännön harjoituksina tai niiden yhdistelmänä. Koulutus on annettava vähintään seitsemän tunnin jaksoissa ja tällainen jakso voidaan jakaa perättäisille päiville. Jatkokoulutukseen on kuitenkin aina sisällytettävä 2 §:n 1 momentissa säädettyä opetusta vähintään seitsemän tuntia.

Simulaattorilla annettavaan ajo-opetuksen toteutukseen sovelletaan, mitä 2 §:n 5 momentissa säädetään simulaattorilla annettavasta ajo-opetuksesta perustason ammattipätevyyskoulutuksessa.

Jatkokoulutus on saatava sen ammattipätevyyden voimassaolojakson aikana, jonka jatkamiseksi jatkokoulutus suoritetaan tai, jos ammattipätevyyden voimassaolo on lakannut, ammattipätevyyskortin tai ajokorttimerkinnän hakemista edeltävän viiden vuoden aikana. Jos perustason ammattipätevyys laajennetaan toiseen kuljetusmuotoon, uusi määräaika jatkokoulutusvelvollisuudelle alkaa uuden pätevyyden saavuttamisesta.

Koulutuskeskuksen on annettava todistus jatkokoulutuksen suorittamisesta kahden viikon kuluessa jatkokoulutuksen päättymisestä. Jos koulutus annetaan jaksoissa, todistus jakson suorittamisesta on annettava sanotussa määräajassa kunkin jakson jälkeen.

5 §
Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevan toimiminen kuljettajana

Liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 8 §:ssä tarkoitetussa ammatillisessa koulutuksessa olevan on pidettävä hyväksymisasiakirja ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä se poliisille tai muulle liikenteen valvojalle. Ajon keskeyttämiseen sovelletaan liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 13 §:n 4 momentin säännöksiä.

Jos hyväksymisasiakirjan saaneen opiskelijan opiskelijaoikeus ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) nojalla peruutetaan tai pidätetään, opinnot keskeytetään väliaikaisesti tai opiskelija katsotaan eronneeksi, hyväksymisasiakirjan voimassaolo lakkaa. Koulutuskeskuksen on viipymättä ilmoitettava asiasta liikenneasioiden rekisterin pitäjälle ja hyväksymisasiakirjan saajalle. Hyväksymisasiakirjan saajan on palautettava asiakirja koulutuskeskukselle.

6 §
Kuljettajan ammattipätevyyskortin tai ajokortin ammattipätevyysmerkinnän hakeminen

Jos kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen perusteella, hakemukseen on liitettävä:

1) hakijan valokuva, joka täyttää ajokortin valokuvalle asetetut vaatimukset, jos hakija ei käytä viranomaisen rekisteriin tallennettua vaatimukset täyttävää valokuvaa;

2) hakijan nimikirjoitusnäyte, joka täyttää ajokortin nimikirjoitusnäytteelle asetetut vaatimukset, jos hakija ei käytä viranomaisen rekisteriin tallennettua vaatimukset täyttävää nimikirjoitusnäytettä;

3) todistus perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen sisältyvän kokeen suorittamisesta hyväksytysti tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta; ja

4) kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Jos kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella, hakemukseen on liitettävä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettu selvitys. Tieto jatkokoulutuksen suorittamisesta saadaan ammattipätevyyskorttia tai ajokortin ammattipätevyysmerkintää haettaessa liikenneasioiden rekisteristä koulutuksen antajan sinne tekemästä ilmoituksesta. Jos ammattipätevyyskorttia tai ajokorttimerkintää haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella kuuden kuukauden sisällä ennen hakijalla olevaan ammattipätevyyskorttiin tai ajokorttiin merkityn ammattipätevyysjakson päättymistä, ammattipätevyys jatkuu edellisen ammattipätevyysjakson päättymisestä.

Ammattipätevyyden merkitsemistä ajokorttiin voidaan hakea vain, jos hakijalla ei ole samaa merkintää sisältävää kuljettajan ammattipätevyyskorttia.

7 §
Ammattipätevyyttä osoittava merkintä

Ammattipätevyyden osoittava merkintä sisältää tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön yhdenmukaistetun koodin 95 ja päivämäärän, johon asti ammattipätevyys on voimassa. Merkintä tehdään kuljettajan ammattipätevyyskorttiin tai ajokorttiin ammattipätevyyttä vastaavasta ajokorttiluokasta tai -luokista tehdyn merkinnän viereen.

Jos jatkokoulutus on annettu jaksoissa, liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 13 §:n 3 momentissa säädetty ammattipätevyyden osoittavan merkinnän voimassaoloaika luetaan viimeisen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta. Jos ammattipätevyyskorttia tai merkintää ajokorttiin haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa, ammattipätevyyden osoittavan merkinnän voimassaoloaika alkaa edellisen merkinnän päivämäärästä.

8 §
Ammattipätevyyskortin luovuttaminen, kortin hävittäminen ja väliaikainen asiakirja

Ammattipätevyyskorttia ei luovuteta, jos kuljettaja on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa taikka jos hänellä on ennestään merkintä vastaavasta ammattipätevyyden voimassaolojaksosta ajokortissaan. Jos ammattipätevyyskorttia hakevalla on ennestään samaa ammattipätevyyden voimassaolojaksoa koskeva merkintä ajokortissaan, hänen on ennen ammattipätevyyskortin luovuttamista haettava uutta ajokorttia, jossa ei ole merkintää ammattipätevyydestä.

Kun ammattipätevyyskortti luovutetaan, aikaisemman ammattipätevyyskortin myöntämispäätös raukeaa ja kortin voimassaolo päättyy. Jos ammattipätevyyskortti postitetaan hakijalle, hakijan on hävitettävä aiempi ammattipätevyyskortti lähetyksessä olevan ohjeistuksen mukaisesti. Jos ammattipätevyyskorttia ei postiteta, se on noudettava vuoden kuluessa kortin myöntämisestä. Aiempi ammattipätevyyskortti on silloin luovutettava kortin myöntäjälle, kun uusi luovutetaan.

Jos ammattipätevyyskorttia ei ole noudettu 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa, myöntämistä koskeva päätös raukeaa ja kortti voidaan hävittää. Lupaviranomaiselle luovutettu ammattipätevyyskortti saadaan hävittää.

Liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu väliaikainen asiakirja annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella ja se on voimassa enintään yhden kuukauden. Asiakirjan luovuttamiseen sovelletaan 1 ja 2 momentin säännöksiä.

9 §
Korvaava ammattipätevyyskortti

Jos ammattipätevyyskortti on annettu muussa EU- tai ETA-valtiossa, korvaavan ammattipätevyyskortin myöntämisen edellytyksenä on, että kuljettajalla on oikeus koulutuksen suorittamiseen Suomessa, hänellä on täällä voimassa oleva ajo-oikeus ja hänen ammattipätevyytensä on voimassa. Korttia myönnettäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattipätevyyskortin hakemisesta ja luovuttamisesta säädetään.

Korvaava kortti annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan alkuperäisen ammattipätevyyskortin voimassaoloajan kanssa, jos edellytykset kortin uudistamiseksi eivät täyty.

10 §
Opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset

Opettajalla on liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetut pedagogiset tiedot, jos hänellä on liikenneopettajalupa, opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 22 §:ssä säädetyt opettajan pedagogiset opinnot tai muu riittävä pedagoginen pätevyys. Jatkokoulutuksessa voidaan hyväksyä myös annettavaan koulutukseen soveltuva muu pedagoginen pätevyys tai muuten saavutettu perehtyneisyys oppimiseen ja ohjaukseen. Liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu riittävä alan tuntemus on opettajalla, jolla on opetustehtävän edellyttämät tiedot ja ammattitaito sekä perehtyneisyys kuljetusalan säädöksiin, määräyksiin ja käytäntöihin.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa, joka oikeuttaa ryhmän 2 opetukseen. Puolustusvoimissa annettavassa koulutuksessa hyväksytään myös puolustusvoimien liikenneopettajakelpoisuus ja -lupa. Liikenneopettajaluvan lisäksi opettajalla on oltava voimassa oleva opetuksen mukainen kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyys sekä:

1) suoritettuna liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimimista koskeva tutkinnon osa;

2) vähintään yhden vuoden kokemus C-, CE- tai D-luokkaan kuuluvan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana; tai

3) kuljetusalan, linja-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tai puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto taikka kuljetuspalvelujen osaamisalalla suoritettu logistiikan perustutkinto.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa opetuksesta vastaavan johtajan vaatimuksiin sovelletaan, mitä 2 momentissa säädetään ajo-opetusta antavan opettajan vaatimuksista. Jatkokoulutuksessa opetuksesta vastaavalla johtajalla on oltava 1 momentissa tarkoitettu tehtävään soveltuva kelpoisuus.

11 §
Opetusvälineitä ja -menetelmiä sekä oppitunnin kestoa koskevat vaatimukset

Opetus- ja havaintovälineiden on mahdollistettava koulutusohjelman mukaiset kuormaamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät harjoitukset sekä muut tiedollisen ja taidollisen osaamisen opetusaiheet.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän on täytettävä ajokorttia varten annettavassa ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän vaatimukset. Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa ei kuitenkaan vaadita erillisiä hallintalaitteita opettajaa varten, jos oppilaalla on kyseisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus. Ajo-opetuksessa käytettävän simulaattorin tai muun opetusvälineen on vastattava niitä vaatimuksia, jotka koskevat ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon luokkaa vastaavassa ajokortin ajo-opetuksessa käytettäviä opetusvälineitä.

Koulutuksessa käytettävien opetusmenetelmien on mahdollistettava koulutuksen toteuttaminen opetusta ja sen antamista sekä toiminnan yleistä järjestämistä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa ja jatkokoulutuksessa tarkoitettu tunti ajo-opetusta on kestoltaan vähintään 50 minuuttia. Tunti muuta opetusta on kestoltaan vähintään 45 minuuttia.

12 §
Koulutuskeskuksen hyväksymistä koskeva hakemus ja jatkokoulutuksen koulutusohjelman hyväksyminen

Koulutuskeskuksen hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämiseen lupaa haettaessa kopio liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta järjestämisluvasta tai 2 kohdassa tarkoitetusta autokoululuvasta taikka selvitys 3 kohdassa tarkoitetusta koulutuksen järjestäjästä;

2) pelkästään jatkokoulutukseen lupaa haettaessa kopio kauppa- tai yhdistysrekisteristä taikka yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus tai muun yhteisön säännöt sekä selvitys edellytyksistä hakemuksessa tarkoitetun koulutuksen järjestämiseen;

3) selvitys siitä, että koulutuskeskuksessa on opetuksesta vastaavan johtajan tehtävä sekä selvitys opetuksesta vastaavan johtajan kelpoisuudesta ja 10 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;

4) selvitys opettajien kelpoisuudesta ja 10 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;

5) koulutusohjelma, josta ilmenevät opetussuunnitelma ja käytettävät opetusmenetelmät;

6) selvitys opetuksessa käytettävästä ajoneuvokannasta sekä muista opetusvälineistä ja niiden soveltuvuudesta säädettyyn koulutukseen;

7) selvitys koulutuksen järjestämispaikoista ja oppilasmääristä.

Jos perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämiseen oikeutettu hakee lupaa pelkästään jatkokoulutuksen antamiseen, hakemukseen on 1 momentin 2 kohdasta poiketen liitettävä mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitettu selvitys.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä myös eri hakemuksesta 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun jatkokoulutuksen koulutusohjelman. Hakijana voi olla muukin kuin koulutuskeskus tai sellaiseksi hakeva. Jatkokoulutusta annettaessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää jatkokoulutuksen koulutusohjelmaa.

Koulutuskeskuksen ja 3 momentissa tarkoitetun koulutusohjelman hyväksymiseen voidaan liittää koulutuksen toteutusta koskevia ehtoja. Koulutusohjelman hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta.

Koulutuskeskuksessa on ylläpidettävä luetteloa opettajista ja opetuksesta vastaavasta johtajasta.

13 §
Kokeen arvioijaa koskevat vaatimukset

Kokeen arvioijalla tulee olla riittävä koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu osaaminen ja ammattitaito sekä koulutusvaatimusten ja kuljetusalan lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemus. Ammatillisen tutkinnon osana suoritettavan kokeen arvioijalla on oltava ammatillisen koulutuksen arvioijilta edellytettävä, arvioitavaan tutkinnon osaan riittävä ammattitaito ja osaaminen sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin.

14 §
Rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät

Koulutuskeskuksen on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle:

1) jatkokoulutuksen järjestämisen ajankohdasta ja koulutuspaikasta sekä käytettävästä koulutusohjelmasta;

2) jatkokoulutuksen tai sen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta sekä annetun opetuksen määrästä ja siihen sisältyneestä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta opetuksesta;

3) henkilön ilmoittautumisesta perustason ammattipätevyyskoulutukseen;

4) perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta ja koulutuksessa annetun opetuksen määrästä;

5) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun opetustodistuksen antamisesta, jos kysymyksessä on Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus;

Tiedot merkitään liikenneasioiden rekisteriin. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja noudattaen lisäksi, mitä ilmoituksen tekemisestä on koulutuskeskuksen hyväksymisen yhteydessä tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus kahden viikon kuluessa opetuksen antamisesta.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Opettajana perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön tai Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymässä koulutuskeskuksessa voi toimia liikenneopettaja, joka on ennen 10 päivää syyskuuta 2008 toiminut:

1) CE- tai D-luokan ajo-oikeutta varten annettavassa ajo-opetuksessa autokoulussa tai opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvalla järjestetyssä ammatillisessa koulutuksessa vähintään yhden vuoden ajan, taikka

2) C-luokan ajo-oikeutta varten annettavassa ajo-opetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvalla järjestetyssä ammatillisessa koulutuksessa vähintään yhden vuoden tai autokoulussa vähintään kahden vuoden ajan.

Opettajana puolustusvoimissa järjestettävässä perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa voi toimia 2 momentissa tarkoitettu opettaja tai opettaja, joka ennen 10 päivää syyskuuta 2008 on toiminut puolustusvoimien raskaan kaluston ajokorttia varten annettavassa kuljettajakoulutuksessa vähintään yhden vuoden ajan.

Mitä tämän pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään opettajan kelpoisuudesta, koskee myös opetuksesta vastaavana johtajana toimimista perustason ammattipätevyyskoulutuksessa.

Tämän pykälän 2 ja 3 momentissa tarkoitetulta opettajalta ja 4 momentissa tarkoitetulta opetuksesta vastaavalta johtajalta ei vaadita perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista erikseen. Kelpoisuutensa voimassa pitämiseksi hänen on suoritettava tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyyteen liittyvä jatkokoulutus, siten kuin siitä liikenteen palveluista annetussa laissa säädetään.

Jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2008 tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10 päivää syyskuuta 2009, kuljettajalta ei vaadita kuljetusmuotoa vastaavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista. Osoituksena ensimmäisen jatkokoulutuksen suorittamisesta hyväksytään myös todistus perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen sisältyvän kokeen suorittamisesta.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.