420/2018

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Ruokavirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Ruokavirastosta annetun lain (371/2018) 9 §:n 1 momentin ja valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäinen laissa 283/2015:

1 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Ruokaviraston pääjohtajan välittömässä alaisuudessa olevalla johtajalla sekä osaston tai yksikön johtajalla ja viraston organisaatiossa tätä asemaltaan vastaavalla esimiesasemassa olevalla virkamiehellä on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys asianomaisen vastuualueen tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Teurastamojen, riistan käsittelylaitosten ja niiden yhteydessä olevien elintarvikehuoneistojen valvontaan ja lihantarkastukseen osallistuvan henkilöstön sekä eläinlääkärin ammatin harjoittamista sisältävien virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään muualla laissa.

2 §
Tieteelliset kelpoisuusvaatimukset ja arvonimet

Kelpoisuusvaatimuksena pääjohtajan välittömässä alaisuudessa olevalla tutkimuksesta vastaavan linjan tai muun vastaavan toimintayksikön johtajalla on sen lisäksi, mitä 1 §:n 1 momentissa säädetään, tohtorin tutkinto ja tieteellinen perehtyneisyys vastuualueeseen. Henkilöllä on professorin arvonimi.

Kelpoisuusvaatimuksena tutkimusjohtajalla ja tutkimusprofessorilla on tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä tutkimustoiminnan johtamistaito. Jos henkilöllä on 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu esimiesasema, sovelletaan lisäksi, mitä mainitussa momentissa säädetään. Tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Asetuksen 1 §:ää sovelletaan jo ennen asetuksen voimaantuloa Ruokavirastosta annetun lain (371/2018) siirtymäsäännösten nojalla tapahtuvaan virantäyttöön.

Henkilö, jonka virka on siirtynyt Ruokavirastoon tämän asetuksen tullessa voimaan, on edelleen kelpoinen virkaansa sekä muuhun vastaavaan Ruokaviraston virkaan tai tehtävään asetuksen tultua voimaan.

Ne viraston virkamiehet, joilla on tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan kuuluva professorin arvonimi, säilyttävät edelleen arvonimen niin kauan kuin ovat samassa virassa.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.