415/2018

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettuun asetukseen (682/2017) 13 a–13 c § seuraavasti:

3 luku

Vaikuttavuusrahoitus

13 a §
Opiskelijapalaute ja sen kerääminen

Opiskelijapalautteen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden heinäkuun ensimmäisen päivän ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden kesäkuun viimeisen päivän välisenä aikana

1) ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneiden antamaa opiskelijapalautetta;

2) ammatillisen tutkinnon suorittaneiden antamaa opiskelijapalautetta; sekä

3) ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneiden antamaa opiskelijapalautetta.

Tutkintokoulutuksen aloittaneilta opiskelijapalaute kerätään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneilta opiskelijapalaute kerätään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun opiskelija on osoittanut henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena olevan tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen.

Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijapalautteen keräämisestä. Koulutuksen järjestäjä vahvistaa Opetushallitukselle opiskelijapalautekyselyjen kohteena olleiden ja opiskelijapalautekyselyihin vastanneiden opiskelijoiden määrän palautteen antamisjaksoa seuraavan elokuun loppuun mennessä.

Opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai tutkinnon osan menemällä suoraan näyttöön, ei kerätä rahoitukseen oikeuttavaa opiskelijapalautetta.

Sama opiskelija voi olla yhden kerran opiskelijapalautteen antajana yhtä opiskelijapalautekyselyä kohden yhdellä koulutuksen järjestäjällä.

Opetushallitus voi perustellusta syystä jatkaa opiskelijapalautteen keräämisaikaa koulutuksen järjestäjän pyynnöstä korkeintaan 30 vuorokauden ajan.

13 b §
Opiskelijapalautteen kysymykset ja pisteytys

Tutkintokoulutuksen aloittaneiden opiskelijapalautekyselyn väittämät ovat:

1) Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa;

2) Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti;

3) Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan;

4) Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani.

Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijapalautekyselyjen väittämät ovat:

1) Minulle laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen;

2) Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani;

3) Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla;

4) Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti;

5) Opintojeni aikana varmistettiin, että sain tukea opintojen etenemiseen, jos sitä tarvitsin;

6) Saamani opetus ja ohjaus oli laadukasta;

7) Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä;

8) Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia;

9) Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti;

10) Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin;

11) Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen;

12) Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn hyödyntämään.

Opiskelijapalautekyselyjen väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko on:

5 pistettä täysin samaa mieltä

4 pistettä jokseenkin samaa mieltä

3 pistettä osin samaa osin eri mieltä

2 jokseenkin eri mieltä

1 täysin eri mieltä

13 c §
Opiskelijapalautteen painotus ja laskenta

Opiskelijapalautteen perusteella jaettavasta vaikuttavuusrahoituksesta 1/4 myönnetään ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneiden antaman opiskelijapalautteen perusteella sekä 3/4 ammatillisen tutkinnon ja sen osan tai osia suorittaneiden antaman opiskelijapalautteen perusteella.

Opiskelijapalautekyselyille lasketaan koulutuksen järjestäjän ilmoittamien opiskelijapalaute-kyselyjen kohteena olleiden ja opiskelijapalautekyselyihin vastanneiden opiskelijoiden määrän perusteella järjestäjäkohtainen vastausosuus, joka on kyseiseen opiskelijapalautekyselyyn vastanneiden määrä jaettuna opiskelijapalautekyselyn kohteena olleiden määrällä. Vastaus-osuuden perusteella lasketaan kullekin opiskelijapalautekyselylle järjestäjäkohtainen katokorjauskerroin. Kun vastausosuus on 0,8 tai sitä suurempi, katokorjauskerroin on 1/vastausosuus. Kun vastausosuus on pienempi kuin 0,8, katokorjauskerroin on 1 + (15/16) x vastausosuus – (25/32) x vastausosuus x vastausosuus.

Koulutuksen järjestäjälle laskettava tutkintokoulutuksen aloittaneiden opiskelijapalautekyselyn painotettu pistemäärä on annettujen vastausten pisteiden yhteismäärä kerrottuna kyseisen opiskelijapalautekyselyn katokorjauskertoimella.

Koulutuksen järjestäjälle laskettava tutkinnon suorittaneiden opiskelijapalautekyselyn painotettu pistemäärä on annettujen vastausten pisteiden yhteismäärä kerrottuna kyseisen opiskelijapalautekyselyn katokorjauskertoimella kerrottuna luvulla 3.

Koulutuksen järjestäjälle laskettava tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijapalaute-kyselyn painotettu pistemäärä on annettujen vastausten pisteiden yhteismäärä kerrottuna kyseisen opiskelijapalautekyselyn katokorjauskertoimella.

Tutkintokoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden antaman opiskelijapalautteen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena on opiskelijapalautekyselyn 3 momentin mukaisesti painotettujen pisteiden määrä. Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijoiden antaman opiskelijapalautteen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena on opiskelijapalautekyselyjen 4–5 momenttien mukaisesti painotettujen pisteiden yhteenlaskettu määrä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Anna Kankaanpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.