399/2018

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen (210/1997) 2–4 § ja 19 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 2 § asetuksessa 1375/2015, 3 § ja 19 §:n 4 momentti asetuksessa 443/2014 ja 4 §:n asetuksessa 601/2012, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 b § seuraavasti:

2 §
Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2017 ja 2018 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tietoja ICAO-TI:stä.

3 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Jos ICAO-TI:ssä edellytetään, että toimivaltainen viranomainen luokittelee vaarallisen aineen tai hyväksyy sen luokituksen, radioaktiivisten aineiden osalta tehtävä kuuluu Suomessa Säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä tai muut tarpeelliset tiedot luokituksen selvittämiseksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden osalta voivat hyväksyä luokitusvaatimusten mukaisesti vaarallisen aineen luokituksen, jos aineen ominaisuudet eivät vastaa koetulosten perusteella aineelle kuljetusta varten määriteltyä luokitusta.

ICAO-TI:ssä tarkoitetun ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen suorittama aineen luokitus ja luokituksen hyväksyminen ovat voimassa Suomessa.

4 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Matkustaja ja miehistön jäsen eivät saa viedä vaarallisia aineita ilma-alukseen matkatavaroissaan eikä muutenkaan mukanaan, ellei ICAO-TI:ssä toisin määrätä. Niitä vaarallisia aineita, joita saadaan kuljettaa ilma-aluksessa, mutta joiden kuljetukseen vaaditaan ICAO-TI:n mukaan kuljetuksen suorittajan hyväksyntä, matkustaja tai miehistön jäsen ei kuitenkaan saa viedä ilma-alukseen ennen kuin kuljetuksen suorittaja on hyväksynyt kuljetuksen.

Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän ja matkan järjestäjän on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n kohtien 7;5, 8;1.1.3 ja 8;1.1.4 mukaisesti, millaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty. Kuljetuksen suorittajalla on oltava tiedottamiseen käytettävä menetelmä kuvattuna toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa.

4 b §
Vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus

Eläviä eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaarallisia aineita kuljetettaessa. Alkuperävaltion, kauttakulkuvaltion, määränpäävaltion ja kuljetuksen suorittajan kotivaltion kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin määräämillään ehdoilla hyväksyä kuljetuksen, jos tartuntavaarallista ainetta ei voi kuljettaa millään muulla tavalla tai eläimeen on tarkoituksella tartutettu vaarallinen tauti. Suomessa toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto.

Yleisistä eläinten kuljetusta koskevista vaatimuksista säädetään eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006) ja eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005.

19 §
Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset

Edellä 3 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuljetuksen suorittajan havaitsemia tai kuljetuksen suorittajalle ilmoitettuja tapauksia, joissa matkustajalta, miehistön jäseneltä, matkatavaroista, rahdista tai lentopostista löydetään VAK-lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti kuljetettavaksi jätettyjä tai kuljetettavia vaarallisia aineita, ja tapauksia, joissa havaitaan, että vaarallisia aineita on kuljetettu noudattamatta kuormausta, erottelua tai kiinnitystä koskevia vaatimuksia tai antamatta vaadittuja tietoja ilma-aluksen päällikölle.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.