294/2018

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) 4 §:n 2 momentin ja 39 §:n 2 momentin sekä vakuutussopimuslain (543/1994) 5 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on vakuutussopimuslain 5 a §:n 2 momentti laissa 238/2018:

1 §
Asiakirjan laatija

Solvenssi II -direktiivin liitteessä I tarkoitettuun vahinkovakuutusluokkaan kuuluvan vahinkovakuutuksen tuottajan on laadittava vahinkovakuutustietoja sisältävä asiakirja.

2 §
Asiakirjan tiedot

Asiakirjassa on ilmoitettava:

1) vakuutuksen tyyppi;

2) yhteenveto vakuutusturvasta, mukaan lukien pääasialliset vakuutuksen kohteena olevat riskit, vakuutusmäärä ja tapauksen mukaan maantieteellinen kattavuus, sekä yhteenveto riskeistä, joita vakuutus ei kata;

3) vakuutusmaksujen maksutapa ja maksukausi;

4) tärkeimmät vakuutusturvan rajoitukset;

5) velvoitteet sopimuksen alussa;

6) velvoitteet sopimuksen voimassaoloaikana;

7) velvoitteet siinä tapauksessa, että korvausvaatimus esitetään;

8) sopimuksen voimassaoloaika, mukaan lukien sen alkamis- ja päättymispäivät;

9) sopimuksen irtisanomistapa.

Asiakirjassa on oltava maininta, että täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot vakuutuksesta ovat muissa asiakirjoissa.

3 §
Asiakirjan kieli

Asiakirja on laadittava vakuutuksen tarjoamispaikassa käytetyllä virallisella kielellä tai käytetyillä virallisilla kielillä. Ahvenanmaan maakunnassa vakuutusta tarjottaessa tarvittavat tiedot on annettava ainakin ruotsin kielellä.

Asiakirja saadaan laatia muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla virallisella kielellä, jos vakuutuksen hakija ja vakuutuksentarjoaja niin sopivat.

4 §
Esitystapa ja asiakkaalle antaminen

Asiakirjan ensimmäisen sivun ylälaidassa on oltava otsikko ”Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja”.

Asiakirjan on oltava:

1) lyhyt ja erillinen;

2) esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta selkeä ja helppolukuinen;

3) mustavalkoisena tulostettuna tai valokopioituna yhtä helppolukuinen kuin alkuperäisenä värillisenä;

4) täsmällinen, eikä se saa olla harhaanjohtava.

Asiakirja on annettava yhdessä muiden laissa säädettyjen tietojen kanssa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97 (32016L0097), EUVL N:o L 26, 2.2.2016, s. 19
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/411 (32018L0411), EUVL N:o L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Juha Jokinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.