140/2018

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain (801/2017) 38 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Päihtymystilan toteaminen ja havaintojen kirjaaminen

Valvoja tai muu Rikosseuraamuslaitoksen virkamies taikka apuvalvoja tekee valvottavan epäiltyä päihtymystilaa koskevat ulkoiset havainnot todistajan läsnä ollessa. Havainnot kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

Puhalluskokeen suorittaminen, virtsa- tai sylkinäytteen antaminen, verinäytteen ottaminen ja laboratoriossa varmistettu tulos sekä valvottavan esittämä vaatimus näytteen varmistamisesta kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

Jos valvonta-ajan toimintaan sisältyy yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu osallistuminen sosiaali- tai terveydenhuollon julkisen taikka yksityisen palveluntuottajan järjestämään, laitoksessa toteutettavaan kuntoutukseen tai jos valvottava on korvaushoidossa, kyseisessä laitoksessa tai yksikössä tehty päihtymystilakoe on käytettävissä Rikosseuraamuslaitoksen suorittamaan päihtymystilan toteamiseen. Valvottavan on annettava edellä tarkoitetun kokeen tuloksen tiedoksiantoon kirjallinen suostumuksensa, kun hoidosta tehdään sopimus.

2 §
Turvatarkastuksen kirjaaminen

Turvatarkastus kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Turvatarkastuksesta merkitään tarkastuksen aika ja paikka, turvatarkastuksen suorittaja, tarkastuksessa läsnä olleiden henkilöiden nimet, tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt sekä valvottavalta pois otetut aineet ja esineet.

3 §
Turvatarkastuksessa löydettyjen aineiden ja esineiden kirjaaminen

Jos turvatarkastuksessa löydetyt aineet tai esineet luovutetaan poliisille, niistä on tehtävä pöytäkirja, johon merkitään:

1) valvottavan henkilötiedot;

2) tarkastuksen peruste;

3) tarkastuksen aika ja paikka;

4) päätöksentekijä ja hänen virka-asemansa;

5) tarkastuksen suorittaja;

6) löydetyt esineet ja aineet;

7) haltuun otettu omaisuus; sekä

8) aineen tai esineen poisottamisen peruste.

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

Rikosseuraamuslaitoksen hallussa olevat valvottavalle palautettavat aineet ja esineet on yksilöitävä ja niiden palauttamispäivä kirjattava. Valvottavan tulee vahvistaa aineiden tai esineiden vastaanottaminen allekirjoituksellaan.

4 §
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen ja kirjaaminen

Valvottavan epäillystä velvollisuuksien rikkomisesta tehdään kirjallinen selvitys Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Valvottavan lausunto tallennetaan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

Jos valvottavalle annetaan huomautus tai kirjallinen varoitus, sen peruste ja antamispäivä kirjataan. Päätös perusteluineen annetaan valvottavalle tiedoksi kirjallisesti.

Jos valvottava otetaan säilöön vankilaan törkeän velvollisuuksien rikkomisen selvittämiseksi, säilöönottopäivä on tallennettava Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

Velvollisuuksien rikkomisen selvittämiseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen tallentamisesta säädetään 6 §:ssä.

5 §
Voimankäyttövälineet

Voimankäyttövälineinä käytetään Rikosseuraamuslaitoksen tähän tarkoitukseen varaamia välineitä, jotka ovat käsiraudat, henkilön sitomiseen tarkoitettu muovinen side, teleskooppipatukka ja kaasusumutin.

6 §
Valvonta-aikaan liittyvät asiakirjat ja tiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmään tallennetaan asiakirjat ja tiedot yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain:

1) 4 §:ssä tarkoitetusta Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymästä valvottavan asunnosta tai muusta

asuinpaikasta;

2) 6 §:ssä tarkoitetusta valvonta-ajan toiminnasta siihen liittyvine asiakirjoineen;

3) 7 §:ssä tarkoitetusta valvontavälineistä;

4) 8 §:ssä tarkoitetusta rangaistusajan suunnitelmasta ja 15 §:ssä tarkoitetusta rangaistusajan

suunnitelman muuttamisesta;

5) 10 ja 11§:ssä tarkoitetusta kuulemisesta ja suostumuksesta;

6) 11 §:ssä tarkoitetusta suostumuksen peruuttamisesta;

7) 16 §:ssä tarkoitetusta valvonta-ajan täytäntöönpanon esteestä;

8) 18 §:ssä tarkoitetusta velvollisuuksien rikkomisesta seuraavasta huomautuksesta ja

kirjallisesta varoituksesta;

9) 19 §:ssä tarkoitetusta törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta;

10) 20 §:ssä tarkoitetusta noudosta velvollisuuksien rikkomisen selvittämiseksi;

11) 22 §:ssä tarkoitetusta valvonta-ajaksi lukemisesta;

12) 28 §:ssä tarkoitetusta vankeudeksi muunnetun valvonta-ajan suorittamisesta;

13) 32 §:ssä tarkoitetusta yhdistelmärangaistuksen päättymisestä ja valvottavalle yhdistelmärangaistuksen suorittamisesta annettavasta todistuksesta.

Tietojärjestelmään tallennetaan lisäksi asiakirjat ja tiedot muista valvottavan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä seikoista.

Asiakirjojen ja tietojen tallennus tehdään Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

Rangaistusajan suunnitelma, muutettu rangaistusajan suunnitelma, tiedot valvonta-ajan täytäntöönpanon esteestä, velvollisuuksien rikkomisesta seuraava huomautus ja kirjallinen varoitus, tiedot törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta, vankeudeksi muunnetun valvonta-ajan suorittamisesta ja todistus yhdistelmärangaistuksen suorittamisesta on annettava valvottavalle. Myös muut valvonta-ajan täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat ja tiedot voidaan tarvittaessa antaa valvottavalle.

7 §
Vapauttamisen ajankohdan määräytyminen

Valvottavan on luovutettava valvonta-ajan viimeisenä päivänä valvonnassa käytetyt välineet Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle kello 7:n ja 17:n välisenä aikana. Valvontavälineiden luovuttamisen ajankohdasta sovitaan valvottavan kanssa hyvissä ajoin ennen vapauttamispäivää.

Yhdistelmärangaistuksen päättymisestä ja sen suorittamisesta annettavasta todistuksesta säädetään yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 32 §:ssä. Todistukseen merkitään valvottavan henkilötiedot, täytäntöönpanotiedot ja vapauttamistiedot.

8 §
Matkakustannusten korvaaminen

Yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:ssä tarkoitettujen matkakustannusten korvaamista varten valvottavan on esitettävä Rikosseuraamuslaitokselle kirjallinen selvitys aiheutuneista kustannuksista.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitusneuvos
Paulina Tallroth

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.