76/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen (jäljempänä kirjanpitovelvollinen) tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen omistusyhteisön ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä säädetään erikseen.

2 §
Osuus kiinteistöä hallinnoivassa yhteisössä

Tämän asetuksen tarkoittamana rahoitusvälineenä ei pidetä asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön osaketta eikä osuutta muussa yhteisössä, joka harjoittaa vain sen yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä yksilöityjen kiinteistöjen omistusta ja hallintaa.

3 §
Rahoitusvaroihin tai rahoitusvelkoihin kuuluvan erän merkitseminen kirjanpitoon

Jos kirjanpitovelvollinen on osallisena useamman yhdessä myöntämästä luotosta (syndikoitu luotto), taseeseen merkitään ainoastaan määrä, jonka kirjanpitovelvollinen on itse rahoittanut.

Varat, joita kirjanpitovelvollinen hallinnoi omissa nimissään asiakkaan lukuun, merkitään taseeseen vain, jos kirjanpitovelvollisella on omistusoikeus varoihin. Asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi tai asiakkaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvänä suorituksena vastaanotettuja varoja ei merkitä kirjanpitovelvollisen varoiksi taseeseen, jos niiden antamisesta velaksi kirjanpitovelvolliselle ei ole erikseen sovittu. Kirjanpitovelvollisen varoiksi ei merkitä asiakkaan omaisuuden myynnistä asiakkaan lukuun syntyvää myyntisaamista. Omaisuuden ostamisesta asiakkaan lukuun syntyvää ostovelkaa ja omaisuuden myymisestä asiakkaan lukuun johtuvaa velvollisuutta tilittää kauppahinta asiakkaalle, ei lueta kirjanpitovelvollisen veloiksi.

2 luku

Tuloslaskelma ja tase

4 §
Tuloslaskelman kaava

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toimintanaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014, jäljempänä laki) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen sekä rahoituslaitoksen, joka pääasiallisena toimintanaan käy kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuun tai harjoittaa sijoituspalvelulain (747/2012) 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa, tuloslaskelma laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

5 §
Taseen kaava

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toimintanaan lain 1 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen tase laaditaan liitteen 3 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen sekä rahoituslaitoksen, joka pääasiallisena toimintanaan käy kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuun tai harjoittaa sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa, tase laaditaan liitteen 4 mukaisesti.

Vaadittaessa maksettavina saamisina ja velkoina pidetään saamisia ja velkoja, jotka on maksettava viimeistään vuorokauden kuluessa irtisanomisesta.

6 §
Esittämistavan jatkuvuus

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei saa muuttaa, ellei se ole tarpeen kirjanpitolain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

7 §
Poikkeaminen tuloslaskelman ja taseen kaavasta

Tuloslaskelma ja tase saadaan laatia 4 ja 5 §:stä poiketen jäljempänä 8–10 §:ssä säädetyin edellytyksin, jos poikkeaminen on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta.

8 §
Yksityiskohtaisempi esittäminen

Tuloslaskelma ja tase on laadittava 4 ja 5 §:ssä säädettyjä kaavoja yksityiskohtaisempina, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi.

9 §
Erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmassa on ilmoitettava tuotto- ja kuluerät erikseen niitä toisistaan vähentämättä, jollei tuoton ja kulun yhdistäminen yhdeksi eräksi ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Milloin kirjanpitovelvollisella on saaminen siltä, jolle hän itse on velkaa, on saaminen ja velka ilmoitettava taseessa erikseen, jollei kirjanpitovelvollisella ole lakisääteistä oikeutta kuittaamiseen ja kirjanpitovelvollinen aio käyttää oikeuttaan kuittaukseen. Myös muut tase-erät on ilmoitettava niitä toisistaan vähentämättä, jollei vähentäminen ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain (1084/1999) 2 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohdassa säädetyin ehdoin tehdyt sopimukset ja niistä johtuvat tuotot ja kulut saadaan merkitä tuloslaskelmaan ja taseeseen yhdisteltyinä.

Edellä 4 ja 5 §:ssä säädettyjen tuloslaskelma- ja tasekaavojen sisennettyinä merkittyjä alaeriä saadaan yhdistellä, jos niiden erillisellä esittämisellä on ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos yhdistely johtaa selkeämpään esittämistapaan.

10 §
Erien poisjättäminen

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta eikä edeltävältä tilikaudelta, se on jätettävä pois tuloslaskelmasta tai taseesta.

3 luku

Toimintakertomus

11 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat yleiset tiedot

Toimintakertomuksessa on esitettävä lain 12 luvun 5 §:ssä tarkoitettuina kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevina tärkeinä seikkoina ainakin:

1) selostus, joka antaa oikean kuvan kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä kirjanpitovelvollisen tilasta, mukaan luettuna kuvaus sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

4) tiedot tutkimus- ja kehitystoiminnasta;

5) tiedot rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä ja selostus niiden hallinnan tavoitteista ja periaatteista erikseen luotto-, markkina-, likviditeetti- ja kassavirtariskien osalta, mukaan lukien periaatteet, joiden mukaisesti suojataan kutakin sellaista ennakoitujen liiketoimien päätyyppiä, johon sovelletaan suojauslaskentaa;

6) osakeyhtiölain 8 luvun 8 §:ssä ja osuuskuntalain 8 luvun 8 §:ssä tarkoitetut toimintakertomustiedot omien osakkeiden ja osuuksien hankinnoista ja luovutuksista.

Toimintakertomuksessa on annettava selostus, jos kirjanpitovelvollisesta on tullut emoyritys, se on ollut vastaanottavana yrityksenä sulautumisessa tai jakautumisessa taikka se on jakautunut. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava ulkomaiset tytäryhtiöt ja ulkomaiset sivuliikkeet.

Toimintakertomuksessa on oltava hallituksen esitys kirjanpitovelvollisen voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muusta vapaan oman pääoman jakamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä kirjanpitovelvollisen tilasta ja sen on vastattava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuutta ja monimuotoisuutta. Analyysiin on tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.

Toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen lain 10 luvun 1–3 §:ssä tarkoitetusta omien varojen määrästä ja omien varojen vähimmäismäärästä, sekä muita kirjanpitovelvollisen toiminnan, taloudellisen aseman ja tuloksen kehitystä tarkoituksenmukaisella tavalla kuvaavia tunnuslukuja. Tunnusluvuista ja keskeisistä tuloslaskelma- ja tase-eristä on toimintakertomukseen sisällytettävä vähintään kolme viimeistä tilikautta käsittävä taulukko. Myös muista mahdollisista kirjanpitovelvollisen liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista, kuten henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä, on esitettävä niitä kuvaavia tunnuslukuja ja muita tietoja.

Kirjanpitovelvollisen, johon sovelletaan valtiovarainministeriön asetusta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012) on ilmoitettava lisäksi mainitun asetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaiset tiedot.

12 §
Muut toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava, miten kirjanpitovelvollinen julkistaa lain 10 luvun 12 §:n mukaiset taloudellista asemaansa koskevat tiedot. Kirjanpitovelvollisen, joka kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) 2 §:ssä tarkoitettuun yhteenliittymään, toimintakertomuksessa on ilmoitettava, miten yhteenliittymän vastaavat tiedot julkistetaan.

Talletuspankin toimintakertomuksessa on tehtävä selko pankin osallistumisesta samaan vakuusrahastoon kuuluvien pankkien vakavaraisuuden tukemiseen vakuusrahaston kautta.

Talletuspankin, joka kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun yhteenliittymään, toimintakertomuksessa on tehtävä selko yhteenliittymän jäsenluottolaitosten mainitun lain 5 luvussa säädetystä keskinäisestä vastuusta.

Jos talletuspankki on saanut suoraan tai vakuusrahaston kautta julkista pankkitukea, sen määrästä ja keskeisistä ehdoista on tehtävä selko toimintakertomuksessa.

Kirjanpitovelvollisen, joka on osallisena lain 9 a luvussa tarkoitetussa konsernin rahoitustukisopimuksessa, on toimintakertomuksessa ilmoitettava rahoitustukisopimuksen muut osapuolet ja sopimuksen keskeiset ehdot.

4 luku

Rahoituslaskelma ja liitetiedot

13 §
Rahoituslaskelma

Tilinpäätökseen sisältyvästä rahoituslaskelmasta on ilmettävä:

1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa, missä määrin kirjanpitovelvollinen on pystynyt tilikauden aikana liiketoimintansa avulla tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen oman pääoman sijoittajille, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta;

2) investointien rahavirrat, jotka osoittavat sen rahavirtojen käytön, jonka kirjanpitovelvollinen on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä; sekä

3) rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

14 §
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä:

1) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät;

2) peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna seikkana on ilmoitettava myös tieto siitä, onko viranomaisen valvonnassa olevan selvitystoimintaa harjoittavan yhteisön toimesta selvitettäväksi annettujen rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjattu selvityksessä noudatettavien sääntöjen mukaisena tavanomaisena selvityspäivänä, sekä siitä, sovelletaanko lain 12 luvun 8 §:n 1 momentin mukaista sijoituskiinteistön merkitsemistä käypään arvoon.

15 §
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:

1) perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu, sekä muutoksen vaikutukset;

2) oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin tuloslaskelman tai taseen erittelyn muuttamisen vuoksi;

3) selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa;

4) aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset.

5) sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useampaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen.

16 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä

1) korkotuottojen ja korkokulujen erittely tase-erittäin;

2) oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatujen tuottojen erittely rahoitusvararyhmittäin;

3) palkkiotuottojen ja -kulujen erittely sen mukaan, mistä toiminnasta ne on saatu tai maksettu;

4) arvopaperikaupan nettotuotot eriteltynä saamistodistusten kaupan nettotuottoon, osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuottoon sekä muuhun arvopaperikaupan nettotuottoon, erikseen toteutuneet tuotot ja käyvän arvon muutokset;

5) suojauslaskennan nettotulos eriteltynä suojaukseen käytettyjen johdannaissopimusten ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti määriteltyjen muiden rahoitusvarojen ja –velkojen käypien arvojen nettomuutokseen ja suojauksen kohteena olleiden tase-erien käypien arvojen nettomuutokseen;

6) sijoituskiinteistöjen nettotuotot eriteltynä vuokratuottoihin, vuokrakuluihin, suunnitelman mukaisiin poistoihin, myyntivoittoihin ja myyntitappioihin, käyvän arvon muutoksiin, arvonalentumistappioihin ja näiden peruutuksiin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin;

7) tuottojen, liikevoiton tai -tappion, varojen ja velkojen jakautuminen liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisten markkina-alueiden mukaan;

8) tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien sisällöstä;

9) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalentumisten perusteista ja niiden muutoksista sekä tuloslaskelman erän "Poistot ja arvonalentumiset muista aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä" jakautuminen suunnitelman mukaisiin poistoihin ja arvonalentumisiin, jollei arvonalentumisten määrä ole merkitykseltään vähäinen;

10) erittely 9 §:n 4 momentin perusteella yhdistellyistä eristä;

11) leasing-toiminnan nettotuotot eriteltyinä;

12) liiketoiminnan muut tuotot ja -kulut eriteltyinä;

13) odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista, takauksista ja muista taseen ulkopuolisista sitoumuksista sekä muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalentumistappiot eriteltyinä;

14) selvitys pakollisten varausten muutoksista.

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kirjanpitovelvollisen ei tarvitse ilmoittaa 1 momentin 1 ja 14 kohdissa tarkoitettuja tietoja.

17 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:

1) erittely 9 §:n 4 momentin nojalla yhdistellyistä vastaavien eristä;

2) arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmät;

3) odotettavissa olevien luottotappioiden määrän mukainen vähennys eriteltynä tase-erittäin ja taseen ulkopuolisten erien osalta;

4) tase-erittäin kaikkien rahoitusvarojen käyvät arvot vertailuna niiden kirjanpitoarvoon;

5) erittely saamistodistuksista vaadetyypeittäin;

6) saamisten maturiteettijakauma tase-erittäin;

7) tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin eriin;

8) luotonanto eriteltyinä sektoreittain ja luotoista kirjatut arvon alentumiset;

9) saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla;

10) leasing-kohteet eriteltyinä;

11) taseen erään "Saamiset luottolaitoksilta" sisältyvien keskuspankilta olevien saamisten määrä;

12) saamiset saman konsernin yrityksiltä;

13) saamiset omistusyhteysyrityksiltä;

14) arvopaperit rahoitusvälineryhmittäin jaoteltuina julkisesti noteerattuihin ja muihin arvopapereihin sekä osakelainauksen kohteena olevat arvopaperit, tase-erittäin; erikseen on ilmoitettava osakkeet ja osuudet luottolaitoksissa ja muissa yrityksissä tase-erittäin jaoteltuna;

15) kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet eriteltyinä maa- ja vesialueisiin, rakennuksiin sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin, erikseen omassa käytössä olevien ja sijoitustarkoituksessa pidettyjen osalta sekä hankintamenoon perustuvaan arvoon merkityn, sijoitustarkoituksessa pidetyn kiinteistöomaisuuden käyvät arvot;

16) järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten määrä;

17) taseen erä "Keskuspankkirahoitukseen oikeutetut saamistodistukset" eriteltynä valtion velkasitoumuksiin ja muihin;

18) selvitys aktivoitujen kehittämismenojen poistoajasta ja -menetelmästä;

19) selvitys liikearvojen poistoajasta ja -menetelmästä;

20) selvitys taseeseen aktivoitujen kirjanpitolain 5 luvun 5 a §:ssä tarkoitettujen aineettomien oikeuksien hankintamenojen ja kirjanpitolain 5 luvun 11 §:ssä tarkoitettujen muiden pitkävaikutteisten menojen arvostus- ja jaksotusperiaatteista;

21) muut varat eriteltyinä;

22) siirtosaamiset ja maksetut ennakot eriteltyinä korkoihin ja muihin.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on ilmoitettava taseeseen merkityistä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä erikseen hankintamenosta ja arvonkorotuksesta, tase-eräkohtaisesti tiedot

1) määrästä tilikauden alussa;

2) lisäyksistä ja vähennyksistä tilikauden aikana samoin kuin siirroista erien välillä,

3) kertyneistä poistoista ja arvonalentumisista tilikauden alussa;

4) vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvista kertyneistä poistoista ja arvonalentumisista tilikauden alussa;

5) tilikauden suunnitelman mukaisista poistoista;

6) arvonalentumisista ja niiden palautuksista;

7) tilikauden aikana kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla hankintamenoon luettujen korkojen määrästä.

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun kirjanpitovelvollisen ei tarvitse ilmoittaa 1 momentin 6, 8, 11, 16 ja 17 kohdissa tarkoitettuja tietoja.

Tilikauden aikana myydyistä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista rahoitusvaroista on esitettävä myyntihetken kirjanpitoarvo sekä myyntivoiton tai -tappion määrä.

18 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:

1) erittely 9 §:n 4 momentin nojalla yhdistellyistä vastattavien eristä;

2) liikkeeseen laskettujen velkakirjojen kirjanpito- ja nimellisarvot vaadetyypeittäin sekä niiden keskeiset ehdot ja yhteenlaskettu määrä;

3) tase-erittäin kaikkien rahoitusvelkojen käyvät arvot vertailuna niiden kirjanpitoarvoon;

4) velkojen maturiteettijakauma tase-erittäin;

5) tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin eriin;

6) velat saman konsernin yrityksille;

7) velat omistusyhteysyrityksille;

8) muut velat eriteltyinä;

9) siirtovelat ja saadut ennakot eriteltyinä korkoihin ja muihin;

10) niiden velkojen yhteismäärä, joiden nimellisarvoa voidaan alentaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 8 luvun mukaisesti;

11) jokaisesta pakollisiin varauksiin sisältyvästä varausten ryhmästä kirjanpitoarvo tilikauden alussa ja lopussa, tilikauden lisäys, tilikaudella käytetty ja peruutettu määrä;

12) sopimuskohtaiset tiedot jokaisesta huonommalla etuoikeudella olevasta velasta, jonka määrä on suurempi kuin 10 prosenttia kaikista huonoimmalla etuoikeudella olevista veloista;

13) pääomalainasta pääasialliset lainaehdot ja lainalle maksettavaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai muu hyvitys;

14) omien osakkeiden ja osuuksien hankintamenon vähennys ja oikaisut oman pääoman eristä;

15) vapaaseen omaan pääomaan sisältyvien jakokelvottomien erien kokonaismäärä ja erikseen siihen sisältyvien aktivoitujen kehittämismenojen määrä;

16) tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana;

17) osakkeeseen tai muuhun osuuteen omasta pääomasta oikeuttavien rahoitusvälineiden, jotka kirjanpitovelvollinen on laskenut liikkeeseen, keskeiset oikeudet ja määrät lajeittain;

18) hallituksen voimassa olevat uusmerkintää, optio-oikeuksien antamista ja vaihtovelkakirjalainan ottamista koskevat valtuutukset.

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun kirjanpitovelvollisen ei tarvitse ilmoittaa 1 momentin kohdissa 2 ja 4 tarkoitettuja tietoja.

19 §
Käypään arvoon arvostettavia rahoitusvälineitä, johdannaissopimuksia ja kiinteistö- omaisuutta koskevat liitetiedot

Käypään arvoon arvostettavista rahoitusvälineistä ja johdannaissopimuksista on esitettävä liitetietona:

1) käypä arvo ja suoraan tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset sekä käyvän arvon rahastoon merkityt muutokset kustakin käypään arvoon merkittyjen rahoitusvälineiden ryhmästä;

2) johdannaislajeittain tiedot johdannaisten käytön laajuudesta ja niiden käyttötarkoituksesta, mukaan lukien olennaiset ehdot, jotka saattavat vaikuttaa tulevien kassavirtojen määrään, ajoitukseen ja varmuuteen;

3) erittely, josta ilmenevät käyvän arvon rahaston muutokset tilikauden aikana; sekä

4) erittely, josta ilmenevät johdannaissopimusten kohde-etuuksien nimellisarvot ja käyvät arvot, jaettuna sopimuslajeittain suojaaviin ja ei-suojaaviin, erikseen niistä sopimuksista, joissa vastapuolena on samaan konserniin kuuluva yritys.

Käypään arvoon lain 12 luvun 8 §:n perusteella merkitystä muussa kuin omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta on esitettävä liitetietona:

1) perusteet, joita käytetään muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden erottamiseen omaan käyttöön tarkoitetusta kiinteistöomaisuudesta;

2) käyvän arvon määrittämiseen käytetyt menetelmät ja tehdyt merkittävät oletukset;

3) kuvaus ja kirjanpitoarvo kiinteistöomaisuudesta, joka käyvän arvon sijasta on arvostettu hankintamenoon sen vuoksi, että käypää arvoa ei ole voitu määrittää luotettavasti.

Tilikauden aikana myydystä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kiinteistöomaisuudesta on esitettävä myyntihetken kirjanpitoarvo sekä myyntivoiton tai -tappion määrä.

20 §
Tuloveroja koskevat liitetiedot

Liitetietona on esitettävä kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetut laskennalliset verovelat ja -saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen.

21 §
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Kirjanpitovelvollisen antamista panteista ja muista esineoikeudellisista vakuuksista on esitettävä liitetietona:

1) velat, joista kirjanpitovelvollinen on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavoin antanut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin vieraan pääoman erältä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen vakuuksien yhteenlaskettu arvo mainitun kohdan mukaisesti eriteltynä;

3) vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen on muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä;

4) vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä; sekä

5) yhteenlaskettu arvo kirjanpitovelvollisen antamista muista kuin 1–4 kohdassa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä.

Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista on esitettävä liitetietoina

1) kirjanpitovelvollisen eläkevastuu, jota ei ole siirretty vakuutuslaitoksen kannettavaksi;

2) vuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät eriteltyinä alkaneella ja siitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin jaoteltuina toisaalta enintään viiden vuoden kuluessa ja yli viiden vuoden kuluessa maksettaviin, samoin kuin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot;

3) kirjanpitovelvollisen antamat taseen ulkopuoliset sitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 5 §:n mukaisesti eriteltyinä;

4) edellä 3 kohdassa tarkoitetut sitoumukset osakkuusyritysten puolesta;

5) muut kirjanpitovelvollisen antamat vastuusitoumukset;

6) rahoitusvakuuslain (11/2004) mukaisessa siirrossa vastaanotetun vakuuden käypä arvo, myydyn tai edelleen pantatun vakuuden käypä arvo ja tieto siitä, onko kirjanpitovelvollinen velvollinen sen palauttamiseen;

7) edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen välityssaamisten ja -velkojen yhteenlasketut määrät;

8) muut kirjanpitovelvollista koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt.

Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista vastuusitoumuksista ja 8 kohdassa tarkoitetuista taseen ulkopuolisista järjestelyistä on ilmoitettava niiden:

1) luonne;

2) liiketoiminnallinen peruste;

3) taloudellinen vaikutus kirjanpitovelvolliseen, kun niistä aiheutuvat riskit tai hyödyt ovat olennaisia ja tätä tietoa voidaan pitää kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman arvioinnin kannalta välttämättömänä.

Niistä 2 momentista tarkoitetuista eristä, jotka kohdistuvat seuraavalle tilikaudelle, on esitettävä näiden erien yhteismäärä.

22 §
Lähipiiriliiketoimet

Kirjanpitovelvollisen on esitettävä liitetietona tiedot kirjanpitovelvollisen ja sen lähipiirin välillä tehdyistä liiketoimista, jos niitä ei ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yksittäisiä liiketoimia koskevia tietoja voidaan yhdistellä lajeittain, jollei tietojen erillistä esittämistä voida pitää välttämättömänä arvioitaessa liiketoimen vaikutusta kirjanpitovelvollisen taloudelliseen asemaan. Esitettäviin tietoihin tulee sisältyä:

1) kuvaus liiketoimesta;

2) liiketoimen arvo;

3) lähipiirisuhteen luonne;

4) muut kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman arvioimisen kannalta välttämättömät tiedot.

Lähipiirillä tarkoitetaan tätä pykälää sovellettaessa lähipiiriä sellaisena kuin se on määritelty kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi.

Kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä 1 momentissa tarkoitetun liitetiedon, jos liiketoimen osapuolena on kirjanpitovelvollisen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen täysin omistama tytäryritys.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tulee tavanomaisin ehdoin toteutetuista lähipiiriliiketoimista ilmoittaa liitetietona niiden osapuolet ja rahamäärät, jos ne ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

23 §
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

Liitetietona on esitettävä henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana.

Toimitusjohtajasta, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava toimielinkohtaisesti:

1) palkat ja palkkiot näistä tehtävistä;

2) heille myönnettyjen rahalainojen yhteenlaskettu määrä samoin kuin määrän vähennys ja lisäys tilikauden aikana ja pääasialliset korko- ja muut ehdot;

3) heitä koskevien 21 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen vakuuksien ja vastuusitoumusten yhteenlaskettu määrä ja pääasiallinen sisältö;

4) eläkesitoumukset näistä tehtävistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin toimielimiin aikaisemmin kuuluneista henkilöistä on ilmoitettava mainitun momentin 4 kohdan mukaiset tiedot toimielinkohtaisesti.

Yrityksessä, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa, 2 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava henkilöittäin eriteltyinä. Muissa yrityksissä 2 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitettu tieto saadaan jättää esittämättä, jos se koskee yksittäistä henkilöä.

24 §
Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista

Liitetietona on esitettävä tilintarkastajan palkkiot eriteltyinä toimeksiantoryhmittäin seuraavasti:

1) tilintarkastus;

2) tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot;

3) veroneuvonta;

4) muut palvelut.

25 §
Omistukset muissa yrityksissä

Liitetietona on esitettävä:

1) yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevasta yrityksestä nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) yrityksestä, jossa kirjanpitovelvollisella on rajoittamaton vastuu, 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii omissa nimissään mutta kirjanpitovelvollisen lukuun.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto saadaan jättää esittämättä, jos

1) kirjanpitovelvolliselle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä kirjanpitovelvollisen tai sen emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) kirjanpitovelvollisella on vähemmän kuin puolet yrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, joka perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen, eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

26 §
Muut liitetiedot

Liitetietona on esitettävä

1) niiden kirjanpitovelvollisen omissa nimissään asiakkaan lukuun hallitsemien varojen kokonaismäärä, joita 3 §:n mukaan ei merkitä varoiksi kirjanpitovelvollisen taseeseen;

2) kirjanpitovelvollisen muiden palvelujen kuin rahoitus-, maksu- ja sijoituspalvelujen ja sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen oheispalveluiden laatu ja niistä saatavien palkkiotuottojen osuus palkkiotuottojen yhteismäärästä:

3) osuuspankin ja muun osuuskuntamuotoisen luottolaitoksen maksamatta olevien osuusmaksujen määrä;

4) osuuspankin ja muun osuuskuntamuotoisen luottolaitoksen irtisanotun osuuspääoman määrä sekä irtisanotun osuuspääoman takaisinmaksun edellytykset ja ajankohta;

5) osuuspankin jäsenten lukumäärä.

27 §
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat tiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä luvussa säädetään, kotimaiseen ja siihen verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuuluvan kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettava:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, joka laatii konsernitilinpäätöksen suurimmasta konsernista, johon kirjanpitovelvollinen kuuluu;

2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, siinä alakonsernissa, joka sisältyy 1 kohdassa tarkoitettuun konserniin ja johon kirjanpitovelvollinen tytäryrityksenä kuuluu;

3) tieto siitä, mistä on saatavissa jäljennös 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tilinpäätöksistä;

4) samaan konserniin kuuluvilta muilta yrityksiltä sekä osakkuusyrityksiltä saadut korkotuotot ja niille suoritetut korkokulut;

5) saamiset samaan konserniin kuuluvilta muilta yrityksiltä sekä osakkuusyrityksiltä samoin kuin velat ja pääomalainat niille, tase-erien mukaan eriteltyinä.

Jos konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 4 tai 5 momentin nojalla, emoyrityksen tilinpäätöksen liitetietona on mainittava tästä poikkeuksesta sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen emoyrityksen ja sen tytäryrityksen tilinpäätökset yhdistellään.

5 luku

Konsernituloslaskelma ja konsernitase

28 §
Konsernituloslaskelma

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toimintanaan lain 1 luvun 5 §:n 1 momentin kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen sekä luottolaitoksen omistusyhteisön konsernituloslaskelma laaditaan liitteen 5 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen sekä rahoituslaitoksen, joka pääasiallisena toimintanaan käy kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuun tai harjoittaa sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa, sekä sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisön konsernituloslaskelma laaditaan liitteen 6 mukaisesti.

29 §
Konsernitase

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toimintanaan lain 1 luvun 5 §:n 1 momentin tarkoitettua toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen sekä luottolaitoksen omistusyhteisön konsernitase laaditaan liitteen 7 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen sekä rahoituslaitoksen, joka pääasiallisena toimintanaan käy kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuun tai harjoittaa sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa, sekä sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisön konsernitase laaditaan liitteen 8 mukaisesti.

Konsernitaseeseen sovelletaan lisäksi, mitä 5 §:n 3 momentissa säädetään.

30 §
Vakuutusyhtiön yhdisteleminen konsernitilinpäätökseen

Tytäryrityksenä olevan vakuutusyhtiön tilinpäätös yhdistellään konsernitilinpäätökseen tämän asetuksen säännöksiä noudattaen, jos tytäryrityksen toimialan osuus on vähemmän kuin kymmenesosa kaikista rahoitus- ja vakuutusalan yrityksistä. Toimialan osuus määräytyy rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 4 §:n 2 momentin mukaisesti.

6 luku

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

31 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat liitetiedot

Konsernituloslaskelman tai konsernitaseen liitetietoina on ilmoitettava soveltuvin osin 15–27 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista ottaen huomioon, että:

1) konsernitilinpäätöstä laadittaessa eliminoituvia liiketoimia samaan konserniin kuuluvien yritysten välillä ei esitetä 22 §:n mukaisessa selvityksessä;

2) 23 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta tiedosta esitetään erikseen henkilöstön keskimääräinen yhteismäärä sellaisissa yrityksissä, joiden tilinpäätökset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kirjanpitolain 2 luvun 15 §:n tarkoittamina yhteisyrityksinä.

Lain 12 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista sopimuksista on sopimustyypeittäin esitettävä tiedot bruttosijoituksista, vähimmäisvuokrien nykyarvoista, kertymättömistä rahoitustuotoista sekä leasing-kohteiden jäännösarvoista.

32 §
Laatimista koskevat tiedot

Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietona on esitettävä

1) konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet;

2) selostus konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja -menetelmissä tapahtuneista muutoksista sekä muutosten vaikutus konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan;

3) perusteltu selostus siitä, jos konsernitilinpäätöksen laatimisessa ei ole noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin emoyrityksen tilinpäätöksessä;

4) perustelu sille, jos konsernitilinpäätökseen yhdistellyssä tytäryrityksen tilinpäätöksessä on erityisestä syystä poikettu kirjanpitolain 6 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta laskentaperiaatteesta;

5) perustelu sille, jos konsernitilinpäätökseen yhdistellyssä osakkuusyrityksen tilinpäätöksessä on noudatettu konsernin arvostus- ja jaksotusperiaatteista poikkeavia periaatteita;

6) tieto ja perustelu kirjanpitolain 6 luvun 5 §:n 2 momentin tarkoittamalle tilanteelle sekä selostus tytäryrityksen tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka ovat tarpeen tytäryrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi;

7) selostus sellaisista muutoksista konsernin rakenteessa, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat konsernitilinpäätöksen vertailukelpoisuuteen edelliseltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen kanssa;

8) peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaisen tytäryrityksen tai osakkuusyrityksen tilinpäätöserät Suomen rahaksi;

9) perusteltu selvitys, jos konserniliikearvon poistoaika on pitempi kuin kymmenen vuotta;

10) konserniliikearvon olennaiset muutokset edellisestä tilikaudesta eriteltynä 17 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

33 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä:

1) konsernitilinpäätökseen yhdistellystä tytäryrityksestä nimi, kotipaikka sekä konserniyritysten ja omissa nimissään mutta konserniyritysten lukuun toimivien henkilöiden yhteenlaskettu omistusosuus tässä tytäryrityksessä, samoin kuin selvitys kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta määräysvallan perusteesta, jollei se ole mainitun pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaisen ääntenenemmistön tuottava omistus yrityksessä, jossa osakkeiden tai osuuksien välillä ei ole äänivaltaeroja;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä tytäryrityksestä sekä tieto kirjanpitolain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta perusteesta yhdistelemättä jättämiselle;

3) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot konsernitilinpäätökseen yhdistellystä osakkuusyrityksestä ja tieto hankintahetken oman pääoman esittämistavasta;

4) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä osakkuus- ja omistusyhteysyrityksestä sekä tämän yrityksen oman pääoman määrä ja tilikauden voitto tai tappio viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä;

5) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot konsernitilinpäätökseen kirjanpitolain 6 luvun 15 §:n mukaisesti yhdistellystä yrityksestä sekä selostus siitä, mihin yhteinen vaikutusvalta perustuu;

6) jos tytäryritys on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kirjanpitolain 6 luvun 5 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla muun kuin emoyrityksen tilikautena päättyneen tilinpäätöksen perusteella, selostus tytäryrityksen toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaneista olennaisista tapahtumista, jotka ovat sattuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilikausien päättymisen välisenä aikana;

7) riittävät tiedot sellaisen konsernitilinpäätökseen yhdistellyn yrityksen, joka ei ole luotto- tai rahoituslaitos tai palveluyritys, ja muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten suhteiden arvioimiseksi.

Edellä 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun omaan pääomaan luetaan myös tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä.

34 §
Muut liitetiedot

Edellä 31–33 §:ssä säädettyjen lisäksi konsernitilinpäätöksen liitetietona on esitettävä:

1) osakkuusyrityksistä johtuvan konserniaktiivan vielä poistamatta oleva määrä;

2) henkilöstön keskimääräinen luku yhteisyrityksissä, jotka on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kirjanpitolain 6 luvun 15 §:ssä säädetyllä tavalla;

3) kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus.

7 luku

Erinäiset säännökset

35 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti ryhmittäin luetteloitava kirjanpitovelvollisen taseeseen tilikauden päättyessä merkityt:

1) aineelliset ja aineettomat hyödykkeet;

2) johdannaissopimukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat ja -velat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja -velat sekä käypään arvoon käyvän arvon rahastoon kirjatut rahoitusvarat;

3) muut saamiset;

4) velat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tase-erittelyt saadaan laatia vaihtoehtoisesti siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

36 §
Asetuksen soveltuminen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittuun tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Sellaiseen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:n mukaisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen sekä siitä erilliseen toimintakertomukseen ei sovelleta tämän asetuksen säännöksiä lukuun ottamatta, 11 ja 12 §:ää, 17 §:ää, 23 §:n 1–3 momenttia, 25 §:n 1–3 momenttia, 27 §:n 1 momentin 1–3 kohtaa, 33 §:n 1 momentin 1–5 kohtaa sekä 34 §:n 2 kohtaa.

37 §
Tuloslaskelman ja taseen kaavaa sekä liitetietoja koskevien vaatimuksien yhteensovittaminen kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin perustuvan viranomaisvalvonnan kanssa

Muu kuin 36 §:ssä tarkoitettu kirjanpitovelvollinen saa, siltä osin kuin se on tarpeen tilinpäätöstietojen ilmoittamista Euroopan pankkiviranomaiselle koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamiseksi, laatia tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä ilmoittaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen liitetiedot 2–6 luvun säännöksistä poiketen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, siten kuin Finanssivalvonta lain 12 luvun 2 §:n 2 momentin ja sijoituspalvelulain 8 luvun 4 §:n nojalla tarkemmin määrää.

38 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2018.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran asetuksen voimaan tulon jälkeen lähinnä päättyvältä tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen.

Tällä asetuksella kumotaan luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annettu valtiovarainministeriön asetus (698/2014).

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Miki Kuusinen

Liite 1

LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA
Korkotuotot
Leasingtoiminnan nettotuotot
Korkokulut
KORKOKATE
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä
Omistusyhteysyrityksistä
Muista yrityksistä
Palkkiotuotot
Palkkiokulut
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot
Arvopaperikaupan nettotuotot
Valuuttatoiminnan nettotuotot
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
Suojauslaskennan nettotulos
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Liiketoiminnan muut kulut
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalentumistappiot
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TULOSLASKELMA

Palkkiotuotot
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot
Arvopaperikaupan nettotuotot
Valuuttatoiminnan nettotuotot
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä
Omistusyhteysyrityksistä
Muista yrityksistä
Korkotuotot
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
Suojauslaskennan nettotulos
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT
Palkkiokulut
Korkokulut
Hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
EläkekulutMuut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Liiketoiminnan muut kulut
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalentumistappiot
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Liite 3

LUOTTOLAITOKSEN TASE

VASTAAVAA
Käteiset varat
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset
Valtion velkasitoumukset
Muut
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Leasingkohteet
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Keskuspankeille
Luottolaitoksille
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Talletukset
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Muut velat
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Liite 4

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TASE

VASTAAVAA
Käteiset varat
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkiyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Takaisinmaksettavat varat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Liite 5

LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITULOSLASKELMA
Korkotuotot
Korkokulut
KORKOKATE
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Palkkiotuotot
Palkkiokulut
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot
Arvopaperikaupan nettotuotot
Valuuttatoiminnan nettotuotot
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
Suojauslaskennan nettotulos
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvoista
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Liiketoiminnan muut kulut
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalentumistappiot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tuloverot
Varsinaisen toiminnan tulos voitto (tappio) verojen jälkeen
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Liite 6

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITULOSLASKELMA
Palkkiotuotot
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot
Arvopaperikaupan nettotuotot
Valuuttatoiminnan nettotuotot
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Korkotuotot
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
Suojauslaskennan nettotulos
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT
Palkkiokulut
Korkokulut
Hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvoista
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Liiketoiminnan muut kulut
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalentumistappiot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tuloverot
Varsinaisen toiminnan tulos voitto (tappio) verojen jälkeen
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Liite 7

LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE

VASTAAVAA
Käteiset varat
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset
Valtio velkasitoumukset
Muut
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Leasingkohteet
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Keskuspankeille
Luottolaitoksille
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Talletukset
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Muut velat
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
Konsernireservi
OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Vähemmistön osuus pääomasta
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Liite 8

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITASE

VASTAAVAA
Käteiset varat
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkiyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Takaisinmaksettavat varat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
Konsernireservi
OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Vähemmistön osuus pääomasta
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.