7/2018

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2018

Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (795/2014) liitteen 2 5 luvun 1 kohta, ja

lisätään liitteeseen 2 uusi 2.2.1. luku, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Anna-Maija Grönlund

Liite 2

ERI TOIMIALOJEN LAITOSTEN RAKENTEELLISET JA TOIMINNALLISET LI SÄVAATIMUKSET

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 2. Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten teurastamo ja pienteurastamo

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2.2.1. Sorkka- ja kavioeläinten pienteurastamon toiminnalliset helpotukset

Elintarviketurvallisuusvirasto voi tapauskohtaisen arvioinnin perusteella sallia, että pienteurastamossa naudan ja hevosen ruhot voidaan nylkemisen, suolistuksen ja elinten irrotuksen sekä ruhon halkaisun jälkeen katkaista poikittaissuunnassa kahteen osaan ennen post mortem -tarkastuksen suorittamista jäähdyttämössä. Halkaistujen ruhojen, jäljempänä puoliruho, katkaisu on voitava tehdä hygieenisesti ja ruhon osien yhteenkuuluvuus on voitava varmistaa lihantarkastuksessa.

Helpotus koskee vain sellaisia pienteurastamoita, joissa jäähdyttämön korkeus ei mahdollista naudan ja hevosten puoliruhojen säilyttämistä ilman, että ne katkaistaan poikittaissuunnassa kahteen osaan.

Tarkastuseläinlääkäri voi kuitenkin kieltää naudan tai hevosen puoliruhojen katkaisun, jos ante mortem -tarkastuksen, eläintä koskevien elintarvikeketjutietojen tai muun syyn perusteella on aihetta suorittaa kyseisen eläimen post mortem -tarkastus katkaisemattomista puoliruhoista.

Luku 5. Poroteurastamo

Rakenteelliset ja toiminnalliset lisävaatimukset sekä helpotukset

1. Poroteurastamoihin sovelletaan tämän asetuksen liitteen 2 2.1. luvun 5–8 kohtia sekä 4.1. luvun 3 kohtaa ja 4.2. luvun 1 ja 2 kohtia. Poroteurastamot voivat myös hyödyntää 2.1.1. luvun rakenteellisia helpotuksia. Poron teurastuksessa likaisen ja puhtaan alueen raja on vuodanvedon ja suolistuksen välissä. Pitopaikka on rinnastettavissa alkutuotantopaikkaan. Aluehallintovirasto voi tapauskohtaisen arvioinnin perusteella sallia, että poroteurastamoon sovelletaan liitteen 2 2.2.1. luvun toiminnallisia helpotuksia. Poroteurastamoihin, joissa teurastetaan myös luonnonvaraista riistaa, sovelletaan tämän asetuksen liitteen 2 6.2. luvun vaatimuksia ja helpotuksia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.