1158/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (519/2017) 2, 4, 7, 25, 28, 29, 32, 34, 47 ja 52 §, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 9 a § seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä ovat seuraavat osastot:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto;

2) sosiaaliturva- ja vakuutusosasto;

3) hyvinvointi- ja palveluosasto; sekä

4) työ- ja tasa-arvo-osasto.

Osastojen ulkopuolella ovat erillisyksiköinä johdon tuki -yksikkö, hallintoyksikkö, viestintäyksikkö ja kansainvälisten asioiden yksikkö.

Sisäinen tarkastus toimii kansliapäällikön alaisena.

Osastot voivat jakaantua yksiköihin ja tulosryhmiin siten kuin osastopäällikkö osaston sisäisessä määräyksessä määrää. Erillisyksiköt voivat jakaantua tulosryhmiin siten kuin erillisyksikön päällikkö yksikön sisäisessä määräyksessä määrää.

4 §
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto

Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) työ- ja kansaneläkelainsäädäntöä, tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntöä, sairaus- ja vanhempainvakuutuslainsäädäntöä, lääkekorvauksia, työttömyys- ja koulutusetuuslainsäädäntöä ja sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntöä sekä niissä mainittujen etuuksien rahoitusta;

2) Kansaneläkelaitoksen maksamia etuuksia toimeentulotukea lukuun ottamatta;

3) sotilasvammakorvauksia sekä sotainvalidien ja veteraanien palveluja;

4) Kansaneläkelaitoksen kustantamaa kuntoutusta;

5) työterveyshuollon rahoitusta ja korvausperusteita;

6) vakuutusmarkkinoiden toimintaa koskevaa sääntelyä sekä liikenne-, potilas- ja ympäristövakuutuslainsäädäntöä; sekä

7) sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansaneläkelaitosta ja Eläketurvakeskusta.

7 §
Johdon tuki -yksikkö

Johdon tuki -yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön hallinnonalan konsernistrategiatyötä ja ennakointityötä;

2) hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa ja ohjausta;

3) konserniohjauksen kokonaisuutta;

4) ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä;

5) ministeriön säädösvalmistelun ja säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä;

6) ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon, tiedonhallinnan ja kyberturvallisuuden ohjausta ja kehittämistä;

7) ministeriön hallinnonalan ja toimialan digitalisaation ja kokonaisarkkitehtuurin ohjausta ja kehittämistä;

8) etuuksiin ja menoihin liittyvien analyysimenetelmien kehittämistä sekä säädösvaikutusten, erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointien tukemista; sekä

9) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

9 a §
Kansainvälisten asioiden yksikkö

Kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat hallinnonalan EU-asioiden ja muun kansainvälisen yhteistyön suunnittelua, kehittämistä ja yhteensovittamista.

25 §
Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toiminnallisten valmiuksien suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen sekä toimialojen asiantuntijayhteyksien ylläpitäminen. Toimikunnan jäsenet toimivat oman toimialansa vastuuhenkilöinä valmiusasioissa.

Valmiustoimikunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Muina jäseninä toimivat ministeriön johtoryhmän jäsenet sekä valmiuspäällikkö. Johdon tuki -yksikön päälliköllä, hallintoyksikön päälliköllä, viestintäyksikön päälliköllä ja kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä on oikeus olla läsnä valmiustoimikunnan kokouksessa.

28 §
Ministeriön virkamiesjohtoryhmä

Ministeriön virkamiesjohtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa ohjaavat suunnitelmat (hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma, julkisen talouden suunnitelma, talousarvio ja vuotuinen toimintasuunnitelma) ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarakehykset.

Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta (hallinnonalan toimintakertomus, tilinpäätös- ja toimintakertomuskannanotot, hallituksen vuosikertomuksen ministeriötä koskeva osuus ja tarkastuskertomukset) sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Johtoryhmä käsittelee myös hallinnonalan ja ministeriön toimintaan liittyvät keskeiset EU-asiat ja muut kansainväliset asiat.

Johtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö ja osastopäälliköt. Johdon tuki -yksikön päälliköllä, hallintoyksikön päälliköllä, viestintäyksikön päälliköllä, kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä ja ministerin erityisavustajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

29 §
Ministerin johtamat johtoryhmät

Ministeriön tärkeimmät linjaukset käsitellään ministerin johtamassa johtoryhmässä. Ministerin erityisavustaja voi osallistua johtoryhmän kokoukseen. Virkamiesjohtoryhmän jäsen, johdon tuki -yksikön päällikkö, hallintoyksikön päällikkö, viestintäyksikön päällikkö ja kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö osallistuvat kokoukseen siinä käsiteltävän asian mukaan.

Kokoukseen osallistuvat siinä käsiteltävän asian mukaan joko molemmat ministerit tai ainoastaan toinen ministeri. Jos molemmat ministerit ovat läsnä kokouksessa, puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeri, ellei toisin ole sovittu.

32 §
Hallinnonalan ohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulosohjauksesta.

Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto vastaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tulosohjauksesta.

Hyvinvointi- ja palveluosasto vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Säteilyturvakeskuksen ja aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden tulosohjauksesta. Hyvinvointi- ja palveluosasto vastaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sosiaali- ja terveysministeriön toimialan tehtävien tulosohjauksesta yhdessä työ- ja tasa-arvo-osaston kanssa.

Työ- ja tasa-arvo-osasto vastaa Työterveyslaitoksen ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta. Työ- ja tasa-arvo-osasto huolehtii aluehallintovirastojen tulosohjauksen yhteensovittamisesta siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

Kukin osasto ja erillisyksikkö osallistuu hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaukseen ja valvontaan sekä tulostavoitteiden valmisteluun oman toimialansa osalta.

Hyvinvointi- ja palveluosaston valmiusyksikkö ohjaa ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiussuunnittelua ja varautumista.

Hallintoyksikkö antaa tarkemmat ohjeet hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjauksessa noudatettavista menettelytavoista.

Johdon tuki -yksikkö antaa tarkemmat ohjeet tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisistä suuntaviivoista.

34 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) sivutoimilupia;

2) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehelle;

3) vaativuusluokkiin 6–7 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä, irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista;

4) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin ja kansliapäällikön nimitettävälle virkamiehelle yli yhdeksi vuodeksi;

5) ministeriön muiden virkamiesten kuin kansliapäällikön palkkausta ja luontoisetuja, palkkausjärjestelmän vaativuus- ja suoritusarviointien vahvistamista sekä harkinnanvaraista palkkauksen maksamista virkavapauden ajalta;

6) ministeriön henkilöstöä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymistä;

7) lausunnon antamista tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tai Euroopan Unionin toimielimelle tai lausunnon ja selvityksen antamista eduskunnan tilintarkastajille tai valtiontalouden tarkastusvirastolle taikka lausunnon antamista muulle viranomaiselle laki- tai asetusehdotuksesta, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi tai ellei lausunto liity merkitykseltään vähäiseen asiaan;

8) ministeriön edustusta ulkopuolisissa toimielimissä, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi;

9) ministeriön sisäistä tarkastusta;

10) viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa kielteistä päätöstä sekä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjojen saamiseen elleivät ne tämän työjärjestyksen mukaisesti kuulu työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikön ratkaistaviksi;

11) tartuntatautilain (1227/2016) 74 §:n mukaista päätöstä myyntiluvattoman lääkevalmisteen käyttämiseksi sekä varmuusvarastoitujen lääkkeiden lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (279/2006) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden olemassaoloa; sekä

12) rokotteiden hankintoja.

47 §
Kansainvälisten asioiden yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavia sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä, tilaa ja käytäntöjä koskevia selvityksiä ja lausuntoja.

52 §
Matkamääräykset

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö ja erillisyksikön päällikkö tekevät kotimaassa virkamatkoja ilman matkamääräystä.

Matkamääräyksen ministerin erityisavustajalle antaa ministeri.

Osastopäällikkö tai erillisyksikön päällikkö voi määrätä osaston tai erillisyksikön sisäisten virkamatkojen tekemisestä ilman matkamääräystä.

Matkamääräyksen kotimaan virkamatkalle yksiköiden ja tulosryhmien päälliköille ja osastojen yhteisille virkamiehille ja työntekijöille antaa osastopäällikkö ja muille virkamiehille ja työntekijöille asianomaisen erillisyksikön tai tulosryhmän päällikkö. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen johtaja voi päättää, että matkamääräyksen kotimaan virkamatkalle voi antaa ryhmän esimies.

Hallitusten välisestä yhteistyöstä aiheutuvalle ulkomaan virkamatkalle matkamääräyksen antaa kansliapäällikölle ministeri, osastopäällikölle ja erillisyksikön päällikölle kansliapäällikkö ja muulle henkilöstölle kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö.

Muulle ulkomaan virkamatkalle matkamääräyksen antaa kansliapäällikölle ministeri, osastopäällikölle ja erillisyksikön päällikölle kansliapäällikkö ja muulle henkilöstölle asianomaisen osaston tai erillisyksikön päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.