1152/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:

1 §
Soveltamisala

Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää kiertotalouden innovaatioedellytysten turvaamiseksi erityisavustusta kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin sekä ideakilpailuihin.

Avustus myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettuna de minimis -tukena.

Kalatalouden alalla toimivien yrityksien kohdalla sovelletaan komission asetusta (EU) N:o 717/2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla.

Maatalouden alalla toimivien yritysten kohdalla sovelletaan komission asetusta (EU) N:o 1408/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla.

Asetuksessa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) pilotointi- ja demonstraatiohankkeella rajattuun hankkeeseen tarkoitetun uuden ratkaisun ja prosessin tuotantoon tai käyttöön liittyvän teknologian tai palvelumallin käyttöönottoa, joka liittyy uusiotuotteeseen tai materiaaliin;

2) investoinnilla investointia aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan ja

3) selvityshankkeella kiertotalouden esiselvitystä ja analyysiä, muuta investointiin liittyvää selvitystä sekä selvitystä uuden menetelmän tai palvelun kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi, ei kuitenkaan yksittäisen yrityksen tavanomaista liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- ja testausselvitystä, eikä muuta vastaavaa selvitystä.

3 §
Valtionapuviranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää ja maksaa avustuksia sekä käsittelee niitä koskevia asioita.

4 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle, taloudellista toimintaa harjoittavalle yhtiölle, muulle yhteisölle, yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle.

Avustusta voidaan myöntää myös edellä mainitulle toimijalle silloin kun saaja on mukana hankintalain (1397/2016) 38 §:ssä tarkoitetussa innovaatiokumppanuushankkeessa.

Jos hankkeen toteuttamiseen osallistuu useampi kuin yksi avustuksen saaja, avustus voidaan myöntää ja maksaa avustuksen saajalle, joka on sitoutunut vastaamaan avustuksen käytöstä koko hankkeeseen ja toimii hankkeen koordinaattorina. Jos avustus myönnetään koordinaattorille, sen on tehtävä valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu sopimus hankkeen toteuttavien tahojen kanssa.

5 §
Avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta saa käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1) kiertotalouden uusien ratkaisujen ja prosessien tuotantoon tai käyttöön liittyvän teknologian tai palvelumallien käyttöönottoon, laajennukseen tai pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin, jotka liittyvät uusiotuotteisiin ja materiaaleihin, jätteiden sivuvirtojen käsittelyyn;

2) kiertotalouden tuotteistamiseen liittyvään uuteen teknologiaan, palveluun tai niiden ympäristö- ja kansantaloudellisiin vaikutuksiin;

3) investointeihin, jotka sisältävät uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, uusia alustoja tai digitaalisia palveluja, toimintamalleja sekä tuote- ja palvelusuunnittelua, joka tukee tuotantoa tai käyttöä, korjaamista, huollettavuutta, päivittämistä, jakamista, vuokraamista taikka muuta kiertotalouden kaupallista käyttöönottoa tai

4) selvityksiin ja investointeja tukeviin esiselvityksiin ja selvityksiin, jotka tähtäävät kiertotalouden eri toimijoiden investointitoiminnan edistämiseen.

6 §
Avustuksen enimmäismäärä

Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 25 prosenttia ja muissa tuettavissa hankkeissa enintään 50 prosenttia.

Koordinaattorille voidaan 4 §:n 3 momentin mukaisissa hankkeissa korvata kokonaan sille koordinaatiosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Koordinaatiosta aiheutuneet korvattavat kustannukset voivat olla kuitenkin enintään 10 prosenttia tuettavan hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Laajoissa yhteistyöhankkeissa koordinaatiokustannuksia voidaan hyväksyä enintään 10 prosenttia.

7 §
Avustuksen hakeminen

Avustushakemus toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön.

Investointihankkeeseen avustusta on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen.

Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen.

8 §
Hakemuksen sisältö

Avustuksen hakijan on esitettävä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Hakemuksessa ja sen liitteissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) hankkeen 5 §:n 1 momentin avustusperuste sekä hankkeen tarkoitus, tavoite, hankesuunnitelma ja -aikataulu;

3) hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja tiedot mahdollisista leasing-sopimuksista;

4) arvio hankkeen kiertotaloudellisista vaikutuksista sekä muista merkityksellisistä hankkeen innovaatio- ja ympäristövaikutuksista;

5) arvio työllisyysvaikutuksista;

6) selvitys avustuksen kannustavasta vaikutuksesta kiertotalouden edistämiseksi;

7) selvitys muiden viranomaisten kuluvana ja kahtena edellisenä verovuotena avustuksen hakijalle myöntämistä de minimis -tuesta ja

8) selvitys hankkeeseen haetuista ja myönnetyistä muista julkisista avustuksista mukaan lukien Euroopan unionin myöntämät tuet.

Investointihanketta koskevaan hakemukseen on lisäksi liitettävä kannattavuuslaskelma. Jos inventointihanke sisältää uutta teknologiaa, hakemuksessa ja sen liitteissä on selvitettävä teknologian uutuusarvo ja riskit, hankkeen hyödyntämismahdollisuudet ja uuden teknologian aiheuttamat lisäkustannukset. Jos hanke koskee uutta liiketoimintamallia tai palvelua, hakemuksessa ja sen liitteissä on selvitettävä mallin perusteet ja riskit sekä lisäkustannukset.

9 §
Hyväksyttävät kustannukset

Hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

1) hankkeen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kohtuulliset palkka- ja matkakustannukset;

2) rakennusten, koneiden ja laitteiden hankinnasta ja asennuksesta sekä niiden muutos- ja korjaustöistä aiheutuvat kustannukset;

3) investoinnin käyttöönotosta ja käyttöönoton edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset;

4) hankkeen tiedottamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset;

5) selvitysten konsultti- ja asiantuntijapalveluista ja tietohallintopalveluista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, käännös- ja tulkkauskustannukset, tulosten julkistamiseen liittyvät kustannukset ja muut vastaavat hankkeen aiheuttamat välittömät kustannukset ja

6) hankkeen yleiskustannuksena enintään 10 prosenttia palkkojen ja välillisten työvoimakustannusten yhteismäärästä, jos yleiskustannusten yhteys hankkeeseen voidaan todentaa luotettavasti.

10 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen hakemuksesta (maksatushakemus) toteutuneiden maksettujen kustannusten perusteella yhdessä tai mikäli avustuspäätöksessä niin erityisistä syistä päätetään, useammassa erässä. Maksatushakemukseen on liitettävä maksatusta koskevat tarpeelliset tiedot.

Viimeiseen maksatushakemukseen on liitettävä loppuraportti hankkeen tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä selvitys hankkeen mahdollisista vastoinkäymisistä.

11 §
Avustuksen ehdot

Sen lisäksi mitä valtion talousarviossa, valtionavustuslaissa, ja tässä asetuksessa säädetään, avustuksen saaja on velvollinen noudattamaan avustuksen myöntö- ja maksatuspäätöksissä mainittuja avustuksen käyttämistä ja maksamista koskevia ehtoja ja rajoituksia.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Myönnettyjä avustuksia voidaan maksaa tai periä takaisin myös tukiohjelman päättymisen jälkeen.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Tuija Ypyä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.