Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1148/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan sisäasioiden rahastoista annetun asetuksen (351/2015) 8 §:n 4 momentti ja 27 §:n 2 momentti,

muutetaan 14 §:n 3 momentti, 16 §:n 1 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentti, 23 §:n 2 momentti, 26 §:n 3 momentti, 29 §:n 3 momentti ja 31 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 26 §:n 2 momentti, seuraavasti:

14 §
Palkkakustannukset

Jos hankkeen tai toiminnan toteuttamiseksi tehtävä työ vie vain osan henkilön työajasta, edellytyksenä osa-aikaisen henkilön palkkakustannusten korvaamiselle tukikelpoisena kustannuksena on, että työstä on pidetty hyväksyttävää työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen tai toiminnan toteuttamiseksi tehty työ tunteina sekä tehdyn työn kokonaistuntimäärä. Työaikakirjanpidon tulee olla työntekijän ja työnantajan hyväksymä. Osa -aikaisen työntekijän sairausloma-ajan palkka on tukikelpoinen kustannus.


16 §
Pienhankinnat

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa on varmistettava hankintojen avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä markkinoiden toimivuus.


21 §
Arvonlisäveron tukikelpoisuus

Tukea ei myönnetä arvonlisäveroon, joka ei jää tuen hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Hankkeesta tai toiminnasta aiheutunut arvonlisävero on tukikelpoinen kustannus, jos tuen hakija ja hakemuksessa ilmoitettu taho, jolle tukea siirretään, esittää Verohallinnolta saadun tai muutoin riittävän selvityksen siitä, ettei kyseisistä hankkeeseen tai toimintaan liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.

22 §
Teknisen avun tukikelpoiset kustannukset

Teknistä apua voidaan käyttää kansallisen ohjelman hallinnoinnista vastaavien viranomaisten sisäasioiden rahastoista annetun lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin liittyviin tukikelpoisiin kustannuksiin. Tekniseen apuun ei sovelleta, mitä 27–36 §:ssä säädetään.


23 §
Kertakorvaus

Kertakorvauksena myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 100 000 euroa.


26 §
Vakioyksikkökustannukset

Vastuuviranomainen voi myöntää turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoasetuksen 17 artiklassa tarkoitetusta määrärahasta Maahanmuuttovirastolle tukea, joka koskee kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:ssä tarkoitettua vapaaehtoisen paluun avustusta ja korvausta.

Vastuuviranomainen vahvistaa 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettujen korvausten ja 2 momentissa tarkoitetun avustuksen määrät vuosittain erikseen.

29 §
Maksatuksen hakeminen

Edellä 2 momentista poiketen kertakorvauksena maksettavan tuen maksatushakemukseen on liitettävä selvitys hankkeen tai toiminnan toteuttamisesta ja tuloksista tai tehdyistä toimenpiteistä sekä mahdollisesta muusta julkisesta tai yksityisestä rahoituksesta ja tuotosta. Lisäksi on toimitettava muut tarvittavat asiakirjat hankkeen tai toiminnan tulosten tai toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi.

31 §
Tuen maksuerät

Tuki hankkeelle tai toiminnalle maksetaan enintään kahdeksassa erässä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Sisäministeri
Paula Risikko

Erityisasiantuntija
Heidi Sulander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.