1099/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 31 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 710/2015, sekä

muutetaan 4 ja 6 §, 8 §:n 3 momentti, 16–19, 21 ja 33 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksessa 32/2017, 8 §:n 3 momentti asetuksessa 44/2016 ja 16–18, 21 ja 33 § asetuksessa 32/2017, seuraavasti:

4 §
Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

Viljelijä voi valita nautatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) nautojen ruokinta ja hoito;

2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla;

3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

6) vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

7) nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

8) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella;

9) lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat;

10) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat.

Viljelijä voi valita sikatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) sikojen ruokinta ja hoito;

2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu;

3) emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet;

5) vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen;

6) karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation;

7) sikojen virikkeet;

8) sikojen sairas- ja hoitokarsinat.

Viljelijä voi valita lammas- ja vuohitilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) lampaiden ja vuohien ruokinta;

2) lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen;

3) lampaiden ja vuohien hoito;

4) lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

5) lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella.

Viljelijä voi valita siipikarjatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) siipikarjan ruokinta ja hoito;

2) broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

3) munintakanalan ilmanlaadun parantaminen;

4) siipikarjan virikkeet;

5) siipikarjan tasot, rampit ja orret.

6 §
Rajoitukset toimenpiteitä valittaessa

Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 7 tai 8 kohdassa, 2 momentin 2, 3, 4 tai 5 kohdassa eikä 3 momentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sellaisen eläinlajin osalta, josta hän on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

Viljelijä voi samanaikaisesti valita 4 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain yhden. Jos maatilalla on vain emolehmiä, viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Jos maatilalla on vain läpi vuoden ulkona kasvatettavia nautoja, 4 §:n 1 momentin 5–8 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei voi valita. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on porsastuotantosikala tai yhdistelmäsikala.

Viljelijä voi valita 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä, jolla on virikehäkkikanala, ei voi valita 4 §:n 4 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Jos maatilalla on vain munivia kanoja, 4 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamiseen ei voi valita orsia.

8 §
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan porsaiden eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä.


16 §
Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 10 §:ää sekä 19 §:n 4 momenttia.

17 §
Emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet

Emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 9 §:ää, 16 §:n 2 momenttia sekä 19 §:n 3 momenttia.

18 §
Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen

Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 19 §:n 2 momenttia.

19 §
Karjujen kastraatio

Karjuporsaiden kivunlievitystä ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien enintään kolmen kuukauden ikäisten karjuporsaiden osalta lukuun ottamatta siitoskarjuja.

Edellä 1 momentissa mainitun toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain 20 §:ää sekä eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 momentin 5 kohtaa.

21 §
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sikojen sairas- ja hoitokarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 11 §:ää sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3–5 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 10 ja 11 §:ää, 15 §:n 3 ja 4 momenttia, 19 §:n 2 momenttia siltä osin kuin siinä säädetään ryhmäkarsinasta sekä 19 §:n 3 ja 4 momenttia.

33 §
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden:

euroa
– nautojen ruokinta ja hoito 11
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla 439
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292
– emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234
– vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43
– vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 126
– nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 46
– nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24
– lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
– nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
– sikoja ruokinta ja hoito 7
– joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 33
– emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38
– emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 349
– vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 59
– karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27
– sikojen virikkeet 13
– sikojen sairas- ja hoitokarsinat 19
– lampaiden ja vuohien ruokinta 10
– lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55
– lampaiden hoito 51
– vuohien hoito 33
– lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33
– lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8
– siipikarjan ruokinta ja hoito 8
– broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10
– munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5
– siipikarjan virikkeet 7
– munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11
– kalkkunoiden tasot, rampit ja orret 14
– broilereiden tasot, rampit ja orret 34

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.