1041/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (226/2014) 6 §:n 2 momentti ja

muutetaan 6 §:n 3–6 momentti seuraavasti:

6 §
Poikkeukset toimilupaedellytyksestä ja avaintietoesitteen edellytyksestä

Hakijan on 1 momentissa tarkoitetun oikeuden saadakseen lisäksi osoitettava, että sijoitettava pääoma on tarkoitus kerätä ammattimaisilta asiakkailta ja sellaisilta ei-ammattimaisilta asiakkailta, jotka eivät ole kuluttajia ja jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna sijoittajansuojan vaarantumisena ei pidetä vaihtoehtorahaston osuuksien markkinoimista, joka ei kohdistu kuluttajiin. Edellä 3 momentissa tarkoitettuina kuluttajina ei pidetä kasvuyrityksiin, kiihdyttämörahastoihin eikä mikrorahastoihin sijoittavia yksityissijoittajia (businessenkeli), varakkaita yksityishenkilöitä, jotka tekevät vähintään 50 000 euron kertasijoituksen, eikä ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

Edellä 1 ja 3 momentissa asetetut edellytykset täyttävinä ei-ammattimaisina asiakkaina voidaan pitää ainakin sukujen omaisuudenhoitoyhteisöjä, säätiöitä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä, teollisuusyhtiöiden sijoitustoimintoja, kuntia sekä yliopistoja ja korkeakouluja. Vaihtoehtorahastojen hoitajan ei tarvitse hakea tässä pykälässä tarkoitettua poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta, jos vaihtoehtorahastoa markkinoidaan ainoastaan tällaisille ei-ammattimaisille asiakkaille, joiden sijoitustoiminnan kokemusta ja osaamista vaihtoehtorahastojen hoitajan ei ole perusteltua syytä epäillä. Tällaisen vaihtoehtorahaston markkinoinnin voi aloittaa, kun vaihtoehtorahastojen hoitaja on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen lisäksi toimittanut Finanssivalvonnalle tiedot tämän pykälän edellytysten täyttymisestä.

Jos 1 ja 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät, Finanssivalvonnan tulee myöntää lupa markkinoida vaihtoehtorahastoa 3 momentissa tarkoitetuille ei-ammattimaisille asiakkaille, jos vaihtoehtorahaston säännöissä edellytetään, että:

1) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat ovat pyytäneet tulla kohdelluiksi siten kuin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa säädetään ammattimaisista asiakkaista; ja

2) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat sijoittavat tai antavat sijoitussitoumuksen vähintään 100 000 euron arvosta, tai jos kysymys on kasvuyrityksiin sijoittavasta vaihtoehtorahastosta (venture capital), vähintään 50 000 euron arvosta, ja asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on yli 500 000 euroa; tai

3) vaihtoehtorahastosta on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3–5 luvussa tarkoitettu esite, eikä sitä ole tarkoitus markkinoida ei-ammattimaisille asiakkaille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014 (32014R1286); EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Paula Kirppu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.