1026/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 2 a, 6, 6 a, 9 ja 9 a §, sellaisina kuin niistä ovat 2 a, 6 a ja 9 a § asetuksessa 953/1993 ja 9 § osaksi asetuksissa 953/1993 ja 1056/2011, sekä

muutetaan 2, 3 ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 1056/2011 ja 13 § osaksi asetuksessa 953/1993, seuraavasti:

2 §
Tuomarinvakuutus

Tuomioistuinten jäsenten lisäksi velvollinen antamaan tuomarinvakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa tai tehtäväänsä on se, joka yksin tai kollegiaalisessa menettelyssä ratkaisee hallintolainkäyttöön kuuluvia asioita.

Vakuutus annetaan asianomaisessa virastossa tai siinä toimielimessä, jossa henkilö osallistuu hallintolainkäyttöasioiden ratkaisemiseen.

3 §
Valtioneuvoston jäsenen vala ja vakuutus

Valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään.

13 §
Valan vannomis- ja vakuutuksen antamisvelvollisuuden täyttäminen

Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti 4 §:ssä tarkoitettua kirjallista vakuutusta. Kirjallista vakuutusta ei myöskään ole velvollinen antamaan se, joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitussihteeri
Jennimari Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.