1003/2017

Helsingissä joulukuun 13 päivänä 2017

Maanmittauslaitoksen työjärjestys

Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013) 5 §:n nojalla Maanmittauslaitokselle annetaan seuraava työjärjestys:

SOVELTAMISALA
1 §
Soveltamisala

Maanmittauslaitoksen organisaatiosta, yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämisestä ovat, sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, voimassa tämän työjärjestyksen määräykset.

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO
2 §
Tulosohjaus ja johtaminen

Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja.

Johdon tulosvastuu, voimavarojen joustava ja tarpeiden mukainen käyttö, henkilöstön osaamisen kehittäminen, hyvä tiedonkulku ja yhteistyö ovat johtamisen keskeisiä toimintaperiaatteita.

Maanmittauslaitokselle asetettujen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta vastaavat keskushallinto ja sen alaiset yksiköt. Keskushallinnon alaiset yksiköt raportoivat pääjohtajalle Maanmittauslaitoksen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksiköt ja osastot raportoivat vastaavasti asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtajalle.

Keskushallinnon alaisia yksiköitä ovat tuotantotoimintayksikkö, yleishallintoyksikkö, tietotekniikkapalvelukeskus ja paikkatietokeskus. Keskushallinnon alaiset yksiköt järjestävät toimintansa ja toimivat yhteistyössä siten, että Maanmittauslaitoksen ratkaisukäytännöissä ja menettelyissä toteutuvat oikeellisuus ja yhdenmukaisuus. Keskushallinnon alaisten yksikköjen ja niiden henkilöstön on toimittava yhteistyössä Maanmittauslaitoksen tavoitteiden saavuttamiseksi laitosyhtenäisyyden periaatetta noudattaen.

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon alaisten yksiköiden johtajien on pidettävä pääjohtaja tietoisena tehtäväalueeseensa kuuluvista periaatteellisista tai muutoin merkittävistä asioista.

3 §
Sijaisen määrääminen

Pääjohtajan sijaisen, keskushallinnon alaisen yksikön johtajan sijaisen ja keskushallintoon kuuluvan johtajan sijaisen määrää pääjohtaja. Tulosyksikön johtajan, osaston johtajan ja oikeuspalvelujen vastuualueen päällikön sijaisen määrää asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja. Muun vastuualueen päällikön sijaisen määrää tulosyksikön johtaja. Muutoin sijaisen määrää asianomaisen esimies.

4 §
Strategiatiimi ja koordinaatiotiimi

Maanmittauslaitoksen strategisen johtamisen tukena on strategiatiimi, joka avustaa pääjohtajaa Maanmittauslaitoksen strategisessa johtamisessa.

Maanmittauslaitoksen strategian toimeenpanon johtamisen tukena on koordinaatiotiimi, joka vastaa laitostasoisen toiminnan suunnittelusta ja seurannasta.

5 §
Yhteistoiminta ja työsuojelu

Maanmittauslaitoksen yhteistyötoimikunta YTTK on valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 17 §:ssä tarkoitettu yhteistoimintaelin, jossa käsitellään sekä valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 4 §:ssä luetellut yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat että yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain perusteella käsiteltävät asiat. Edustuksellisena yhteistyöelimenä YTTK johtaa, kehittää ja koordinoi Maanmittauslaitoksen työsuojelutoimintaa sekä käsittelee erityisesti laajakantoisia ja koko Maanmittauslaitosta koskevia yhteistoiminta-asioita.

Kaikkien Maanmittauslaitoksen esimiestehtävissä toimivien on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevien säädösten sekä sopimusten edellyttämällä tavalla.

6 §
Turvallisuusorganisaatio

Pääjohtaja määrää Maanmittauslaitoksen valmiuspäällikön, joka vastaa valmiuslaissa (1552/2011) säädettyjen tehtävien hoitamisesta.

Maanmittauslaitoksella on turvallisuudesta keskitetysti vastaava johtaja. Lisäksi kukin keskushallinnon alaisen yksikön ja tulosyksikön johtaja vastaa oman yksikkönsä tietoturvasta.

Muusta turvallisuuden organisoinnista määrää pääjohtaja.

TEHTÄVÄT JA NIIDEN JÄRJESTÄMINEN
7 §
Keskushallinto

Keskushallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää Maanmittauslaitoksen toimintaa ja vastata laitosyhtenäisyydestä. Keskushallinto vastaa lisäksi oikeudellisten asioiden johtamisesta, viestinnän johtamisesta, kansainvälisten asioiden johtamisesta, tutkimustoiminnan johtamisesta ja sisäisestä tarkastuksesta. Keskushallinto huolehtii myös muista tehtävistä, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

8 §
Tuotantotoimintayksikkö

Tuotantotoimintayksikön (tuotannon) tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta, huolehtia kiinteistötietojärjestelmän perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä;

4) edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja sekä toimialan muita tietoja;

5) huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; sekä

6) huolehtia valtakunnan rajankäyntiin liittyvistä tehtävistä.

Tuotantotoimintayksikköä johtaa ylijohtaja. Tuotannosta vastaavat seitsemän tulosyksikköä, jotka ovat perustoimitukset, arviointitoimitukset, tilusjärjestelyt, kirjaamisasiat, rekisterit, maastotiedot ja tietopalvelut. Tulosyksiköitä johtavat tulosyksiköiden johtajat. Tulosyksiköt jakaantuvat vastuualueisiin, joiden päällikköinä toimivat prosessipäälliköt, joista kukin prosessipäällikkö johtaa tuotantoa omalla vastuualueellaan.

Tuotantotoimintayksikön johtotiimi avustaa ylijohtajaa yksikön johtamisessa, varmistaa tulosyksiköiden välisen yhteistyön sekä resurssien riittävyyden.

9 §
Tietotekniikkapalvelukeskus

Tietotekniikkapalvelukeskus (Mitpa) tuottaa IT-palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoitaville organisaatioille. Tietotekniikkapalvelukeskus vastaa lisäksi Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä, tietohallinnosta sekä laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Tietotekniikkapalvelukeskus vastaa myös keskitetystä laitostasoisesta tietohallinnon ohjauksesta, koordinoinnista ja valvonnasta, tietoturvasta ja varautumisesta sekä Maanmittauslaitokselle tuotettavien palvelujen ICT-hankintojen hallinnasta.

Tietotekniikkapalvelukeskusta johtaa ylijohtaja. Tietotekniikkapalvelukeskuksessa on neljä tulosyksikköä, jotka ovat asiakasratkaisut, teknologiaratkaisut, ICT-tuotantopalvelut ja sovelluspalvelut. Tulosyksiköitä johtavat tulosyksiköiden johtajat. Tietotekniikkapalvelukeskus vastaa Maanmittauslaitoksen tietohallinnon tukiprosessista ja IT-palvelutuotannon ydinprosessista. Tulosyksiköt jakaantuvat vastuualueisiin, joiden päällikköinä toimivat vastuualuepäälliköt.

Tietotekniikkapalvelukeskuksen johtotiimi avustaa ylijohtajaa yksikön johtamisessa, varmistaa tulosyksiköiden välisen yhteistyön sekä resurssien riittävyyden. Tietotekniikkapalvelukeskuksen johtotiimiin kuuluvat ylijohtaja ja tulosyksiköiden johtajat. Johtotiimissä on myös henkilöstön edustus.

Maanmittauslaitoksen IT-palvelutuotannon johtamisesta vastaa Maanmittauslaitoksen tietohallinnon koordinaatiotiimi, jossa ovat jäseninä tietotekniikkapalvelukeskuksen ylijohtaja, sovelluspalvelujen ja ICT-tuotantopalvelujen tulosyksiköiden johtajat ja vastuualuepäälliköt sekä tietohallintotoimiston asiantuntijat. Tietohallinnon koordinaatiotiimi kehittää Maanmittauslaitoksen tietohallintomallia, IT-palvelutoimintaa ja vastaa IT-palvelujen toteuman seurannasta ja asiakkaiden palvelukokemuksen jatkuvasta parantamisesta saadun palautteen ja data-analytiikan avulla. Tietohallinnon koordinaatiotiimillä on olennainen rooli uusien palvelujen kehittämisen valmistelussa IT-palvelujen näkökulmasta.

Asiakasrahoitteisen IT-palvelutuotannon johtamisesta vastaa IT-palvelutuotannon koordinaatiotiimi, jossa ovat jäseninä tietotekniikkapalvelukeskuksen ylijohtaja, asiakasratkaisut- ja teknologiaratkaisut-tulosyksiköiden johtajat ja vastuualuepäälliköt sekä IT-palvelutuotannon asiantuntijoita. IT-palvelutuotannon koordinaatiotiimi kehittää palvelutoimintaa ja vastaa palvelusopimusten toteuman seurannasta.

Tietotekniikkapalvelukeskuksen tulosyksiköiden johtajat vastaavat tulosyksikkönsä toiminnasta. Tulosyksiköiden johtajien alaisuudessa toimivat vastuualuepäälliköt, jotka johtavat toimintaa omilla vastuualueillaan.

10 §
Yleishallintoyksikkö

Yleishallintoyksikön (yleishallinnon) tehtävänä on huolehtia Maanmittauslaitoksen henkilöstöpalveluista, toimitilapalveluista, talouspalveluista, oikeuspalveluista ja viestintäpalveluista. Yleishallinto vastaa myös osaltaan laitosturvallisuudesta.

Yleishallintoyksikköä johtaa hallintojohtaja. Yleishallintoyksikkö jakaantuu vastuualueisiin, jotka toimivat suoraan hallintojohtajan alaisuudessa, ja joiden päällikköinä toimivat vastuualuepäälliköt.

Oikeuspalvelujen vastuualue vastaa hallintokanteluiden, vahingonkorvausasioiden, toimitusmääräyksen epäämistä koskevista päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten ja kiinteistönmuodostamislain 278 §:n 2 momentissa tarkoitettujen purkuesitystä koskevien asioiden esittelystä sekä muista sille erikseen määrätyistä tehtävistä. Oikeuspalvelujen vastuualue vastaa lisäksi oikeudellisista sopimus- ja hankintakonsultaatioista sekä laitostasoisesta sopimushallinnasta.

Yleishallinnon johtotiimi avustaa hallintojohtajaa yksikön johtamisessa, varmistaa yhteistyön sekä resurssien riittävyyden.

11 §
Paikkatietokeskus

Paikkatietokeskuksen tehtävänä on:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, geoinformatiikan, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian, laserkeilauksen sekä kaukokartoituksen aloilla;

2) huolehtia geodeettisesta, fotogrammetrisesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta paikkatietojen metrologiasta;

3) suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten mittanormaaleja sekä toimia pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona;

4) kehittää ja kokeilla geodesian, paikkatietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoituksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää näiden käyttöönottoa;

5) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä; sekä

6) julkaista tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.

Paikkatietokeskusta johtaa ylijohtaja. Paikkatietokeskuksessa on neljä tutkimusosastoa: geodesia ja geodynamiikka, geoinformatiikka ja kartografia, kaukokartoitus ja fotogrammetria sekä navigointi ja paikannus. Paikkatietokeskuksessa on lisäksi paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen osasto. Osastoja johtavat osaston johtajat.

Paikkatietokeskuksen johtotiimi avustaa ylijohtajaa yksikön johtamisessa.

RATKAISUVALLAN KÄYTTÄMINEN JA MUUT MÄÄRÄYKSET
12 §
Hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausta koskevat asiat

Pääjohtaja päättää hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta Maanmittauslaitoksessa.

Päätökset hyvän tieteellisen käytännön loukkausta koskevan esiselvityksen käynnistämisestä tekee pääjohtaja. Pääjohtaja päättää myös hyvän tieteellisen käytännön loukkausta koskevan tutkinnan käynnistämisestä ja tutkintaryhmän asettamisesta sekä ratkaisee, onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu. Pääjohtaja ratkaisee tässä kohdassa tarkoitetut hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausta koskevat asiat esittelystä.

13 §
Hallintokantelut, purkuesitykset, Maanmittauslaitokselle valitusviranomaisena kuuluvat asiat ja vahingonkorvausta tai takautumisoikeutta koskevat asiat sekä eräät asiakirjojen salassapitoa koskevat päätökset ja viranomaistiedusteluja koskevat asiat

Maanmittauslaitoksen tai sen virkamiehen taikka toimihenkilön toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja esittelystä. Esittelijänä voi toimia vain oikeuspalvelujen vastuualueen virkasuhteessa oleva henkilö. Pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyn kantelun ratkaisee kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö.

Kiinteistönmuodostamislain 278 §:n 2 momentissa tarkoitetun purkuesityksen tekemistä koskevan asian ratkaisee oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja esittelystä. Esittelijänä voi toimia vain oikeuspalvelujen vastuualueen virkasuhteessa oleva henkilö.

Maanmittauslaitokselle valitusviranomaisena kuuluvat asiat, kuten oikaisuvaatimusta koskevat asiat, ratkaisee oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja esittelystä. Esittelijänä voi toimia vain oikeuspalvelujen vastuualueen virkasuhteessa oleva henkilö.

Maakaaren 13 luvun 6 §:ssä tarkoitetut vahingonkorvausta tai takautumisoikeutta koskevat asiat ratkaisee esittelystä Maanmittauslaitoksen keskushallinnon oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja, joka myös edustaa valtiota näissä asioissa. Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä muut valtioon kohdistuvat vahingonkorvausta tai takautumisoikeutta koskevat asiat. Esittelijänä voi toimia vain oikeuspalvelujen vastuualueen virkasuhteessa oleva henkilö.

Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 31 kohdassa tarkoitetut asiakirjojen salassapitoa koskevat asiat sekä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain nojalla tehtyjä viranomaistiedusteluja koskevat asiat.

14 §
Eräät tuotannon päätökset

Uusjakojen tukemisesta annetussa laissa tarkoitetut investointitukipäätökset ja perintäpäätökset tekee asianomaisen tulosyksikön johtaja tai hänen määräämänsä prosessipäällikkö. Muut uusjakojen tukemisesta annetussa laissa tarkoitetut Maanmittauslaitoksen päätökset tekee asianomaisen tulosyksikön johtaja.

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa, kaupanvahvistajista annetussa laissa ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetussa laissa tarkoitetut Maanmittauslaitoksen päätökset tekee ja määräykset antaa tuotantotoimintayksikön asianomaisen tulosyksikön johtaja tai hänen määräämänsä.

Tuotantotoimintayksikön asianomaisen tulosyksikön vastuualueen prosessipäällikkö tekee Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitushakemuksen hylkäämistä koskevat päätökset ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla tehtävät asiakirjan tai tietojen antamatta jättämistä koskevat päätökset.

15 §
Rekisterien pitämisestä annettavat määräykset

Kiinteistörekisterin, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin, kiinteistöjen kauppahintarekisterin, kaupanvahvistajarekisterin ja yksityistierekisterin sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä määrää tuotantotoimintayksikön asianomaisen tulosyksikön johtaja.

16 §
Haasteen vastaanottaminen, riita-asian sopiminen, esitutkinta sekä Maanmittauslaitokselle velkojana ja panttioikeuden haltijana kuuluvat asiat

Maanmittauslaitoksen puolesta haasteen pääjohtajan lisäksi voivat ottaa yksin vastaan oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö.

Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja päättää riita-asioiden sopimisesta ja toiselle osapuolelle tällöin mahdollisesti suoritettavan rahakorvauksen määrästä.

Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaavalla keskushallinnon johtajalla on oikeus yksin ilmoittaa Maanmittauslaitosta koskeva asia esitutkintaviranomaiselle tutkintaa varten ja käyttää Maanmittauslaitoksen puolesta puhevaltaa rikosasiassa sekä rikoksesta johtuvaa vahingonkorvausta koskevassa asiassa.

Maanmittauslaitoksen tuotantotoimintayksikön tilusjärjestelyjen tulosyksikön läntisen vastuualueen tilusjärjestelypäällikkö antaa Maanmittauslaitoksen suostumuksen panttioikeuden haltijana ja tekee päätökset panttioikeuden haltijana uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (1423/2014) tarkoitetun lainan lakisääteistä panttioikeutta koskeviin muutoksiin ja poistamisiin esittelystä.

Yleishallintoyksikön talouspalvelujen vastuualueen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä ja antaa esittelystä lausunnot yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993), yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993), konkurssilaissa (120/2004) ja ulosottokaaressa (705/2007) Maanmittauslaitokselle velkojana ja pantinhaltijana kuuluvat asiat ja lausunnot lukuun ottamatta edellä 1 – 4 momentissa tarkoitettuja asioita, suostumuksia ja lausuntoja sekä jäljempänä 18 §:ssä tarkoitettuja tuomioistuimille muutoksenhakuasioissa annettavia lausuntoja.

17 §
Esittelystä ratkaistavat asiat

Kiinteistötoimitushakemuksen hylkäämistä koskevat päätökset, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla tehtävät asiakirjan tai tietojen antamatta jättämistä koskevat päätökset, kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain nojalla myönnettävät kiinteistötietojärjestelmän käyttöluvat, kaupanvahvistajan määräämistä koskevat päätökset, kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamista koskevat päätökset, kiinteistötoimitusmaksupäätöksen oikaisuvaatimusta tai muun maksupäätöksen oikaisuvaatimusta koskevat päätökset sekä muut hallintopäätökset ratkaistaan esittelystä asianomaisessa keskushallinnon alaisessa yksikössä ellei ratkaisuvallasta ole toisin säädetty tai määrätty.

18 §
Hankintapäätösten ja sopimusten tekeminen sekä lausuntojen antaminen

Julkisista hankinnoista annetun lain nojalla tehtävät hankintapäätökset sekä hankintapäätöksen oikaisuvaatimusta koskevat päätökset tekee ja hankintasopimukset allekirjoittaa asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja tai hänen määräämänsä esittelystä.

Maanmittauslaitosta koskevat laitostasoiset yhteistyösopimukset tekee ja allekirjoittaa pääjohtaja tai hänen määräämänsä. Tietohallinnon palveluja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoitaville tahoille koskevat Maanmittauslaitoksen ja asianomaisen viraston, laitoksen ja julkisia tehtäviä hoitavan tahon väliset sopimukset tekee ja allekirjoittaa tietotekniikkapalvelukeskuksen ylijohtaja tai hänen määräämänsä. Muut sopimukset allekirjoittaa asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja tai hänen määräämänsä. Kaikki tässä momentissa tarkoitetut sopimukset allekirjoitetaan Maanmittauslaitokseen palvelussuhteessa olevan esittelystä. Myös ratkaisija voi toimia esittelijänä, jos kysymyksessä olevan sopimuksen osalta on nimenomaisesti näin erikseen määrätty.

Maanmittauslaitosta koskevat laitostasoiset lausunnot allekirjoittaa pääjohtaja tai hänen määräämänsä. Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö allekirjoittaa tuomioistuimille muutoksenhakuasioissa annettavat lausunnot. Muut lausunnot allekirjoittaa asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja tai hänen määräämänsä. Kaikki tässä momentissa tarkoitetut lausunnot allekirjoitetaan Maanmittauslaitokseen palvelussuhteessa olevan esittelystä.

19 §
Työsuhdekeksinnöt ja patentit

Työsuhdekeksintöön perustuvien oikeuksien ottamisesta ja hyödyntämisestä sekä patenttihakemuksen tekemisestä päättää pääjohtaja asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtajan esittelystä. Patentin hakemisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vastaavat kuitenkin sekä asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja että keksijä tai keksijät. Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä Maanmittauslaitokselle patentinhaltijana kuuluvat asiat.

20 §
Asian käsittelyjärjestys tietyissä tapauksissa

Asia, joka koskee keskushallinnon tai kahden tai useamman keskushallinnon alaisen yksikön tehtäviä, käsitellään keskushallinnossa tai siinä yksikössä, jonka tehtäviin asia pääasiallisesti kuuluu. Jos on epäselvää, mihin asian ratkaiseminen kuuluu, asian käsittelyjärjestyksen ratkaisee pääjohtaja.

Keskushallinnon alaisen yksikön johtaja ratkaisee kaikki muut kuin edellä tarkoitetut yksikkönsä vastuutehtäviin kuuluvat asiat, jollei hän ole siirtänyt päätösvaltaa tulosyksikköön tai osastoon kuuluvalle virkamiehelle eikä pääjohtaja ole määrännyt muuta asian ratkaisemisesta. Keskushallinnon alaisen yksikön johtaja voi ottaa ratkaistavakseen minkä tahansa yksikköönsä kuuluvan hallinnollisen asian, jollei pääjohtaja ole määrännyt muuta asian ratkaisemisesta.

RATKAISUVALLAN KÄYTTÄMINEN ERÄISSÄ HENKILÖSTÖÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
21 §
Nimittäminen ja virkasuhteeseen määrääminen

Ylijohtajan ja hallintojohtajan nimittää pääjohtaja. Henkilöt keskushallinnon virkoihin nimittää pääjohtaja. Pääjohtaja nimittää myös tutkimusprofessorin ja osaston johtajan. Asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja nimittää tulosyksikön johtajan, oikeuspalvelujen vastuualueen päällikön sekä muut välittömät alaiset. Muuhun keskushallinnon alaisen yksikön virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää asianomaisen tulosyksikön johtaja tai asianomaisen osaston johtaja ja yleishallintoyksikön virkamiehen osalta hallintojohtaja.

22 §
Palvelussuhteen ehdoista ja palvelussuhteeseen liittyvistä etuuksista päättäminen

Pääjohtaja päättää keskushallinnon virkamiesten ja keskushallinnon alaisten yksiköiden johtajien palkkauksesta, muista palvelussuhteen ehdoista ja palvelussuhteeseen liittyvistä etuuksista, sekä valtion virkamieslain 44 §:ssä tarkoitetun virkasopimuksen tekemisestä virkamiehen kanssa.

Asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja päättää tutkimusprofessorin, tulosyksikön johtajan, osaston johtajan, oikeuspalvelujen vastuualueen päällikön sekä muiden välittömien alaisten palkkauksesta, muista palvelussuhteen ehdoista ja palvelussuhteeseen liittyvistä etuuksista. Muusta Maanmittauslaitoksen henkilöstöä koskevasta palk-kauksesta, muista palvelussuhteen ehdoista ja palvelussuhteeseen liittyvistä etuuksista päättää asianomaisen tulosyksikön johtaja tai asianomaisen osaston johtaja ja yleishallintoyksikön virkamiehen osalta hallintojohtaja.

23 §
Sivutoimilupa ja sivutoimen vastaanottamisen tai pitämisen kieltäminen

Jos sivutoimi edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, sivutoimiluvan myöntää ja peruuttaa keskushallinnon virkamiehelle ja keskushallinnon alaisen yksikön johtajalle pääjohtaja.

Asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja myöntää ja peruuttaa edellä tarkoitetun sivutoimiluvan tutkimusprofessorin, tulosyksikön johtajan, osaston johtajan, oikeuspalvelujen vastuualueen päällikön sekä muiden välittömien alaisten osalta. Tulosyksikön muulle virkamiehelle edellä tarkoitetun sivutoimiluvan myöntää ja sen peruuttaa asianomaisen tulosyksikön johtaja ja osaston virkamiehelle edellä tarkoitetun sivutoimiluvan myöntää ja sen peruuttaa asianomaisen osaston johtaja. Yleishallintoyksikössä työskentelevälle virkamiehelle edellä tarkoitetun sivutoimiluvan myöntää ja sen peruuttaa hallintojohtaja.

Muun kuin yllä mainitun sivutoimen vastaanottamisen tai pitämisen kieltää valtion virkamieslain (750/1994) 18 §:n 2 momentissa säädetyillä perusteilla edellä mainittu sivutoimiluvan myöntävä johtaja.

24 §
Palkallinen opintovapaa ja muu harkinnanvarainen virkavapaus

Valtion virkamiesasetuksen 26 §:ssä tarkoitetun palkallisen opintovapaan ja muun harkinnanvaraisen virkavapauden keskushallinnon virkamiehelle ja keskushallinnon alaisen yksikön johtajalle myöntää pääjohtaja. Valtion virkamiesasetuksen 26 §:ssä tarkoitetun palkallisen opintovapaan ja muun harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää tutkimusprofessorille, tulosyksikön johtajalle, osaston johtajalle, oikeuspalvelujen vastuualueen päällikölle sekä muille välittömille alaisille asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja ja muille asianomaisen tulosyksikön johtaja tai asianomaisen osaston johtaja ja yleishallintoyksikön virkamiehille hallintojohtaja.

25 §
Vuosilomat ja eräät virkavapautta koskevat päätökset (ei harkinnanvaraiset)

Pääjohtaja vahvistaa keskushallinnon alaisen yksikön johtajan ja keskushallintoon kuuluvien henkilöiden vuosilomat ja niiden ajankohdat. Asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja vahvistaa tutkimusprofessorin, tulosyksikön johtajan, osaston johtajan, oikeuspalvelujen vastuualueen päällikön sekä muiden välittömien alaisten vuosilomat ja niiden ajankohdat.

Tulosyksikön johtaja vahvistaa välittömien alaistensa vuosilomat ja niiden ajankohdat. Vastuualueen päällikkö vahvistaa alaisinaan työskentelevien vuosilomat ja niiden ajankohdat. Osaston johtaja vahvistaa osastoon kuuluvien vuosilomat ja niiden ajankohdat.

Se, mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty vuosilomien vahvistamista koskevasta ratkaisuvallasta, koskee myös vuosiloman säästämistä ja siirtämistä sekä lomarahan vaihtamista vapaaksi, vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia koskevia päätöksiä, sekä päätöksiä sellaisista virkavapauksista, joihin virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla.

26 §
Kirjallinen varoitus

Keskushallinnon virkamiehelle ja keskushallinnon alaisen yksikön johtajalle antaa kirjallisen varoituksen pääjohtaja. Asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja antaa kirjallisen varoituksen tutkimusprofessorille, tulosyksikön johtajalle, osaston johtajalle, oikeuspalvelujen vastuualueen päällikölle sekä muille välittömille alaisille. Tulosyksikön johtaja antaa kirjallisen varoituksen muille tulosyksikössä työskenteleville ja osaston johtaja antaa kirjallisen varoituksen muille osastolla työskenteleville. Yleishallintoyksikössä työskenteleville kirjallisen varoituksen antaa hallintojohtaja.

27 §
Virkasuhteen päättäminen, virkamiehen uudelleen sijoittaminen, osa-aikaistaminen ja lomauttaminen

Keskushallinnon virkamiehen ja keskushallinnon alaisen yksikön johtajan virkasuhteen päättää, kysymyksessä olevan virkamiehen uudelleen sijoittaa, osa-aikaistaa ja lomauttaa pääjohtaja.

Tutkimusprofessorin, tulosyksikön johtajan, osaston johtajan, oikeuspalvelujen vastuualueen päällikön sekä muiden välittömien alaisten virkasuhteen päättää sekä virkamiehen uudelleen sijoittaa, osa-aikaistaa ja lomauttaa asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtaja. Tulosyksikön muun henkilöstön virkasuhteen päättää, virkamiehen uudelleen sijoittaa, osa-aikaistaa ja lomauttaa asianomaisen tulosyksikön johtaja. Osaston muun henkilöstön virkasuhteen päättää, virkamiehen uudelleen sijoittaa, osa-aikaistaa ja lomauttaa asianomaisen osaston johtaja. Yleishallintoyksikön henkilöstön virkasuhteen päättää, virkamiehen uudelleen sijoittaa, osa-aikaistaa ja lomauttaa hallintojohtaja.

28 §
Virkajärjestelyjen suorittaminen

Pääjohtaja päättää asianomaisen keskushallinnon alaisen yksikön johtajan esityksestä viran perustamisesta, lakkauttamisesta, muuttamisesta ja muista virkajärjestelyistä.

29 §
Muut virkoja koskevat päätökset

Pääjohtaja tekee muut kuin edellä mainitut virkoja koskevat Maanmittauslaitoksen päätökset, jotka valtion virkamieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) mukaan tekee asianomainen virasto.

30 §
Työsopimussuhteinen henkilöstö

Mitä edellä on sanottu virkamiehistä, sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteiseen henkilöstöön.

VOIMAANTULO
31 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sillä kumotaan kesäkuun 22 päivänä 2017 annettu ja elokuun 1 päivänä 2017 voimaan tullut Maanmittauslaitoksen työjärjestys (501/2017).

Helsingissä joulukuun 13 päivänä 2017

Pääjohtaja
Arvo Kokkonen

Maanmittausneuvos
Markku Markkula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.