998/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten keräilyyn ja hävittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä.

2 §
Valtionavustuksen käyttötarkoitus ja saaja

Avustusta voidaan käyttää tilalla itsestään kuolleiden tai lopetettujen nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä eläimen omistajalle aiheutuvien kustannusten hinnanalennukseen sen varmistamiseksi, että keräilyalueella tilalla kuolleet tuotantoeläimet kerätään, käsitellään ja hävitetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015, jäljempänä sivutuotelaki) mukaisesti. Keräilyalueeseen kuuluvat kaikki muut alueet paitsi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (783/2015) liitteen 4 mukaiset syrjäiset alueet.

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että tuki on tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 27 artiklan mukaista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että saaja käyttää avustuksen 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen.

3 §
Valtionapuviranomainen

Elintarviketurvallisuusvirasto on valtionapuviranomainen.

4 §
Avustuksen myöntämisen erityiset edellytykset

Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että

1)raatokeräilyyn otettavat eläimet ovat tunnistettuja ja merkittyjä eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) mukaisesti ja hakija pitää kerätyistä raadoista kirjaa eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi;

2) hakija sitoutuu keräämään keräilyalueelta kaikki tuen piiriin kuuluvien eläinlajien raadot viipymättä raatojen laadusta riippumatta ja ympäri vuoden ja että toimijalla on valmius raatojen keräämiseen ja käsittelyyn lakisääteisesti vastustettavan tai uuden vakavan eläintaudin levitessä maassa epidemiana.

Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos eläimet on lopetettu eläinsuojelulain (247/1996) 44 §:ssä tarkoitetun kiireellisen toimenpiteen johdosta. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos valvontaviranomainen on antanut eläimen omistajalle sivutuotelain 63 §:n mukaisen määräyksen hävittää tai toimittaa käsiteltäväksi kuolleet eläimet.

5 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Elintarviketurvallisuusvirastolta vuosittain avustuksen myöntämisvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Hakemuksessa tulee esittää:

1) hakijan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt;

2) selvitys valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun avustuksen kohderyhmästä;

3) toiminnan toteuttamissuunnitelma, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja aikataulu;

4) toteutumisen seurantatapa ja siinä käytettävät mittarit;

5) hakijan viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus koskien raatokeräilytoimintaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu.

6 §
Avustuksen määrä

Elintarviketurvallisuusvirasto päättää vuosittain eläimen omistajalle hyvitettävän eläinlajikohtaisen avustuksen määrän. Myönnettävän avustuksen määrä on nautojen, sikojen ja siipikarjan osalta enintään puolet ja lampaiden ja vuohien osalta enintään kolme neljäsosaa keräilyn ja hävittämisen kustannuksista.

7 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan saajalle jälkikäteen raatojen keräilystä ja hävittämisestä saadun selvityksen ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin annettu valtioneuvoston asetus (96/2010).

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran haettaessa avustusta vuodelle 2019. Edellä 2 momentissa mainitun asetuksen nojalla tehtyyn sopimukseen sovelletaan kumottua asetusta vielä vuonna 2018.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Pirjo Tomperi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.