903/2017

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 142 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampuma- ja harjoitusalueiden raskaiden aseiden ampumatoiminnasta ja räjäytyksistä syntyvästä melusta aiheutuvan ympäristönsuojelulain (527/2014) 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeellisista melutason ohje- ja toimenpideraja-arvoista.

Tätä asetusta sovelletaan toimintaa harjoitettaessa, maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa alueidenkäytön suunnittelussa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) raskaiden aseiden ampumatoiminnalla ja räjäytyksillä sotilaskoulutuksen antamiseen sekä aseiden ja asejärjestelmien testaukseen liittyvää toimintaa;

2) ampuma- ja harjoitusalueella Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tai puolustusvälineteollisuuden vakinaisessa käytössä olevaa 1 kohdan mukaiseen toimintaan käytettävää aluetta;

3) räjäytyksillä toimenpiteitä, joissa käytetään vähintään 200 grammaa trinitrotolueenia vastaava määrä räjähdysainetta;

4) raskailla aseilla vähintään 20 millimetrin kaliiperisia aseita pois lukien sellaiset aseet, joiden käytöstä aiheutuva melu on vähäistä;

5) vuosikeskiäänitasolla LRden koko vuoden vuorokausiarviotasoajoka sisältää ilta-ajan (kello 19–22) 5 desibelin ja yöajan (kello 22-7) 10 desibelin lisäyksen keskiäänitasoihin sekä impulssikorjauksen ja viikonloppukorjauksen;

6) impulssikorjauksella laskennalliseen vuosikeskiäänitasoon tehtyä 15 desibelin lisäystä;

7) viikonloppukorjauksella laskennalliseen vuosikeskiäänitasoon tehtyä 5 desibelin lisäystä;

8) pysyvällä asutuksella ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua rakennusta ja sen oleskelu- ja piha-alueita;

9) loma-asutuksella vapaa-ajan asumiseen tarkoitettua rakennusta ja sen oleskelu- ja piha-alueita.

3 §
Ulkomelun ohjearvot alueidenkäyttöä suunniteltaessa

Ampuma- ja harjoitusalueiden raskaiden aseiden ampumatoiminnasta ja räjäytyksistä aiheutuva laskennallinen A-taajuuspainotettu ja impulssikorjattu vuosikeskiäänitaso ei saa ylittää melulle altistuvalla alueella ulkomelun ohjearvoja seuraavasti:

Alueen ja rakennuksen käyttötarkoitus OhjearvoVuosikeskiäänitaso LRden (dB)
Pysyvä asutus 55
Loma-asutus 55
Hoitolaitokset 55
Oppilaitokset 55
Virkistysalueet 55
Leirintäalueet 55
Kansallispuistot 50

Kansallispuistoja koskevaa ulkomelun ohjearvoa ei sovelleta ampuma- ja harjoitusalueiden välittömään läheisyyteen rajautuvaan kansallispuiston osaan.

4 §
Ulkomelun toimenpideraja-arvot toimintaa harjoitettaessa

Ampuma- ja harjoitusalueiden raskaiden aseiden ampumatoiminnasta ja räjäytyksistä aiheutuva C-taajuuspainotettu äänialtistustaso ei saa ylittää melulle altistuvalla alueella seuraavia ulkomelun toimenpideraja-arvoja:

Alueen ja rakennuksen käyttötarkoitus Toimenpideraja-arvoÄänialtistustaso LCE (dB) arkisin kello 7–19
Pysyvä asutus 105
Loma-asutus 105
Hoitolaitokset 105
Oppilaitokset 105
Virkistysalueet 105
Leirintäalueet 105
Kansallispuistot 100

Toimenpideraja-arvojen ylittyessä toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, miten meluhaittaa voidaan vähentää.

Iltaisin (kello 19–22), yöaikaan (kello 22–07), viikonloppuisin ja juhlapyhinä raskaiden aseiden ja räjäytysten melu tulee pitää mahdollisimman vähäisenä.

Kansallispuistoja koskevaa ulkomelun ohjearvoa ei sovelleta ampuma- ja harjoitusalueiden välittömään läheisyyteen rajautuvaan kansallispuiston osaan.

5 §
Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Toiminnanharjoittajan on tiedotettava lähialueen asukkaita etukäteen sellaisista tässä asetuksessa tarkoitetuista ammunnoista ja räjäytyksistä, joista aiheutuu poikkeuksellista melua sekä harjoittelusta, josta aiheutuu melua ja joka tapahtuu illalla tai yöllä. Tiedottamisesta voidaan poiketa, jos toiminnan luonne sitä edellyttää.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä nähtävillä ampuma- ja harjoitusalueiden käyttöä koskeva ajantasainen vuosisuunnitelma ampuma-aluekohtaisesti. Vuosisuunnitelmassa on esitettävä 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä kansalaisille mahdollisuus esittää mielipiteensä ampuma- ja harjoitusalueiden käytöstä sekä pidettävä kirjaa asukkaiden melusta tekemistä yhteydenotoista.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tätä asetusta ei sovelleta ampuma- ja harjoitusalueeseen, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa ympäristönsuojelulain tai mainitulla lailla kumotun ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen lainvoimainen ympäristölupa.

Tätä asetusta sovelletaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tuleviin maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisiin menettelyihin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Ari Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.