871/2017

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja arpajaislain (1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa Poliisihallitusta, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, Poliisiammattikorkeakoulua sekä paikallispoliisia.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta; sekä

3) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä toisin säädetä.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksianto rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunto;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän peruuttaminen;

6) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä lupa;

7) viisumin jatkaminen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseneltä;

8) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

9) väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa, kunnallisvaaleissa, kansanäänestyksessä, saamelaiskäräjien vaaleissa, taikka Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa;

10) esitutkintalain (805/2011) mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle sekä vähemmistövaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

11) poliisilain (872/2011) 6 luvun 1 §:n mukainen tutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuun ottamatta jäljempänä 6 §:n 2 ja 3 kohdassa mainittuja suoritteita; sekä

12) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen, sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

Maksua ei peritä passilain (671/2006) 3 b §:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä hätäpassista.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 ja 4 momentin nojalla turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisesta turvallisuusselvityksestä, kun se koskee poliisihallintoon rekrytoitavaa henkilöä tai Poliisiammattikorkeakouluun poliisin ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelemaan valittua henkilöä.

Maksua ei peritä ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (623/2017) mukaisena siirtymäaikana 30 päivään marraskuuta 2018 asti asekeräilijältä, jolla on ollut 1 päivänä joulukuuta 2017 mainitun lain voimaan tullessa Poliisihallituksen myöntämä oikeus pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallussaan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, kun tiedostossa olevalle ampuma-aseelle taikka aseen osalle haetaan aselupaa. Maksua ei myöskään peritä 30 päivään marraskuuta 2018 asti aseen osan ilmoituksesta, jos asekeräilijän oikeus aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on perustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut ampuma-aselain 19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon.

3 §
Alennettu julkisoikeudellinen suoritemaksu

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945–1952 osallistuneen henkilön passista peritään suoritemaksu, joka on puolet passin suoritemaksusta. Edellä mainitun henkilön pika- ja express-passista sekä väliaikaisesta passista peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen suoritemaksu.

Oikeus alennettuun suoritemaksuun passista osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitetulla todistuksella mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta.

4 §
Tiedoksiantomaksut

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen suorittamiseen velvollisen on suoritettava myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä kuuluttamisesta silloin, kun kuuluttaminen on tarpeen hallintolain (434/2003) 54 §:ssä tarkoitetun tiedoksiantovelvollisuuden täyttämiseksi.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 70 euron suuruinen maksu.

5 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii kiinteät maksut, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty hylkäävälle päätökselle alempaa maksua.

6 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) mukainen tutkinta;

4) ampumaradan tarkastaminen;

5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

7) virka-apu luonnollisille ja oikeushenkilöille sekä poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1446/2007) 103 §:n mukaista virka-apua, mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua sekä työtapaturma ja ammattitautilain (459/2015) 253 ja 254 §:n mukaista virka-apua;

8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät ilmailulain (1194/2009) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

10) lakisääteinen tietopalvelu;

11) arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä perittävät palkkiot ja korvaukset;

12) yleisötilaisuutta koskeva päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä;

13) suojelupoliisin suorittama yritysturvallisuusselvitys; sekä

14) muut näihin verrattavat suoritteet.

Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään 70 euroa tunnilta sekä moottoriajoneuvon käytön omakustannushintana 25 euroa tunnilta. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia.

Jos poliisi käyttää yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun työaikaa enintään kaksi tuntia, päätöksen suoritemaksu on 58 euroa. Jos yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen käyttää tätä enemmän työaikaa, päätöksen suoritemaksuna peritään 70 euroa tunnilta, mutta korkeintaan kuitenkin 700 euroa.

7 §
Veikkaus Oy:ltä perittävä valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään arpajaislain 11 §:ssä mainitulta rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ltä julkisoikeudellisena maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa arpajaislain 42 §:ssä Poliisihallitukselle säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää.

8 §
Muut rahapelitoiminnan valvontaan liittyvät suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista arpajaislain 11 §:ssä mainitulta rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

9 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

6) muut kuin 10 §:ssä tarkoitetut poliisihallinnon ulkopuolisille annettavat jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutus- ja materiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta, sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) asuinhuoneiston vuokraaminen Poliisiammattikorkeakoululta;

9) muu kuin lakisääteinen tietopalvelu;

10) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

11) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille;

12) ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin esineisiin tehtävät merkinnät;

13) valokuvaus haettaessa passia poliisilaitokselta Helsinki-Vantaan lentoasemalla; sekä

14) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

1 momentin 8 kohdasta poiketen Poliisiammattikorkeakoulussa tuntiopettajina toimivien henkilöiden majoitus on maksutonta.

10 §
Asiakirjajäljennöksestä perittävä maksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu noudattaen, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua.

Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta peritään 0,50 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai -tulosteesta peritään 1 euro sivulta. Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD -levylle tai vastaavalle sähköiselle tallennusalustalle, peritään tallenteesta maksu, joka on 15 euroa levyltä.

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä käsiteltäessä peritään maksuna 6 §:n 2 momentin mukainen suoritteen tuottamiseen käytetyn työn mukainen omakustannushinta.

11 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on erityinen syy.

Maksu peritään, vaikka hakija peruuttaisi hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Edellä 7 §:ssä tarkoitetut valvontamaksut peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammikuu–kesäkuu ja heinäkuu–joulukuu.

Edellä 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Edellä 8 §:ssä säädetyistä suoritteista peritään maksut sen jälkeen, kun Poliisihallitus on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

12 §
Kurssimaksun periminen ja palauttaminen

Edellä 5 §:ssä tarkoitetut Poliisiammattikorkeakoulun kurssimaksut peritään sen jälkeen, kun hakemus opiskelijaksi ottamisesta kurssille on hyväksytty.

Kurssimaksua ei kuitenkaan peritä, jos kurssille hyväksytty peruuttaa osallistumisensa kurssille viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua. Kurssimaksua ei myöskään peritä, jos kurssille hyväksytty on sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssille.

Poliisiammattikorkeakoulu voi hakemuksesta palauttaa maksetun kurssimaksun 2 momentissa mainituissa tilanteissa.

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Sisäministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Mika Koponen

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET
AMPUMA-ASEET (POLIISI)
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekä ampumatarvikeluvat
Aselupa 86 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 40 €
Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, aselupa kaasuaseelle 33 €
Aseenkäsittelylupa 35 €
Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus 27 €
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle 52 €/1–10 asetta
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen 60 €
Ampuma-asekouluttajakoulutus 30 €
Kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa tai lisäkortti, hallussapitoluvan tai aseluvan uudistaminen taikka ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 60 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 29 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen 26 €
Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus
(ampuma-aselaki (1/1998) 20 § 3 mom.) 88 €
Muu säilytystilojen tarkastus 88 €
Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siirto- tai tuontilupa tai suostumus 30 €
Euroopan ampuma-asepassi 64 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 29 €
Euroopan ampuma-asepassin lisälehti 29 €
ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET
Arvauskilpailut
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 31 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 29 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 29 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa
(Arpajaislaki 56 §) 31 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 63 €
Rahankeräysluvan muutos 26 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 69 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 34 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa(erillinen päätös) 36 €
Tavaravoittoautomaatti
Tavaravoittoautomaattilupa 38 €
Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 23 €
LIIKENNE
Tien sulkeminen
Lupa tien sulkemiseen (tieliikenneasetus (182/1982) 51 § 1 mom.) 363 €
Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (tieliikenneasetus 51 § 3 mom.) 27 €
Ajokorttilain 91 a §:n mukainen sopivuuslausunto 27 €
MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN
Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskuksen (VRK) maksun 12,80 €) 58 €
Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 12,80 €) 54 €
Henkilökortti, yhteismyöntö (sisältää VRK:n maksun 12,80 €) 52 €
Henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 12,80 €) 48 €
Alaikäisen henkilökortti 40 €
Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus 36 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö 34 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus 30 €
Väliaikainen henkilökortti 36 €
Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (sisältää VRK:n maksun 10 € aktivointitunnuslukukirjeen tai PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) 21 €
Hylkäävä päätös 33 €
Henkilön tunnistaminen
(laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 66 ja 67 §, laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) 17 §) 47 €
Passi
Passi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 53 €
Passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 49 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää VRK:n maksun 2,50 €) 26 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 2,50 €) 24 €
Tilapäinen passi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 53 €
Pikapassi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 72 €
Pikapassi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 68 €
Express-passi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 92 €
Express-passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 88 €
Väliaikainen passi 88 €
Merimiespassi 68 €
Merimiespassi, sähköinen hakemus 64 €
Hylkäävä päätös 49 €
TURVA-ALA (POLIISI)
Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 134 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 46 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen 36 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 36 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen/henkilö 27 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi 186 €
Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen 148 €
Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 46 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 36 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 36 €
Turvatarkastus
Turvatarkastajaksi hyväksyminen 64 €
Turvatarkastajaksi hyväksymisen muuttaminen 52 €
Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 46 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 36 €
Vartijakortin kaksoiskappale 36 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 43 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 33 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 33 €
YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET
Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 30 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 30 €
Ilmoitukset
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 37 €
Alkoholilain (1142/1994) 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 19 €
Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely 30 €
2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus
Poliisihallituksen toimitiloissa 19 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä, asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
Ampuma-aseen merkintä 11 €/ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (Poliisihallituksen toimitiloissa) 26 €/ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (muualla kuin Poliisihallituksen toimitiloissa)Hankkimislupa ulkomailla asuvalleSaman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 400 €/tarkastus35 €29 €
Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Patruunatehtaan yleistarkastus 2 700 €
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa 63 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 135 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 135 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 40 €
Kaupallinen tuontilupa 63 €
Kaupallinen siirtolupa 40 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 40 €
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 32 €
Kaupallinen vientilupa 135 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 135 €
Yksityinen vientilupa 105 €
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 375 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 188 €
Elinkeinonharjoittajan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 105 €
Vastuuhenkilön koe 150 €
Vastuuhenkilön hyväksyminen 150 €
Ase-elinkeinoluvan haltijalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
Kauppa ja säilyttäminen 170 €
Kauppa (ainoastaan patruuna- tai kaasusumutinkauppa) 85 €
Valmistaminen 170 €
Korjaaminen ja muuntaminen
(ei peritä, jos samaan toimipaikkaan on olemassa myös valmistamislupa) 85 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elin-keinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 240 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 125 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Aselupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 140 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 75 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 60 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 30 €
Ampumarata
Ampumaratalupa 400 €
Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta 170 €
Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta 40 €
Järjestyssäännön muutos 40 €
Ampumarataluvan muu muutos 100 €
Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos 70 €
Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen 185 €
Räjähteiden lähtöaineet
Räjähteiden lähtöainelupa 30 €
Arvauskilpailut
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 31 €
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 29 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 29 €
Bingo
Bingolupa 160 €
Bingoluvan muutos 43 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 43 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 300 €
Rahankeräysluvan muutos 100 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 300 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 100 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa(erillinen päätös) 40 €
Turvallisuusalan elinkeinolupa
Turvallisuusalan elinkeinolupa 375 €
Turvallisuusalan elinkeinoluvanluvan muuttaminen 188 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 70 €
Muutosilmoituksen perusteella tehtävä päätös 105 €
Turvallisuusalan elinkeinolupien haltijoilta perittävä valvontamaksu:
kortillisten määrä enintään 5 150 €
kortillisten määrä 6–20 250 €
kortillisten määrä 21–100 400 €
kortillisten määrä 101–500 800 €
kortillisten määrä 501 tai enemmän 1 500 €
Luvanhaltijakohtainen maksuluokka muodostuu niiden henkilöiden määrästä, joilla on yksi tai useampi yksityisen turvallisuusalan kortti (hyväksyminen); vartija, järjestyksenvalvoja tai turvasuojaaja.Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen, jollei sitä ole maksettu sähköisen asioinnin kautta tehdyn vuosi-ilmoituksen yhteydessä.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu turvallisuusalan elinkeinolupa.
Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi, vastaavan hoitajan sijaiseksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 160 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 130 €
Vartijan voimankäyttökouluttajat
Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 130 €
Muut Poliisihallituksen suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 45 €
3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET
Koiran tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 150 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 120 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 50 €
Voimankäyttökouluttajan koulutus
Voimankäytön kouluttajakoulutus 1 255 €
Asekouluttajakoulutus 2 555 €
Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 550 €
Asekouluttajan kertauskoulutus 800 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi 855 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi 450 €
Säilytystilojen erityiskoulutus 1 150 €
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET
Turvallisuusselvitys
Suppea turvallisuusselvitys 57 €
Henkilöturvallisuusselvitystodistus 57 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 110 €
Laaja turvallisuusselvitys 350 €
Ulkomaansidonnaisuuksia koskeva selvitys 350 €
Henkilöturvallisuusselvitys joka liittyy valmiiseen turvallisuusselvitykseen 29 €
Suppea henkilöturvallisuusselvitys
Perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys 55 €
Laaja henkilöturvallisuusselvitys 150 €
5. MUUT SUORITTEET
Muu hakemuksesta annettava päätös 33 €
Pyynnöstä annettava todistus 26 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 47 €
Tarkastuspassi 22 €
Viisumin jatkaminen 30 €
Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Tarkastusoikeuden käyttäminen useammin kuin kerran vuodessa 68 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.