669/2017

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) nojalla:

1 §
Maitotuotteet

Yritykset, jotka valmistavat tai jalostavat ja myyvät markkinoille maitotuotteita, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisen viikon myyntimäärät ja myyntihinnat seuraavien tuotteiden osalta:

1) suolaton voi (25 kilon pakkaus);

2) emmental, jota on kypsytetty 3–4 kuukautta ja jonka rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta on vähintään 40 prosenttia (pakkaamaton);

3) edam, jonka rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta on vähintään 40 prosenttia (pakkaamaton);

4) havarti-tyyppinen murukolojuusto (CN-koodi 04069076), jonka rasvapitoisuus on vähintään 50 prosenttia (pakattu).

Edellä 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitettujen juustojen osalta ilmoitusvelvollisia ovat vain yritykset, jotka valmistavat tai valmistuttavat kypsytettyjä juustoja yhteensä yli 1,5 miljoonaa kiloa vuodessa.

Tuotteista ilmoitetaan noudettuna lähettäjältä hinta (euroa/100 kiloa).

2 §
Sianliha

Sianlihan teurastamot, jotka teurastavat yli 80 000 sikaa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisellä viikolla teurastettujen maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 10 artiklan mukaisesti luokiteltujen sikojen:

1) ruhojen hinnat 100 teuraspainokilogrammaa kohden sekä määrät kappaleina ja kiloina;

2) ruhojen tiedot luokituksen mukaisesti ja lihaprosenteittain;

3) keskimääräiset kuljetuskustannukset tilalta teurastamolle 100 teuraspainokilogrammaa kohden.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu teurastamo on velvollinen lisäksi ilmoittamaan edellisellä viikolla välitettyjen porsaiden hinnat (euroa/kpl) ja lukumäärät.

3 §
Siipikarjanliha

Siipikarjanlihan teurastamot ovat velvollisia ilmoittamaan edellisellä viikolla teurastettujen kokonaisten broilerien myyntihinnat tehtaalla ilman rahtia (euroa/100 kiloa) sekä myyntimäärät kappaleina ja kiloina.

4 §
Kananmunat

Munien pakkaamot, jotka myyvät kanamunia yli miljoona kiloa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisen viikon keskimääräiset myyntihinnat (euroa/100 kiloa) sekä myyntimäärät kiloina A-luokan L- ja M- kokoluokkaan kuuluvista munista.

5 §
Vilja

Viljaa jalostavat yritykset, jotka ostavat viljaa yli kaksi miljoonaa kiloa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan viljan ostohinnan tehdaspaikkakunnittain. Yritykset, jotka vievät viljaa Suomen ulkopuolelle yli kaksi miljoonaa kiloa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan vientiin myytävän viljan hinnan vientisatamittain.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehdään vehnästä, rukiista, ohrasta ja kaurasta.

Vehnää, ohraa ja kauraa koskevat tiedot ilmoitetaan elintarvikekäytöstä ja rehukäytöstä erikseen. Viljan hinnat ilmoitetaan ilman viljan laatuun liittyviä hintakorjauksia torstaisin noteeratun hinnan perusteella. Viljaa jalostavat yritykset ilmoittavat viljan ostohinnan tehtaalle toimitettuna. Viljaa vievät yritykset ilmoittavat myyntihinnan satamaan toimitettuna.

6 §
Hedelmät ja vihannekset

Hedelmien ja vihannesten maahantuojat ovat velvollisia ilmoittamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 liitteessä VII mainittujen tuotteiden sekä banaanin myyntihinnat ja myyntimäärät.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat ilmoitettava CN-koodeittain ja alkuperämaittain jaoteltuna edellisen päivän myynnin perusteella.

7 §
Naudanliha

Naudanlihan teurastamoiden ja teurastamoon nautaeläimiä lähettävien toimijoiden on ilmoitettava edellisellä viikolla teurastettujen, markkinajärjestelyasetuksen 42 artiklan mukaisesti luokiteltujen nautojen:

1) ruhojen hinnat 100 teuraspainokilogrammaa kohden sekä määrät kappaleina ja kiloina;

2) ruhojen tiedot ruholajeittain sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokittain;

3) keskimääräiset kuljetuskustannukset tilalta teurastamolle 100 teuraspainokilogrammaa kohden.

8 §
Sokeri

Sokeriin liittyvät tiedot on ilmoitettava sen sisältöisinä kuin niistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185, jäljempänä ilmoitusasetus, liitteen II kohdassa 1 ja liitteen III kohdassa 2.

Sokerin tuottajat ja puhdistamot ovat velvollisia ilmoittamaan ilmoitusasetuksen liitteen II 1 kohdan a) alakohdan mukaiset tiedot sokerista kuukausittain 15. päivään mennessä ja 1 kohdan b) alakohdan mukaiset tiedot sokerijuurikkaasta vuosittain 15. päivänä kesäkuuta mennessä. Ilmoitusasetuksen liitteen III 2 kohdan d) alakohdan mukaiset tiedot sokerivarastoista on ilmoitettava kuukausittain 15. päivään mennessä.

Sokerin tuottajat ovat velvollisia ilmoittamaan ilmoitusasetuksen liitteen III kohdan 2 a) alakohdan mukaiset tiedot juurikasaloista kuluvan markkinointivuoden 15. toukokuuta mennessä. Ilmoitusasetuksen liitteen III 2 kohdan b) alakohdan mukaiset tiedot sokerintuotannosta on ilmoitettava vuosittain 30. lokakuuta mennessä ja kuluvan markkinointivuoden osalta viimeistään 15. maaliskuuta mennessä.

9 §
Etyylialkoholi

Etyylialkoholia tuottavat ja maahantuovat toimijat ovat velvollisia ilmoittamaan etyylialkoholiin liittyvät tiedot sen sisältöisinä siten kuin niistä säädetään ilmoitusasetuksen liitteen III kohdassa 11.

Ilmoitusasetuksen liitteen III kohdan 11 mukaiset tiedot on ilmoitettava vuosittain 31. tammikuuta mennessä.

10 §
Tietojen ilmoittaminen

Hintaselvityksen antamisesta vastaavan toimijan on toimitettava 1–7 §:ssä tarkoitetut tiedot Luonnonvarakeskukselle. Sokeria koskevat 8 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Maaseutuvirastolle. Etyylialkoholia koskevat 9 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Maitotuotteita, sianlihaa, siipikarjanlihaa, kananmunia ja naudanlihaa koskevat tiedot on toimitettava viikoittain keskiviikkoisin kello 9.00:ään mennessä.        

Viljaa koskevat tiedot on toimitettava viikoittain perjantaisin kello 12.00:een mennessä.

Hedelmiä ja vihanneksia koskevat tiedot on toimitettava arkipäivisin kello 8.00:aan mennessä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan  9  päivänä lokakuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annettu valtioneuvoston asetus (88/2013).

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.