667/2017

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) nojalla:

1 §
Toimenpiteen enimmäismäärä

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tukikelpoisista toimenpiteistä säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 20 §:n 1 momentin 1–7 kohdissa. Yhteen edellä mainituista toimenpiteistä voidaan käyttää enintään 80 prosenttia tuen kokonaismäärästä toimintaohjelman toteutuksen aikana.

2 §
Satovakuutustoimenpiteet

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatio hallinnoi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2017/891, jäljempänä hedelmä- ja vihannesalan delegoitu asetus, 50 artiklan mukaisia tukikelpoisia satovakuutustoimenpiteitä.

Tuottajaorganisaatiolla voi olla erilaisia satovakuutuksia erilaisia toimenpiteitä varten. Satovakuutus voi kohdistua kaikkiin tuottajiin tai vain osaan tuottajista.

Tukikelpoiset satovakuutustoimenpiteet eivät voi kattaa hedelmä- ja vihannesalan delegoidun asetuksen 51 artiklan 3 kohdassa mainittuja vakuutusmaksuja.

3 §
Ympäristötoimenpiteiden yleiset vaatimukset

Tuottajaorganisaation on toimintaohjelman hyväksymisen hakemisen yhteydessä ilmoitettava, toteutetaanko ympäristötoimenpiteet maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 33 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a vai b alakohdan mukaisesti sekä esitettävä niitä koskeva toteuttamissuunnitelma ja kustannuslaskelma.

Toimenpiteitä tulee toteuttaa vähintään viisi vuotta tai, jos kyseessä on aineellisiin hyödykkeisiin tehtävä investointi, vähintään hedelmä- ja vihannesalan delegoidun asetuksen 31 artiklan 5 kohdassa säädetty aika.

4 §
Ympäristötoimenpiteet

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuja ympäristötoimenpiteitä voivat olla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa EU N:o 2017/892, jäljempänä hedelmä- ja vihannesalan täytäntöönpanoasetus, säädetyin rajoituksin:

1) energiakatselmukseen tai energiasuunnitelmaan perustuvat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä parantavat toimenpiteet, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai aikaansaavat energiansäästöä;

2) hiilidioksidipäästöjen hyötykäyttöä kasvihuoneissa edistävät toimenpiteet, jotka syntyvät siirryttäessä käyttämään hiilidioksidilannoituksessa teollisuuden jätehiilidioksidia tai lämmityksessä käytettävän biopolttoaineen, nestekaasun tai maakaasun palamisessa syntyvää hiilidioksidia;

3) biohajoavien materiaalien hankkiminen ja myyminen keskitetysti tuottajaorganisaation jäsenille;

4) jätteiden lajitteluun, jätejakeiden laadun parantamiseen tai uusiokäyttöön liittyvät toimenpiteet, jotka vähentävät sekajätteen määrää tai jätevesiverkostoon menevän orgaanisen aineksen tai ravinnekuormituksen määrää;

5) ympäristöystävällisten materiaalien, uudelleen käytettävien laatikoiden tai uusmateriaalien käyttö tai uudelleenkäytettävien laatikoiden tai pakkausmateriaalin kerääminen, lajittelu, puhdistaminen ja muu vastaava toiminta, jonka kokonaisvaikutus ympäristön kannalta on positiivinen;

6) ympäristöohjausjärjestelmän tai ympäristökatselmuksen toteuttaminen;

7) kasvilajikohtaisen integroidun torjunnan yleisiä periaatteita laajemmat toimenpiteet avomaaviljelyssä;

8) ruiskun täyttö- ja pesupaikalla ruiskun pesussa ja täytössä maahan roiskuvien kasvinsuojeluaineiden keräämiseen, varastoimiseen ja hajottamiseen tarkoitettujen biopetien perustaminen;

9) biologisen torjunnan viljelykasvikohtainen käyttö kasvihuoneissa konventionaalisten torjuntamenetelmien vaihtoehtona;

10) tarkennettuun vedenkäyttöön sekä ravinteiden kierrätykseen ja talteenottoon liittyvät toimenpiteet.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista 77 prosenttia ja 9 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista 93 prosenttia ovat tukikelpoisia.

Ympäristötoimenpiteisiin liittyvien investointien tukikelpoisuudesta säädetään hedelmä- ja vihannesalan täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa. Investoinniksi hyväksytään myös investoinnit, joilla voidaan päästä vähintään 7 prosentin vähennykseen aiemmin vallinneeseen tilanteeseen verrattuna hedelmä- ja vihannesalan täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetyin edellytyksin.

5 §
Tilakohtaiset investoinnit

Toimintaohjelmaan voi kuulua hedelmä- ja vihannesalan delegoidun asetuksen 31 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja investointeja tai toimia. Toimintarahastosta ei voi rahoittaa yksittäisen tilan maanhankintaa tai tuotantotilojen rakentamista.

Jos toimintaohjelmaan otetaan tilakohtaisia investointeja, tuottajaorganisaation sääntöihin on lisättävä määräykset investoinnin tai sen arvon perimisestä takaisin jäsenen erotessa organisaatiosta.

6 §
Hyväksyttävät työ- ja matkakustannukset

Hedelmä- ja vihannesalan delegoidun asetuksen liitteen III 2 kohdan b alakohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen henkilöstökustannusten korvaamista voidaan hakea kertakorvauksena, joka voi olla enintään 20 prosenttia toimintarahaston kokonaismäärästä. Hakemuksessa on ilmoitettava tehtävään osallistuneet henkilöt. Kyseisistä tehtävistä ei tarvitse esittää työaikakirjanpitoa. Selvitys kyseisestä työstä on esitettävä viranomaisten valvonnan yhteydessä.

EU:n hedelmä- ja vihannesasetuksen liitteen III 3 kohdan mukaan korvattavista matka- ja majoituskustannuksista sekä päivärahoista hyväksytään toimintarahastossa enintään Verohallinnon päätöksen mukainen verovapaa korvaus.

7 §
Tuottajaorganisaation toimintaohjelman muutokset

Tuottajaorganisaation oikeudesta tehdä muutoksia seuraavan vuoden toimintaohjelmaan säädetään hedelmä- ja vihannesalan delegoidun asetuksen 34 artiklassa. Hakemus on tehtävä viimeistään 15 päivänä lokakuuta.

8 §
Osittaiset maksut

Tuottajaorganisaatiot voivat hakea tuen osittaista maksamista, tammikuun alun ja kesäkuun lopun aikana aiheutuneista menoista.

Osittaista maksua on haettava Maaseutuviraston lomakkeella viimeistään 31 päivänä elokuuta. Hakemukseen on liitettävä selvitys menoista sekä jäljennökset laskuista ja tositteista.

Tukien osia koskeviin hakemuksiin liittyviin maksuihin sovelletaan mitä hedelmä- ja vihannesalan täytäntöönpanoasetuksen 12 artiklan kolmannessa kohdassa säädetään.

9 §
Tuen enimmäismäärän korotus

Tuen enimmäismäärän korottamiseen sovelletaan tuottajaorganisaation hakemuksesta markkinajärjestelyasetuksen 34 artiklan 3 kohdan f alakohtaa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevan toimintaohjelman mukaisiin ympäristötoimenpiteisiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Voimassa olevan toimintaohjelman ympäristötoimenpiteiden osalta 4 §:ä sovelletaan kuitenkin vain, jos toimintaohjelman ympäristötoimenpiteitä muutetaan.

Tällä asetuksella kumotaan hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annettu valtioneuvoston asetus (522/2013).

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.