659/2017

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2013) 1 §:n 7 kohta ja 77 §:n 1 momentin 9 kohta, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 8 ja 9 kohta, asetukseen uusi 15 a §, 72 a § ja 72 b §, 77 §:n 1 momenttiin uusi 10 kohta sekä asetukseen uusi 80 a § seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


7) ohjatulla harjoittelulla koulutukseen sisältyvää ja pätevyyskirjan antamisen edellytyksenä olevaa aluksella tai simulaattorissa suoritettua, hyväksyttyyn ohjatun harjoittelun seurantakirjaan dokumentoitua opiskelua, joka voidaan suorittaa myös laivaväkeen kuuluvana;

8) IGF-säännöstöllä kaasua tai muuta matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttäviä aluksia koskevaa kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, sellaisena kuin se on määritetty SOLAS-yleissopimuksen liitteen II-1 säännön kohdassa 2.29;

9) IGF-aluksella alusta, johon sovelletaan IGF-säännöstöä.

15 a §
IGF-aluksen laivaväen lisäpätevyydet

IGF-aluksen laivaväellä, jolla on määrättyjä turvallisuustehtäviä, jotka liittyvät polttoaineesta huolehtimiseen, polttoaineen käyttöön tai polttoaineeseen liittyvissä hätätilanteissa toimimiseen, on oltava sen pätevyyskirjan lisäksi, mikä toimeen muuten vaaditaan, 72 a §:n mukainen IGF-aluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus.

IGF-aluksen päälliköllä, konepäällystöllä ja muulla laivaväkeen kuuluvalla, jolla on välitön vastuu polttoaineista ja polttoainejärjestelmistä huolehtimisesta ja polttoainejärjestelmien käytöstä IGF-aluksilla, on oltava sen pätevyyskirjan lisäksi, mikä toimeen muuten vaaditaan, 72 b §:n mukainen IGF-aluksen laivaväen lisäkoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus.

72 a §
IGF-aluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus

IGF-aluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettavan lisäpätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä on:

1) STCW-säännöstön A-V/3 säännön 1 kohdan mukainen IGF-aluksen laivaväen peruskoulutus; tai

2) edellä 71 §:ssä tarkoitettu kaasusäiliöaluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus tai 72 §:ssä tarkoitettu kaasusäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus.

72 b §
IGF-aluksen laivaväen lisäkoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus

IGF-aluksen laivaväen lisäkoulutuksesta annettavan lisäpätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä on:

1) edellä 72 a §:ssä tarkoitettu IGF-aluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus tai edellä 71 §:ssä tarkoitettu kaasusäiliöaluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus tai 72 §:ssä tarkoitettu kaasusäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus;

2) STCW-säännöstön A-V/3 säännön 2 kohdan mukainen IGF-aluksen laivaväen lisäkoulutus;

3) meripalvelua tai koulutusta seuraavasti:

a) yksi kuukausi meripalvelua, johon sisältyy vähintään kolme polttoainetäydennystä IGF-aluksella tai aluksella, jonka polttoaine kuuluu IGF-säännöstön soveltamisalaan. Kaksi kolmesta polttoainetäydennyksestä voidaan suorittaa simulaattorissa osana tämän momentin 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta; tai

b) hyväksytty meripalvelun korvaava koulutus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lisäpätevyystodistus voidaan myöntää myös hakijalle, jolla on 72 §:ssä tarkoitettu kaasusäiliöaluksen laivaväen lisäkoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus ja joka on:

1) osallistunut vähintään kolmeen polttoainetäydennykseen IGF-aluksella tai osallistunut kolmesti lastitoimintojen johtamiseen kaasusäiliöaluksella;

2) suorittanut kolme kuukautta meripalvelua viimeisen viiden vuoden aikana:

a) IGF-aluksella;

b) säiliöaluksella, joka kuljettaa IGF-säännöstön soveltamisalaan kuuluvia polttoaineita; tai

c) aluksella, jonka polttoaine kuuluu IGF-säännöstön soveltamisalaan.

77 §
Pätevyyskirjan ja lisäpätevyystodistuksen voimassaolo

Seuraavat pätevyyskirjat ja lisäpätevyystodistukset annetaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


9) kalastusaluksen laivurinkirja A ja kalastusaluksen laivurinkirja B;

10) IGF-aluksen laivaväen peruskoulutuksesta ja lisäkoulutuksesta annettavat lisäpätevyystodistukset.


80 a §
IGF-aluksen laivaväen lisäpätevyystodistuksen uusiminen

IGF-aluksen laivaväen lisäpätevyystodistuksen haltijan on joka viides vuosi todistettava, että hän on säilyttänyt pätevyytensä. Pätevyyden säilyminen voidaan osoittaa kertauskoulutuksesta tai käytännön kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetyllä todistuksella.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.