653/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenneviraston julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikennevirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) ratalaissa (110/2007) tarkoitettu tasoristeyslupa;

2) meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetussa laissa (1277/2007) tarkoitetut suoritteet;

3) vesiliikennelaissa (463/1996) tarkoitettu kielto tai rajoitus;

4) alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetussa laissa (1121/2005) tarkoitettu erivapaus;

5) ratalain muuttamisesta annetun lain (567/2016) 40 §:n mukaisesti myönnettävä poikkeuslupa koskien 37–39 §:ssä säädettyjä kieltoja ja rajoituksia.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikennevirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) liikenteenohjaus yksityisraiteella tai sen osalla;

2) liikenteenohjaus rautateiden vaihtotyöliikenteessä;

3) ratalaissa tarkoitettujen yleissuunnitelmien sekä muiden ratasuunnitelmien kuin rautatien lakkauttamista koskevat ratasuunnitelmat, kun suorite peritään yksityisraiteen haltijalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista perittävä maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 110 euroa tunnilta. Lisäksi veloitetaan suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät ulkopuolisen palveluntarjoajan perimät kustannukset ja valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Liikennevirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) lupa rautatiealueelle tehtävälle työlle;

2) mittauspyöräkertojen vuokraaminen sekä radantarkastuspalvelut;

3) rautateiden liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö;

4) rautatielaissa (304/2011) tarkoitetut rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvat palvelut, rataverkon käytön lisäpalvelut ja oheispalvelut;

5) huoneistojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokraaminen ja luovuttaminen;

6) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- ja muut vastaavat oikeudet sekä kiven, soran ja muiden näihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun sekä väylänpitoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynti;

7) Liikennevirastossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, painotuotteiden ja muun tietoaineiston myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

8) Liikenneviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;

9) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

10) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

11) toimeksiantoon perustuvat muut Liikenneviraston suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikennevirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta, jollei toisin säädetä.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Liite

Maksutaulukko
KIINTEÄMAKSUISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
maksu
1 Ratalain (110/2007) 28 a §:ssä tarkoitettu lupa tasoristeyslupa 980 euroa
2 Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 26 §:ssä tarkoitetut suoritteet
2.1 Aluksen merkitseminen kauppa-alusluetteloon 170 euroa
2.2 Tukihakemuksen johdosta tehtävä päätös, aluskohtainen
2.2.1 Kuuden kalenterikuukauden tukijaksolta 350 euroa
2.2.2 Yhden kalenterikuukauden tukijaksolta 350 euroa
2.3 Ennakkoratkaisu, aluskohtainen 460 euroa
Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta on aina maksuton toimenpide
3 Vesiliikennelain (463/1996) 15 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
3.1 Myönteinen päätös 570 euroa
3.2 Kielteinen päätös 285 euroa
4 Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain (1121/2005) 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu erivapaus 95 euroa
5 Laki ratalain muuttamisesta (567/2016) 40 §:n perusteella radanpitäjän myöntämä poikkeus 37–39 §:ssä säädetyistä kielloista ja rajoituksista, jos tie- ja rautatieliikenteen turvallisuus eivät vaarannu eikä radanpidolle aiheudu haittaa 240 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.