640/2017

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1749/2015) 2 §:n 2 kohta sekä liite 1 seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:


2) hyväksyminen merimieslääkäriksi ja säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2017.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Riitta Burrell

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset

1.1 Yhteishakemukset, todistukset ja rekisteriotteet
• laillistaminen oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella 40 €
• oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus rekisteröinnistä 40 €
• oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus lähihoitajan rekisteröinnistä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriinlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § (559/1994) jalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 § 80 €
• ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus (EU-todistus)• keskusrekisterin ote 90 €45 €
1.2 Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
• ammattihenkilön laillistaminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 5.1 § 100 €
• nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus)laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 2 a § sellaisena kuin se on muutettuna asetuksessa 1120/2010 100 €
• laillistaminen suomalaisen lääkärikoulutuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 § 235 €
• sääntelemättömän koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §, asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2 b §, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksessa 1120/2010 300 €
• sääntelemättömän psykoterapeuttikoulutuksen hyväksyminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §, asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2.2 § sellaisena kuin se on asetuksessa 564/1994 400 €
• lähihoitajan rekisteröiminen sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriinlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § jalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 140 €
• sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä olevan lähihoitajan rekisteröiminen terveydenhuollon rekisteriinlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § jalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 40 €
1.3 Laillistaminen ja nimikesuojaus (Pohjoismaissa koulutetut)
• ammattihenkilön laillistaminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
• nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus)laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
• laillistaminen pohjoismaisen lääkärikoulutuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
• sääntelemättömän koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 ja 5.2 § 400 €
1.4 Ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU/ETA-maassa koulutetut)
• EU/ETA-maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6–8, 8 a, 10, 11.4 ja 12 § 400 €
• ehdollinen tunnustamispäätöslaki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015) 13.2 § 400 €
• ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen tai nimikesuojaus sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeenlaki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13.2 § jalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b § 150 €
• ammattipätevyyden tunnustaminen laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13 §laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 8 b § 400 €
• laillistaminen ja nimikesuojaus kielitaidon osoittamisen jälkeen, kun henkilön ammattipätevyys on tunnustettulaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b § 100 €
• lääkärin määräaikainen laillistuslaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a. 1 § 100 €
• lääkärin laillistaminen Suomessa suoritetun harjoittelun jälkeenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a. 2 § 400 €
• eurooppalaisen ammattikortin valmistelu ja/tai myöntäminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 c § jalaki ammattipätevyyden tunnustamisesta 18–21 § 150 €
• ehdollinen tunnustamispäätös ennen ammattikortin myöntämistälaki ammattipätevyyden tunnustamisesta 21.1 § 150 €
• koulutuksen rekisteröintiasetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 § 200 €
• ulkomaisen koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu 350 €
1.5 Tutkinnon hyväksyminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetut)
• lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon hyväksyminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 c § 100 €
• toimilupa • laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §; asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 14 § 500 €
• aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen 250 €
• laillistaminen ja nimikesuojauslaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 § 700 €
• ulkomailla suoritetun koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu 200–600 €
• koulutuksen rekisteröiminenasetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 § 200 €
1.6 Muut ammattioikeuspäätökset
• rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen tai muun erikoispätevyyden merkitseminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 ja 22 a § 165 €
• yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistillelaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 140 €
• yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille yhteishakemuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 40 €
• ulkomaisen koulutuksen hyväksyminen erikoispätevyyden edellyttämäksi koulutukseksilaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 § 400 €
• yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille ulkomaisen koulutuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 400 €
• ensihoitajan ammattipätevyyden tunnustaminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 d § 400 €
• ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta palvelujen tarjoamisestalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9.1 § 200 €
• väliaikaiseen ja satunnaiseen palvelujen tarjoamiseen liittyvä ammattipätevyyden tarkistamista koskeva päätöslaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9.3 § 400 €
• ulkomaisen opiskelijan merkitseminen rekisteriinasetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 b ja 3 c § 165 €
2. Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuspäätökset ja todistukset
2.1 Yhteishakemukset, todistukset ja rekisteriotteet
• ammatinharjoittamisoikeudesta, nimikesuojauksen rekisteröinnistä, koulutuksesta, erikoistumiskoulutuksen tai sosiaalialan ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisen merkitsemisestä annettu todistus (EU-todistus) 90 €
• oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus rekisteröinnistä 40 €
• oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus lähihoitajan rekisteröinnistä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriinlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § jalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 80 €
• keskusrekisterin ote 45 €
2.2 Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
• ammattihenkilön laillistaminenlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 ja 8 § (817/2015) 100 €
• nimikesuojauksen rekisteröintilaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 100 €
• ammattihenkilön laillistaminen ns. kelpoisuuslaissa säädetyn kelpoisuuden perusteellalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 32 § 200 €
• Terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä jo olevan lähihoitajan rekisteröiminen sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin 40 €
• Lähihoitajan rekisteröiminen sekä terveyden- että sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriinlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § 140 €
2.3 Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU/ETA-maassa koulutetut)
• EU/ETA-maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojauslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 § 400 €
• ehdollinen tunnustamispäätöslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10.3 § 400 €
• laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeenlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10.3 § 150 €
• koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu 100–350 €
2.4 Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetut)
• EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojauslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11 § 700 €
• ehdollinen tunnustamispäätöslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11.3 § 500 €
• laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeenlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11.3 § 200 €
• koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu 200– 600 €
2.5 Muut ammattioikeuspäätökset
• Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Suomessa suoritettu koulutus) 100 €
• Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Ulkomailla suoritettu koulutus) 200 €
3. Hyväksyminen merimieslääkäriksi ja säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi
3.1 Hyväksyminen merimieslääkäriksi
• lääkärin hyväksyminen merimieslääkäriksi; hyväksymispäätös ja sen rekisteröiminen laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi (47/2009) 1 §laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 a § 240 €
3.2 Hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi
• lääkärin hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi; hyväksymispäätös ja sen rekisteröiminenlaki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi (170/2017) 1 §laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 a § 240 €
4. Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla myönnettävät luvat
• ihmisen elimien, kudosten ja solujen lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat luvat laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 7 § 700 €
• ruumiiden käyttöön sekä ruumiiden elimien, kudosten, solujen ja muiden näytteiden irrottamiseen lääketieteelliseen opetustoimintaan annettavat luvatlaki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 11 § 700 €
• elimien, kudosten, solujen ja kudosnäytteiden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen annettavat luvatlaki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 19 ja 20 § 700 €
• eettisen toimikunnan kielteisen lausunnon vuoksi hakemuksesta annettu päätöslaki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 11.2 §, 19.4 § ja 20 § 2 700 €
• lääketieteellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimus laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 21 a § 700 €
5. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) nojalla annettavat luvat
• lupa alkiotutkimusta tekevälle laitoksellelaki lääketieteellisestä tutkimuksesta 11 § 2 500 €
6. Hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat
• lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseenlaki hedelmöityshoidoista 24 § 5 000 €
7. Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset
• määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassalaki raskauden keskeyttämisestä 8.1 § 100 €
• sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi laki raskauden keskeyttämisestä 8.2 § 1 500 €
8. Yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajille myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset
• yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupalaki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 2 a ja 4 § - sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 €/ toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu ympärivuorokautinen toiminta 2 500 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- muu lupa 2 200 €/enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
• päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisestalaki yksityisestä terveydenhuollosta 9 §- uusi sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 €/ toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai asemapaikka 800 €/enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen toisen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin 500 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
• päätös terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisestälaki yksityisestä terveydenhuollosta 2 a ja 5 § 500 €
- muu luvan muutospäätös 400 €
- Usean samassa tilassa toimivan palveluntuottajan muuttaessa samanaikaisesti uusiin toimitiloihin peritään tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden toimitapain perustamista koskevan luvan muutospäätöksen maksu. Muilta mukana muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvan muutospäätöksen maksuna 250 euroa.
• yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta viideltä toimipisteeltä 500 €
• yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupalaki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 7 § 3 000 €/enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä
• päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muuttamisestalaki yksityisistä sosiaalipalveluista 7 §- uuden toimintayksikön perustaminen 1 500 €/enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä
- muu muutospäätös 500 €
• luvan saaneen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä 500 €
• ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriinlaki yksityisistä sosiaalipalveluista 11 §- palveluasumistoiminta 800 €
- muu toiminta 450 €
• yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin- palveluasumisyksikön lisääminen 500 €
- uuden kunnan lisääminen 100 €
- muu muutos 250 €
• aluehallintoviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä suorittama ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antavan toimintayksikön tarkastuslaki yksityisistä sosiaalipalveluista 9 §Jos ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja koskeva hakemus peruutetaan tai se muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, mutta aluehallintovirasto on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä tarkastanut hakemuksessa tarkoitetun toimintayksikön, hakijalta peritään tarkastuksesta tässä asetuksessa säädetty tarkastusmaksu kokonaisuudessaan 1 000 €
Rekisteriote yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteristä 20 €
Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Jos palvelujen tuottaja on lopettanut toimintansa ja ilmoittanut siitä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle lopettamisvuonna viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, ei kyseiseltä vuodelta peritä vuosimaksua.
9. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely
• lain soveltamista koskeva päätös ja luokittelupäätöslaki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 53.3 § 85 €
• poikkeuslupalaki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 55 § 1 750 €
• kliinisen tutkimuksen suorittamista koskeva ilmoitus luokka A (ei-riskituotteet) ja 335 €
• luokka B (riskituotteet)laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 20 § 840 €
10. Alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset
10.1 Anniskeluasiat
• lupa alkoholijuomien myyntiin kansainvälisessä liikenteessä asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä (1346/1994) 9.3 §, 14.1 § ja 19.1 § 500 €
• kansainvälisen liikenteen jatkoaikalupa asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä 11.2 § ja 16.2 § 400 €
• muu anniskelua koskeva lupa tai hyväksyminen asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta (1344/1994) 24.6 § ja 25.2 § 3 kohta 500 €
10.2 Vähittäismyyntiasiat
• vähittäismyyntiä koskeva hyväksyminen asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 16.2 § 2 kohta 150 €
10.3 Valmistusasiat
• alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa alkoholilaki (1143/1994) 5 § 1 500 €
• alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen 500 €
• almistuspaikan hyväksyminenasetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 7.2 § 1 150 €
• muu valmistusta koskeva hyväksyminenmaa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnästä ja valvonnasta (846/2008) 20, 22 ja 25 § 500 €
10.4 Tukkumyyntiasiat
• alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa alkoholilaki 27 § 1 500 €
• ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu alkoholijuoman tukkumyyntilupa 250 €
• alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta (1345/1994) 7.1 § 250 €
• muu tukkumyyntiä koskeva hyväksyminenmaa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnästä ja valvonnasta (846/2008) 20, 22 ja 25 § 400 €
10.5 Maahantuontiasiat
• väkiviinan maahantuontilupa alkoholilaki 8.2 § 1 kohta 1 500 €
• maahantuonti-ilmoituksen käsittely alkoholilaki 11 § 500 €
10.6 Käyttölupa-asiat
• alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupa alkoholilaki 17 § 255 €
• alkoholivalmisteen käyttölupa asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 10 § 255 €
• verollisen väkiviinan käyttölupaalkoholilaki 29.1 § 255 €
• maahantuonti-ilmoituksen käsittelyalkoholilaki 11 § 60 €
10.7 Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat
• verottoman varaston hyväksyminenalkoholilaki 35.1 § 550 €
• ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksyminen sellaiseksi julkaisuksi, jossa väkevien alkoholijuomien mainonta on sallittua alkoholilaki 33.4 § 1 kohta 220 €
• alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä tai vähittäismyynnin hinnoitteluperusteista tehtyjen valitusten käsittely alkoholilaki 51.3 § 440 €
• luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos 150 €
Lupa- ja valvontavirasto perii alkoholilain 55 §:ssä tarkoitetut lupaa edellyttävän toiminnan valvonnasta luvan haltijoilta perittävät vuotuiset maksut liitteessä 2 olevan maksutaulukon ja maksuperusteiden mukaisesti.
11. Tupakkalain (693/1976) mukaiset suoritteet
• tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksyminen tupakkalaki 6 a § • tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksymistä osoittavan todistuksen käsittelytupakkalaki 6 a. 4 § 280 €170 €
12. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset suoritteet
• todistus laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta terveydensuojelulaki 20 b § 15 €
• todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta terveydensuojelulaki 28 a § 15 €
• päätös testaajaksi hyväksymisestä terveydensuojelulaki 59 a § 110 €
13. Adoptiolain (22/2012) mukaiset luvat
• lupa adoptiotoimiston ylläpitämiseen adoptiolaki 87 § 810 €
• voimassa olevan luvan uusiminen 140 €
• lupa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen adoptiolaki 87 § 810 €
• voimassa olevan luvan uusiminen 140 €
• lupa yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa adoptiolaki 90 § 350 €
• voimassa olevan luvan uusiminen 100 €
14. Biopankkilain (688/2012) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely sekätoiminnan harjoittamiseen liittyvät tarkastukset ja biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttömaksut
• biopankin ilmoitus toiminnan aloittamisesta biopankkilaki 9.1 § 1 500 €
• biopankin ilmoitus toiminnan muuttamisesta biopankkilaki 9.2 § 300 €
• biopankin ilmoitus toimintojen yhdistämisestä biopankkilaki 10 § 500 €
• lupa siirtää biopankkitoiminta osittain tai kokonaan ulkomaille biopankkilaki 35 § 500 €
• biopankin tiloja ja toimintaa koskeva tarkastus (pv) biopankkilaki 32.1 § 1 000 €
• biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttökustannuksista aiheutuva vuosimaksu biopankkilaki 30.1 § 800 €
• Valviran päätös julkisen tiedonannon edellytysten täyttymisestä biopankkilaki 13.4 § 665 €
• eettisen toimikunnan kielteisen lausunnon vuoksi hakemuksesta annettu päätös biopankkilaki 13.3. § 2 700 €
15. Tutkimusluvat ja viralliset jäljennökset
• lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön 250 €
• lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön opinnäytetyössä 80 €
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §
• viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen sivulta, kuitenkin enintään 30 € asiakirjalta 3 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.