594/2017

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 28 ja 31 §, sekä

muutetaan 2, 3, 5, 6, 10–12, 46, 52 ja 53 §, sellaisena kuin niistä on 46 § asetuksessa 345/2017, seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä tarkoitettuja ministeriön osastoja ja muita toimintayksiköitä ovat konserniohjausosasto, palveluosasto, tieto-osasto, verkko-osasto ja ministeriön viestintä. Mitä jäljempänä säädetään osastosta, koskee soveltuvin osin myös ministeriön viestintää.

3 §
Johtavat virkamiehet

Kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Ministeriön viestinnän päällikkönä on viestintäjohtaja ja hallintoyksikön päällikkönä on hallintojohtaja. Yksiköiden johtajat määrää ministeri.

5 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevien laajakantoisten tai muuten tärkeiden asioiden käsittelyä varten on ministeriön johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on liikenne- ja viestintäministeri sekä muina jäseninä kansliapäällikkö, osastopäälliköt ja viestintäjohtaja. Talousasioita käsiteltäessä johtoryhmään osallistuu talouskehitysyksikön johtaja.

Ministerin valtiosihteerillä ja ministerin erityisavustajalla on oikeus olla läsnä ministeriön johtoryhmän kokouksessa.

Ministeri ja kansliapäällikkö voivat kutsua asiantuntijoita johtoryhmän kokoukseen.

Kansliapäällikkö määrää johtoryhmän sihteerin.

6 §
Virkamiesjohtoryhmä

Ministerille esiteltävien asioiden ja ministeriön hallintoasioiden virkamiesvalmistelun yhteensovittamista varten on virkamiesjohtoryhmä. Virkamiesjohtoryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö ja muina jäseninä osastopäälliköt ja viestintäjohtaja. Talousasioita käsiteltäessä johtoryhmään osallistuu talouskehitysyksikön johtaja.

Virkamiesjohtoryhmä käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) johtoryhmässä ministerille esiteltäviä asioita;

2) ministerin päätösten ja ohjeiden täytäntöönpanoa ja seurantaa;

3) ministeriön säädösvalmistelu- ja ohjausprosessia sekä virkamiesvalmistelun, erityisesti säädösvalmistelun laatua;

4) osastojen toiminnan yhteensovittamista;

5) ministeriötä työnantajana; ja

6) muita jäsenten esiin tuomia asioita.

Kansliapäällikkö määrää johtoryhmän sihteerin.

10 §
Konserniohjausosaston tehtävät

Konserniohjausosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja henkilöstöresursseja;

2) talousarviota ja toiminnan suunnittelua;

3) ministeriön tulosjohtamista, hallinnonalan tulosohjausta, tulostavoitteita ja niiden seurantaa;

4) säädösten laadun valvontaa ja säädösprosessia;

5) strategioiden valmistelua;

6) Euroopan unionia koskevien ja muiden kansainvälisten asioiden valmisteluprosessia ja yhteensovittamista;

7) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden valvontaa;

8) veroja ja maksuja, talousarvion mukaisia palveluiden ostoja, hinnoittelujärjestelmiä ja valtionavustuksia;

9) valtionyhtiöiden omistajaohjausta, rahastoja ja liiketoiminnan kehittämistä;

10) taloudellisia vaikutusarvioita;

11) henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisjärjestelmiä;

12) yleisiä hallinto- ja oikeusasioita sekä tietohallintoa;

13) tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnan yhteensovittamista ja hankintoja;

14) ministeriön sekä sen toimialan virastojen ja laitosten suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmien laadun sekä riskienhallinnan valvontaa;

15) hallinnonalan toimintayksiköiden taloutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevien tietojen arvioimista;

16) hallinnonalan raportoinnin, riskienhallinnan ja ennakoinnin kehittämistä luotettavaksi, korkealaatuiseksi ja riittäväksi;

17) kansliapäällikölle tuotettavia asiantuntijapalveluita ja selvityksiä hallinnonalan toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta;

18) osastoille ja hallinnonalan virastoille ja laitoksille annettavia asiantuntijapalveluita riskienhallinnan kannalta taloudellisesti merkittävissä asioissa; ja

19) muita asioita, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

11 §
Konserniohjausosaston yksiköt

Konserniohjausosastossa on seuraavat yksiköt:

1) talouskehitysyksikkö;

2) hallintoyksikkö; ja

3) ohjausyksikkö.

12 §
Talouskehitysyksikkö

Talouskehitysyksikkö vastaa siitä, että konsernin toiminta on taloudellista ja taloudenpito suunniteltua.

46 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee 44 ja 45 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan lausunnon antamista muulle viranomaiselle;

2) ministeriön määrärahojen käyttöön osoittamista;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä;

4) ministeriön viran perustamista, muuttamista ja lakkauttamista;

5) sivutoimilupaa ministeriön virkamiehille;

6) ylitarkastajan tai virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittämistä tai virkamieheksi nimittämistä määräajaksi vastaavaan virkasuhteeseen tai muuhun virkasuhteeseen enintään vuodeksi;

7) valtion virkamieslain (750/1994) 24 §:ssä tarkoitettua varoituksen antamista;

8) ministeriön virkamiehen palkkausta;

9) ministeriön edustajan esittämistä muiden viranomaisten asettamiin työryhmiin tai muihin valmisteluelimiin milloin valmisteltava asia koskee useampien osastojen toimialaa tai hallinnonalaa yleisesti; ja

10) valtion virkamieslain 20 §:ssä tarkoitettua virkamiehen määräaikaista siirtoa.

52 §
Talouskehitysyksikön johtaja

Talouskehitysyksikön johtaja tai kansliapäällikön määräämä muu virkamies ratkaisee valtion talousarvion toimeenpanoon ja muuhun taloudenhoitoon kuuluvat asiat, jotka koskevat tilijaottelua ja sen muutoksia.

53 §
Vuosilomat

Ministeri vahvistaa kansliapäällikön vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa osastopäälliköiden ja viestintäjohtajan vuosilomajärjestyksen ja vuosilomat.

Yksikön johtajien vuosilomajärjestyksen vahvistaa asianomainen osastopäällikkö.

Muiden virkamiesten vuosilomat vahvistaa asianomainen yksikön johtaja tai muu vastaava esimies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.