569/2017

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1270/2014) 1, 2, 14, 15, 16 ja 17 §, sekä lukujen 2 ja 3 otsikot, sellaisena kuin 2 § ja 15 § ovat asetuksessa 1613/2015 sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a, 13 b, 13 c, 13 d ja 15 a § seuraavasti:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee:

1) turvallista käyttämistä sekä energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista varten edellytettyjä osia ja ominaisuuksia ja näiltä vaadittuja hyväksyntöjä;

2) energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamiseksi sovellettavia melun ja päästöjen raja-arvoja;

3) hyväksynnässä sovellettavia poikkeuksia.

Asetus koskee myös ajoneuvon käyttöön liittyviltä erikseen myytäviltä osilta, järjestelmiltä ja erillisiltä teknisiltä yksiköiltä sekä varusteilta vaadittuja hyväksyntöjä.

Lisäksi asetus koskee ajoneuvon osien osuuden sekä rakennetun ja korjatun ajoneuvon tarkempaa määrittämistä sekä Liikenteen turvallisuusviraston myöntämien poikkeuslupien tarkempia edellytyksiä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) hyväksymisen kohteella ajoneuvon osaa tai ominaisuutta taikka ajoneuvoa tai sen käyttöä varten erikseen myytävää tai ajoneuvoon asennettavaa osaa, järjestelmää, erillistä teknistä yksikköä tai ominaisuutta, jonka ajoneuvolain 6 §:ssä tarkoitetun käyttöönoton tai liikennekäyttöön hyväksymisen yhteydessä on varmistuttava vaatimustenmukaisuudesta.

2) muuttoajoneuvolla maahan muuttavan henkilön muuton yhteydessä omaan käyttöönsä lähtömaasta maahantuomaa ajoneuvoa, joka on ollut muuttajan omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja käytössä lähtömaassa vähintään kuuden kuukauden ajan.

2 luku

Ajoneuvon hyväksyminen liikennekäyttöön

13 a §
Auton ja sen perävaunun hyväksymisen kohteet

Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavan auton ja sen perävaunun liikennekäyttöön hyväksymisen tulee kattaa ajoneuvolain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vaatimusten osalta ajoneuvolain 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitussa EU-säädöksessä tarkoitetun tyyppihyväksynnän edellyttämät osat ja ominaisuudet.

13 b §
Auton ja sen perävaunun osaa, järjestelmää tai erillistä teknistä yksikköä koskevat hyväksynnät

Autoon ja sen perävaunuun tarkoitetun erikseen myytävän tai asennettavaksi tarkoitetun osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön on oltava EU-, EY- tai E-tyyppihyväksytty ja varustettu hyväksyntämerkillä, jos sitä 13 a §:ssä tarkoitetussa EU-säädöksessä tai sitä koskevissa täytäntöönpanosäädöksissä edellytetään.

13 c §
Auton hyväksynnässä sovellettavat melun ja päästöjen raja-arvot

Auton liikennekäyttöön hyväksymiseen sovelletaan 13 a §:ssä tarkoitetun EU-säädöksen vaatimuksia melun ja päästöjen raja-arvoille. Yksittäiseen autoon sovelletaan raja-rvojen lisäksi toleransseja, jotka ottavat huomioon valmistus- ja mittaustavan sekä tuotannon laadunvarmistuksessa edellytetyn tason.

13 d §
Auton ja sen perävaunun hyväksynnässä sovellettavat mittojen ja massojen raja-arvot

Auto ja sen perävaunu, johon sovelletaan direktiiviä 97/27/EY, voidaan mainitun direktiivin 7 artiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöön ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 luvussa säädettyjen mittojen mukaisena. Auto ja sen perävaunu, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massojen ja mittojen tyyppihyväksyntävaatimusten osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta annettua komission asetusta (EU) N:o 1230/2012, voidaan mainitun asetuksen 6 artiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöön ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 4 luvussa säädettyjen mittojen mukaisena.

3 luku

Ajoneuvoa koskevat poikkeukset hyväksynnässä

14 §
Poikkeukset rikkovia testejä edellyttävistä vaatimuksista  

Piensarjatyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä ja yksittäisenä kappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon taikka tällaiseen ajoneuvoon tarkoitetun osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön hyväksymisessä liikennekäyttöön ei sovelleta ajoneuvolain 25 §:n 1 momentissa tai tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, jotka edellyttävät rikkovia testejä. Keskeisten vaatimusten täyttyminen tulee kuitenkin osoittaa.

15 §
Poikkeukset energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevista vaatimuksista

Sellaiseen ajoneuvon, jota on sen käyttövoiman vaihdon tai siihen soveltuvan polttoaineen vaihdon johdosta muutettu sen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen, sovelletaan energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevia vaatimuksia vain siltä osin kuin muutos voi vaikuttaa ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa vastaavien raja-arvojen täyttymiseen uudella käyttövoimalla tai polttoaineella. Ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa vastaavan raja-arvon määrittelyssä otetaan huomioon ajoneuvolain 7 §:n 1 momentin mukaisesti ajoneuvon luontainen kuluminen.

Piensarjatyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä ja yksittäisenä kappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon hyväksymisessä liikennekäyttöön sovelletaan energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevia vaatimuksia vain siltä osin kuin se liittyy suoraan raja-arvojen täyttymisen osoittamiseen, ellei se energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamiseksi tai valvomiseksi ole välttämätöntä. Osoittaminen voidaan toteuttaa myös ajoneuvolle soveltuvalla muulla kuin tyyppihyväksyntävaatimuksiin sisältyvällä osoittamistavalla, , jos tulosten vastaavuus hyväksynnän raja-arvoihin tai muihin vaatimuksiin voidaan riittävän luotettavasti todentaa.

Yksilöllisesti valmistettu L3e-, L4e- ja L5e-luokan ajoneuvo, jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista osista merkittävässä määrin muutettuja ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräisin samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomallista, voidaan hyväksyä rekisteröintikatsastuksessa haitallisten päästöjen ja melun rajoittamista koskevien vaatimusten osalta, jos:

1) haitallisten päästöjen taso ei ylitä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivin 97/24/EY 5 luvun liitteessä II säädettyjä päästövaatimuksia;

2) A-äänitaso, joka on mitattu käyttäen mainitun direktiivin 9 luvun liitteen III kohdan 2.2 mukaista mittaustapaa paikallaan olevalle ajoneuvolle, on enintään:

a) 96 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on enintään 80 kuutiosenttimetriä;

b) 99 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on yli 80, mutta enintään 175 kuutiosenttimetriä; tai

c) 103 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on yli 175 kuutiosenttimetriä.

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien valmistenumerot. Valmistenumeroita voidaan myöntää kalenterivuodessa enintään 150 kappaletta. Ensirekisteröinti on suoritettava viiden vuoden kuluessa valmistenumeron antamisesta. Muussa tapauksessa ajoneuvolle on haettava uusi valmistenumero.

Edellä 13 c §:n 1 momentista poiketen panssaroidussa N2G- ja N3G-luokan ajoneuvossa sallitaan Euro III -päästötaso (direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivi A) tai sitä myöhempi päästötaso, jos ajoneuvon panssaroinnin osoitetaan vastaavan vähintään NATO Standardization Agreement (STANAG) 4569 edition 2:ssa määriteltyä kineettisen energian suojaustasoa 1 tai miinansuojaustasoa 2 taikka muun standardin mukaista vastaavaa suojaustasoa. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan käytetyn standardin määrittämän testausmenettelyn mukaisella testiraportilla.

15 a §
Poikkeukset nopeudenrajoittimen asennusvaatimuksesta

Ajoneuvolain 25 § 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettua nopeudenrajoitinta ei vaadita:

1) sotilasajoneuvossa, pelastusautossa, poliisiautossa, Tullin autossa ja rajavartiolaitoksen autossa;

2) yksinomaan taajamaliikenteessä käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa; eikä

3) autossa, jonka nopeus ei sen rakenteen johdosta voi nousta rajoitusnopeutta korkeammaksi.

16 §
Poikkeukset vaatimuksista kolmansien maiden ajoneuvoille

Ajoneuvo, joka on valmistettu osana suurempaa sarjaa muiden kuin tässä asetuksessa määriteltyjen hyväksyntävaatimusten mukaisesti, voidaan hyväksyä liikenteeseen, jos voidaan osoittaa, että ajoneuvon valmistuksessa sovellettujen sarjavalmisteista ajoneuvoa koskevien vaatimusten tekninen taso vastaa käyttöönottoajankohtana tai myöhemmin Suomessa vaadittua turvallisuuden sekä energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamisen teknistä tasoa.

17 §
Muut erityiset poikkeukset

Ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaan tai aiemmin olleeseen, ulkomailta perintönä tai testamentilla saatuun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun ajoneuvoon tai muuttoajoneuvoon voidaan ajoneuvolain 25 §:n 1 momentissa tai tässä asetuksessa säädettyjä muita kuin valaisimia koskevien keskeisten vaatimusten osalta soveltaa aiemman rekisteröintimaan ensirekisteröinnissä sovellettuja tai ensimmäisen käyttöönoton ajankohtaa koskevia tai uudempia vaatimuksia.

Pakokaasupäästöjen vaatimuksina 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon tulee täyttää vähintään vastaavana ajankohtana Suomessa käyttöön otetun ajoneuvon käytön aikaisen kunnon valvontaan soveltuvan pakokaasutestin vaatimukset. Melun osalta ajoneuvon tulee täyttää vähintään muutettua ajoneuvoa koskevat ajoneuvolain 7 §:n nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Laura Eiro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.