524/2017

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 2017

Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 18 a §:n 1 momentti sekä 22 ja 25 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 18 a §:n 1 momentti laissa 1113/1999 ja 25 a § laissa 586/1997, sekä

lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

18 §

Poiketen siitä, mitä arvonlisäverolain 88 §:n 1 momentissa säädetään, tavaran maahantuonnista suoritettavan veron peruste tuonnissa muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan taikka Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen, on mainitussa momentissa tarkoitetun tullilainsäädännön mukainen tullausarvo, ellei arvonlisäverolain muissa säännöksissä tai tässä laissa toisin säädetä.

18 a §

Kun tavara tuodaan muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen, maahantuojalla on oikeus tavaran maahantuonnista suoritettavaa veroa laskettaessa 3–6 momentissa tarkoitetulla tavalla laskettavaan tuontihuojennukseen tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron perusteella. Edellytyksenä on, että maahantuoja voi esittää selvityksen tämän veron määrästä.


22 §

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 86 b §:ssä säädetään, velvollinen suorittamaan veron tavaran maahantuonnista Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta maakuntaan on unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 15 kohdassa tarkoitettuna ilmoittajana oleva edustaja, jos edustajan päämiehenä on luonnollinen henkilö, jonka mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan tuonti ei liity, tai oikeushenkilö, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veron suorittamisvelvollisuuden syntymishetkellä.

Sen estämättä mitä arvonlisäverolain 160 §:n 1 momentissa säädetään, 1 momentissa tarkoitetun maahantuonnin verotuksesta ja valvonnasta vastaa Tulli.

Kun ilmoittajalla on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa oikeus ilmoittaa Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen taikka muualta Suomesta maakuntaan kalenterikuukauden aikana maahan tuodut tavarat Tullille yhdellä kertaa, ilmoitus on annettava ja arvonlisävero maksettava viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 12 päivänä.

25 a §

Kun kyse on maahantuonnista Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan, maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero kohdistetaan arvonlisäverolain 135 a §:n 2 momentin estämättä sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt.

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 141 §:n 4 kohdassa säädetään, 1 momentissa tarkoitettua veroa koskeva vähennys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tavaran maahantuontiin, jonka osalta veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 22 §:ää sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 45/2017
VaVM 3/2017
EV 67/2017

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.