488/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 6–8 ja 11 §, 12 §:n 2 momentti sekä 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 15 § asetuksessa 541/2015, 7 § asetuksessa 196/2014, 8 § asetuksissa 987/2003 ja 1217/2011 sekä 11 § asetuksessa 1217/2011, sekä

muutetaan 3 ja 4 §, 14 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti ja 23 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi asetuksissa 113/2008 ja 237/2009, 4 § osaksi asetuksissa 341/2004 ja 895/2007, 14 §:n 1 momentti ja 23 § asetuksessa 1217/2011 ja 18 §:n 1 momentti asetuksessa 541/2015, seuraavasti:

3 §
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvolain 51 §:ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot), kevyitä nelipyöriä (L6e-luokan ajoneuvot), raskaita nelipyöriä (L7e-luokan ajoneuvot), traktoreita (T-luokan ajoneuvot) sekä muita auton perävaunuja kuin kevyitä perävaunuja (O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot).

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetut ajoneuvot on esitettävä määräaikaiskatsastukseen seuraavasti:

Ajoneuvoluokka Ajankohta
a) linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka), O3- ja O4-luokan perävaunut, erikoisautot, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia sekä sairasautot ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
b) luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot (M1-luokka), pakettiautot (N1-luokka), kevyet nelipyörät (L6e-luokka) sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka) viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta; jos käyttöönotosta on kuitenkin kulunut yli vuosi ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista, ajoneuvo on katsastettava ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista
c) luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät T1b-, T2b- ja T3b-luokan traktorit ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
d) yksityiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot ja muut M1-luokan ajoneuvot kuin sairasautot, pakettiautot (N1-luokka) ja sairasautoja lukuun ottamatta erikoisautot, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka) ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, yli kymmenen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
e) yksityiseen liikenteeseen käytettävät kevyet nelipyörät (L6e-luokka) ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä, seuraavan kerran viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
f) O2-luokan perävaunut ensimmäisen kerran viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta, ja sen jälkeen kahden vuoden välein kalenterivuoden loppuun mennessä
g) 1 päivänä tammikuuta 1960 tai sen jälkeen käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot kahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä
h) ennen 1 päivää tammikuuta 1960 käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä

3. Rekisteröintikatsastus, jonka yhteydessä on suoritettu ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 21 §:ssä tarkoitettujen määräaikaiskatsastuksessa tarkastettaviksi säädettyjen kohteiden kunnon tarkastus tai todettu vastaava tarkastus suoritetuksi ETA-valtiossa, oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä ajoneuvon kunnon tarkastuksen ajankohtaa seuraavaan tämän asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvään viimeiseen katsastuspäivään.

4 §
Määräaikaiskatsastusaika

1. Ajoneuvon voi esittää määräaikaiskatsastukseen vapaasti valittavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 3 §:n 2 momentin mukaisena viimeisenä katsastuspäivänä.

2. Ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastuksen viimeinen katsastuspäivä ei 3 §:n 2 momentin a–e kohdassa säädetystä poiketen muutu, jos se on hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa enintään 30 vuorokautta ennen mainittujen kohtien mukaista viimeistä katsastuspäivää.

3. Jos liikennekäyttöön otettu ajoneuvo on pidetty tilapäisesti ulkomailla 2 momentissa tarkoitetun 30 vuorokauden ajanjakson ja jos todistus tai muu luotettava selvitys ulkomailla olosta pidetään ajossa mukana, ajoneuvo voidaan 1 momentista poiketen esittää määräaikaiskatsastukseen kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo tuodaan Suomeen.

4. Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteröintitodistukseen, ajoneuvo on katsastettava seuraavan taulukon mukaisen kuukauden viimeisenä päivänä:

rekisteritunnuksen viimeinen numero käyttöönottokuukausi
1 tammikuu
2 helmikuu
3 maaliskuu
4 huhtikuu
5 kesäkuu
6 elokuu
7 syyskuu
8 lokakuu
9 marraskuu
0 joulukuu

5. Jos 3 §:n 2 momentin e kohdassa tarkoitetun perävaunun määräaikaiskatsastus laiminlyödään, katsastusaikaa seuraavan vuoden tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana suoritettu määräaikaiskatsastus merkitään vastaamaan edellisen vuoden määräaikaiskatsastusta.

14 §
Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa

1. Jos 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuna katsastusaikana katsastukseen esitetty ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian. Jos ajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.


18 §
Valvontakatsastus

1. Sen lisäksi, mitä valvontakatsastuksesta säädetään ajoneuvolain 75 ja 85 §:ssä, valvontakatsastukseen sovelletaan, mitä tämän asetuksen 9, 10 ja 12–14 §:ssä säädetään määräaikaiskatsastuksesta. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi määrätä valvontakatsastuksen tarkastuskohteet. Valvontakatsastukseen määrännyt tekee tästä merkinnän katsastus- tai rekisteröintitodistukseen taikka tallettaa sitä koskevan tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin. Valvontakatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon ajokieltoon liittyvät tiedot ja ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä.


23 §
Ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta edellytettävä katsastus

1. Ahvenanmaan maakunnassa tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu noudattaen ajoneuvolain 53 §:ää, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.

2. Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 32/1986) ja pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liittyneessä muussa valtiossa kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu mainittujen sopimusten mukaisesti, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2018.

Ennen asetuksen voimaantuloa käyttöönotettujen ajoneuvojen voimaantulon jälkeisen seuraavan määräaikaiskatsastuksen viimeinen katsastuspäivä määräytyy tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden 3 ja 4 §:n mukaisesti.

Traktori, jonka 4 §:n mukainen määräaikaiskatsastusaika on 20 päivänä toukokuuta 2018 ja 1 päivänä heinäkuuta 2018 välisenä aikana, voidaan katsastaa viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Laura Eiro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.