399/2017

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (712/2015) 7 § seuraavasti:

7 §
Tukikelvottomat alat

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkolla ei ole tukikelvottomia aloja. Maatalousmaa, jota ei ole säilytetty perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 6 §:ssä säädetyllä tavalla, on hylättävä valvonnassa tukikelvottomana alana. Tukikelvottomina aloina on hylättävä myös lohkoilla olevat:

1) tilapäisesti viljelemättömät alueet;

2) viljelemättömät alueet;

3) alueet, jotka eivät täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen alojen lisäksi tilapäisesti viljelemättömänä alana hylätään maatalousmaa, jolle tuenhakija on ilmoittanut tukihakemuksessa viljelykasvin, mutta jonka osalta tuenhakijan ilmoitus todetaan valvonnassa virheelliseksi sen vuoksi, että lohkolla tai sen osalla ei kasva mitään viljelykasvia.

Pinta-alaltaan alle 0,01 hehtaaria olevista tilapäisesti viljelemättömien ja viljelemättömien alueiden pinta-aloista on tehtävä vähennyksiä vain, jos tilapäisesti viljelemättömien ja viljelemättömien alueiden yhteispinta-ala kasvulohkolla on suurempi kuin 5 §:ssä tarkoitettu käytettävän mittalaitteen mittapoikkeama.

Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ssä tarkoitetut maisemapiirteet ovat tukikelpoista alaa.

Valvonnassa on tarkastettava lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida todeta, lohko hylätään.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.