394/2017

Turussa 11 päivänä marraskuuta 2016

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) 97 §:n 2 momentti,

muutetaan 89 §:n 2 momentti, 96 §, 97 §:n edellä oleva väliotsikko ja 98 § sekä

lisätään kirkon vaalijärjestykseen uusi 96 a § seuraavasti:

89 §
Äänioikeuden käyttäminen arkkipiispan ja piispan vaalissa

Piispan vaaliin sovelletaan 1 momentin 2 ja 3 kohtaa.

96 §
Vaalin tuloksen laskeminen piispan vaalissa

Tuomiokapituli avaa istunnossaan vaaliasiakirjat sisältävät päällykset ja laskee annetut äänet. Tuomiokapitulin on ratkaistava, otetaanko 94 §:n 3 momentissa tarkoitettu äänestyslippu huomioon ääntenlaskennassa ja onko jokin äänestyslippu mitätön 4 momentin perusteella.

Arkkipiispan vaalissa arkkihiippakunnan äänioikeutettujen antamat äänet jaetaan luvulla kolme. Tämä luku laskettuna yhteen ehdokkaan saamien muiden äänien kanssa on ehdokkaan äänimäärä.

96 a §
Vaalin tuloksen vahvistaminen ja uuden vaalin toimittaminen piispan vaalissa

Jos joku ehdokkaista on saanut vaalissa enemmän kuin puolet ehdokkaiden yhteen lasketusta äänimäärästä, tuomiokapituli vahvistaa vaalin tuloksen. Tuomiokapituli ilmoittaa vaalin tuloksen pöytäkirjanotteella ehdokkaille ja valitsijayhdistysten asiamiehille. Ilmoitus vaalin tuloksesta on valitusosoituksineen pantava tuomiokapitulin ilmoitustaululle ja pidettävä nähtävänä vaalin tuloksen vahvistamista seuraavasta päivästä valitusajan loppuun asti.

Jollei kukaan ole saanut 1 momentin mukaista enemmistöä äänistä, tuomiokapituli määrää toimitettavaksi uuden vaalin siten kuin kirkkojärjestyksen 18 luvun 1 c §:n 2 momentissa säädetään. Uusi vaali on toimitettava 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vaalista siten kuin vaalin toimittamisesta säädetään 93–95 §:ssä. Äänten laskemiseen ja vaalin tuloksen vahvistamiseen sovelletaan mitä 1 momentissa ja 96 §:ssä säädetään.

Tuomiokapitulin pappisasessorin vaali
97 §
Vaalin ajankohta ja vaalin toimittajat

98 §
Pappisasessorin vaalin toimittaminen

Pappisasessorin vaaliin sovelletaan 93 §:n 1 momenttia, 94 ja 95 §:ää sekä 96 §:n 1 momenttia. Äänestyslippuun merkitään vain yksi nimi.

Vaalissa käytetään äänioikeutettujen luettelona rovastikuntaa koskevaa otetta 88 §:n 1 momentissa tarkoitetusta äänioikeutettujen luettelosta. Luettelo on tarkastettava kutakin vaalia varten.


Tämä päätös tulee voimaan samana päivänä kuin kirkolliskokouksen 11 päivänä marraskuuta 2016 hyväksymä kirkkolain muutos.

Turussa 11 päivänä marraskuuta 2016

Kirkolliskokouksen puolesta
Arkkipiispa Kari Mäkinen

Kirkolliskokouksen pääsihteeri
Katri Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.