378/2017

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 6 §:n 1 momentti sekä 11, 20 ja 21 §, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 1 momentti asetuksessa 1118/2010, seuraavasti:

6 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Edellä 5 §:n 1 momentin 1, 2, 4–7, 11, 13 ja 14 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä vaaditaan suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ahvenanmaan maakunnan erityisasiantuntijalta ei vaadita suomen kielen taitoa. Muilta 5 §:n 1 momentissa mainituilta virkamiehiltä, toimistosihteeriltä ja osastosihteeriltä vaaditaan suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

11 §
Edustuston ratkaisuvalta

Edustusto ratkaisee toimivaltaansa lain tai asetuksen nojalla kuuluvat asiat. Edustuston ratkaisuvaltaan kuuluvat edustuston sisäistä hallintoa koskevat asiat, jollei toisin säädetä.

Ulkoasiainministeriö ratkaisee edustustojen toimintaan liittyvät asiat, jotka koskevat kiinteistöjen, toimitilojen, asuntojen ja muiden tilojen ostamista, vuokrausta, alivuokrausta, myymistä ja muuta luovuttamista sekä uudisrakentamista ja peruskorjausta. Ministeriö johtaa, seuraa ja kehittää kiinteistöjen, toimitilojen, asuntojen ja muiden tilojen hoitoa ja ylläpitoa.

Edustustolle voidaan myöntää määrärahoja kehitysyhteistyön paikallisiin hankkeisiin sekä muihin erityisiin tarkoituksiin. Edustusto ratkaisee asiat, jotka koskevat näiden määrärahojen käyttämiseen liittyviä sopimuksia ja muita oikeustoimia.

20 §
Edustuston hallintotoimintojen järjestäminen

Ulkoasiainministeriö voi päättää, että edustuston sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat siirretään määräajaksi tai toistaiseksi kokonaan tai osittain ulkoasiainministeriön tai toisen edustuston ratkaistavaksi ulkoasiainministeriön erikseen päättämällä tavalla:

1) kun edustusto on väliaikaisesti suljettuna;

2) edustustojen hallintotoimintojen yhdistämiseksi;

3) esteellisyydestä aiheutuvien ongelmien välttämiseksi; tai

4) hallintotoimintojen tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

21 §
Edustuston henkilökunta

Edustuston tehtävissä toimii virkamiehiä ulkoasiainhallinnon yhteisissä viroissa sekä ulkoasiainministeriöön työsuhteessa olevaa lähetettyä henkilökuntaa.

Edustuston henkilökuntaan kuuluvat myös ulkoasiainhallinnosta annetun lain 25–27 §:ssä tarkoitetut henkilöt.

Lisäksi edustusto voi ottaa palvelukseensa työsopimussuhteista henkilökuntaa ja harjoittelijoita siten, että ministeriöllä on ratkaisuvalta edustuston henkilökunnan kokonaismäärästä.

Ministeriö ohjaa edustustojen yleistä henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstömenoja ja niiden kehitystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2017

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai Mykkänen

Henkilöstösuunnittelupäällikkö
Jyri Järviaho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.