309/2017

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan presidentin asetus Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Rajavartiolaitoksen tehtävistä ja toimivaltuuksista Ahvenanmaan maakunnan alueella sekä maakunnan viranomaisten Rajavartiolaitokselle antamasta virka-avusta ottaen huomioon mitä Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) ja rajavartiolaissa (578/2005) säädetään.

2 §
Rajavartiolaitoksen tehtävien yleinen rajaus

Rajavartiolaitos voi suorittaa valtakunnallisten tehtäviensä ohella Ahvenanmaan maakunnan alueella vain sellaisia maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia tehtäviä, jotka muutoinkin valtakunnan lainsäädännön mukaisesti kuuluvat Rajavartiolaitoksen tehtäviin.

3 §
Hallinto- ja valvontatehtävät

Rajavartiolaitos vastaa öljyvahinkojen torjumisesta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1977:16) 15 a §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Maakunnassa määrätyt öljypäästömaksut tulevat valtiolle korvauksena rajavartiolaitokselle siirrettyjen hallinnollisten tehtävien suorittamisesta.

Rajavartiolaitos voi valvoa Ahvenanmaan maakunnan alueella tie- ja vesiliikennettä sekä kalastusta, metsästystä, luonnonsuojelualueita, laivalöytöjä ja niitä koskevien säännösten noudattamista sekä aluksista aiheutuvaa vesien pilaantumista ja merensuojelua.

Rajavartiolaitos hoitaa yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 6 §:ssä tarkoitetut tehtävät maakunnassa. Rajavartiolaitokselle korvataan hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset Ahvenanmaan maakunnan hallituksen, sisäministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön sopimuksen mukaisesti.

Eräistä muista yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa tarkoitetuista viranomaistehtävistä säädetään eräiden Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöihin kohdistuviin rikkomuksiin liittyvien tehtävien hoidosta Ahvenanmaalla annetussa tasavallan presidentin asetuksessa (308/2017).

4 §
Poliisitehtävät

Rajavartiolaitos voi poliisin pyynnöstä yksittäistapauksissa suorittaa sellaisia Ahvenanmaan poliisilaissa (Ålands författningssamling 2013:87) tarkoitettuja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluvia kiireellisiä poliisin tehtäviä, joita poliisi ei voi viipymättä suorittaa.

Jos poliisille kuuluva yksittäinen virkatehtävä edellyttää sellaisen Rajavartiolaitoksella olevan kaluston, henkilövoimavarojen tai erityisasiantuntemuksen käyttöä, jota poliisilla ei muuten ole käytettävissään, Rajavartiolaitos osallistuu poliisin apuna virkatehtävän suorittamiseen.

5 §
Pelastus- ja avustustehtävät

Rajavartiolaitos osallistuu pelastustoimintaan antamalla käytettäväksi pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa, henkilövoimavaroja ja erityisasiantuntijapalveluja, jos se onnettomuuden laajuus tai erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen.

Rajavartiolaitos voi suorittaa sellaisia tehtäviä, jotka ovat tarpeen maastoon eksyneiden tai siellä muutoin välittömän avun tarpeeseen joutuneiden henkilöiden etsimiseksi ja avustamiseksi.

Rajavartiolaitos voi suorittaa aluksillaan, ilma-aluksillaan ja muilla erityiskulkuneuvoillaan kiireellisiä sairaankuljetuksia, joita sairaankuljetuksesta muutoin huolehtivat viranomaiset tai sairaankuljetuspalveluja tarjoavat elinkeinonharjoittajat eivät voi aluksen, ilma-aluksen tai muun erityiskulkuneuvon puuttumisen vuoksi toteuttaa.

Maakunnan viranomaisten tulee toimivaltansa puitteissa osallistua meripelastustoimen tehtäviin.

6 §
Virka-apu

Rajavartiolaitoksen velvollisuudesta antaa maakunnan viranomaisille virka-apua säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain 31 §:ssä ja rajavartiolain 77 §:ssä.

Maakunnan viranomaisten on toimivaltansa puitteissa annettava rajavartiolaitokselle säädetyissä tehtävissä tarvittavaa virka-apua.

7 §
Rajavartiomiehen toimivaltuudet

Maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia tehtäviä suorittaessaan rajavartiomiehellä on 2 momentissa säädetyin poikkeuksin samat toimivaltuudet kuin toimivaltaisella asianomaisen maakuntaviranomaisen virkamiehellä.

Rajavartiomiehellä on poliisitehtävää suorittaessaan toimivaltuudet, jotka Ahvenanmaan poliisilain 2 luvun mukaisesti on poliisimiehellä, jollei poliisin esittämässä pyynnössä ole muuta ilmoitettu Ahvenanmaan poliisilain 2 luvun 17 §:n 3 momentin tai 9 luvun 5 §:n nojalla.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (420/2004).

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.