288/2017

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan koltta-asetuksen (133/1997) 3, 5–6, 13, 24, 35–36 sekä 47–54 §,

muutetaan 1, 2, 4, 7–12, 25–29 § sekä 31 §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin niistä ovat 26 ja 27§ asetuksessa 593/2007, sekä

lisätään asetukseen uusi 1a § seuraavasti:

1 §
Henkilökohtaiset edellytykset

Kolttalain (253/1995) 10 §:ssä tarkoitettua asuntolainaa ja -avustusta voidaan myöntää riippumatta siitä, onko hakija perehtynyt ja kykenevä harjoittamaan kolttalain 3 §:ssä tarkoitettua yritystoimintaa. Liiiketoimintasuunnitelmaa ei vaadita asuntolainaa ja -avustusta myönnettäessä.

Tilaa ei saa, kolttalain 22 §:ssä tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta muodostaa henkilölle, joka itse tai jonka puoliso maansaantihakemuksen tekemisajankohtana on täyttänyt 50 vuotta. Mainitusta ikärajasta voidaan kuitenkin erityisestä syystä poiketa edellyttäen, että henkilö on enintään 55-vuotias.

Luonnollisen henkilön on tukea hakiessaan oltava 18 vuotta täyttänyt. Tukea voidaan myöntää 65 vuotta täyttäneelle henkilölle ainoastaan rakennuksen peruskorjaukseen ja vähäiseen laajentamiseen. Uuden asuinrakennuksen rakentamiseen tukea ei voida myöntää 60 vuotta täyttäneelle. Puolisoista otetaan huomioon nuoremman ikä.

1 a §
Eräät tuen myöntämisen rajoitukset

Tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea maksaa, jos tuen tai sen maksun hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Tukea ei saa myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission asetuksessa ja komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C 249/01) tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä.

2 §
Tuen myöntäminen useammalle henkilölle

Jos tuen kohteena olevan tilan tai alueen yhteisomistajista ainakin yksi täyttää kolttalain 4 ja 5 §:ssä säädetyt edellytykset sekä omistaa tilasta tai alueesta vähintään kolmasosan, heille voidaan yhteisesti myöntää kolttalain mukainen tuki. Tällaisille henkilöille yksinäänkin voidaan myöntää kyseistä tukea, jos tilan tai alueen yhteisomistajat antavat siihen suostumuksensa. Jos kysymys on valtion toimesta suoritettavasta tienteko- tai vesihuoltotyöstä, tulee suostumuksen sisältää myös kiinteistön saattaminen panttivastuuseen syntyvästä lainasta tai valtion saamisesta.

4 §
Investointilaina ja -avustus

Kolttalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun pienyritystoiminnan laajentamisen yhteydessä voidaan myöntää kolttalain 10 §:ssä tarkoitettua investointilainaa vain edellyttäen, että siten saavutetaan tuettavan yritystoiminnan tarjoamien työtilaisuuksien, tuotannon jalostusarvon tai palvelusten oleellinen lisäys. Jos uudistettavan käyttöomaisuuden hankintaan on aikaisemmin myönnetty valtion varoista avustusta, lainaa tai korkotukea, lainaa voidaan myöntää vain työtilaisuuksien, tuotannon jalostusarvon tai palvelusten lisäystä vastaavalta osalta.

Kolttalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun pienyritystoimintaan voidaan myöntää investointilainaa ja valtiontakausta, jos hakija täyttää kolttalain edellytykset ja samaan hankkeeseen myönnetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) mukaista tukea kolttalain 8 §:n 3 momentin mukaisesti.

7 §
Lainat ja avustukset muulle kuin yrittäjälle

Asuntolainaa ja -avustusta voidaan myöntää myös muulle kuin yritystoimintaa harjoittavalle koltalle.

8 §
Laina ja avustus rakennukseen

Asuntolainaa ja -avustusta voidaan myöntää sijainniltaan, pohjaratkaisuiltaan, teknisiltä rakenteiltaan ja varusteiltaan tarkoituksenmukaisten sekä asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen aikaan saamiseksi. Kyseistä tukea myönnettäessä on huomiota kiinnitettävä myös siihen, että asianomaisilla toimenpiteillä edistetään hyvää ympäristön laatua.

Asuntolainan ja -avustuksen avulla rakennettavassa ja laajennettavassa rakennuksessa olevan asunnon huoneistoala saa olla enintään 160 neliömetriä ja kahden asunnon rakentamista ja laajentamisesta varten yhteensä enintään 200 neliömetriä. Erityisistä syistä voi laajennuksessa huoneistoala olla edellä mainittua jonkin verran suurempi. Peruskorjattavan asuinrakennuksen huoneistoala voi olla edellä sanottua suurempikin, mutta tuettavana huoneistoalana otetaan kuitenkin huomioon enintään 250 neliömetriä. Talousrakennuksen tuettava enimmäishuoneistoala on enintään 60 neliömetriä. Kalapirtin tuettava huoneistoala saa olla enintään 40 neliömetriä ja sen yhteyteen rakennettavan varaston enintään 10 neliömetriä.

9 §
Lainojen ja avustusten yhteismäärä

Kolttalain 10 §:n mukainen valtionlaina ja avustus voivat yhdessä muun julkisen rahoituksen kanssa olla yhteensä enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Julkinen rahoitus ja korkotukilaina tai valtiontakauksen kohteena oleva muu laina eivät yhteensä saa ylittää 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

10 §
Avustusten enimmäismäärät

Avustusten enimmäismäärät ovat:

1) asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentamisessa 45 prosenttia sekä niiden laajentamisessa ja peruskorjauksessa sekä asuinympäristön parantamisessa ja sen yhteydessä perinneympäristön säilyttämisessä 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista;

2) tien rakentamisessa, sähköistämisessä ja vesihuollossa niiltä osin kuin ne eivät sisälly; asuinrakennuksen kustannuksiin 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista;

3) kalapirtin ja siihen liittyvän saunan sekä varaston rakentamisessa, laajentamisessa ja peruskorjauksessa 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

11 §
Lausunnon pyytäminen

Tukea koskevasta hakemuksesta voidaan pyytää Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto.

12 §
Laina-aika

Lainan laina-aika on lainoituskohteesta riippuen seuraava:

1) investointilaina tuotantorakennusta varten 5–25 vuotta;

2) asuntolaina 5–20 vuotta;

3) perinneympäristön säilyttämiseen myönnettävä laina 5–10 vuotta; ja

4) muut lainat 5–15 vuotta.

Lainan ehtoja määrättäessä on otettava huomioon asianomaisen henkilön varallisuus, tulot, perhesuhteet, lähiajan investoinnit ja muut hänen taloudelliseen kantokykyynsä vaikuttavat seikat.

25 §
Lyhennysten ja korkojen periminen

Kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten lyhennykset ja korot peritään takaisin siten, että lyhennyksen ja koron yhteismäärä on puolivuosittain suunnilleen yhtä suuri tai yhtä suurin puolivuotislyhennyksin. Lyhennykset ja korot erääntyvät maksettaviksi kunkin huhti- ja lokakuun viimeisenä päivänä. Saamisen korko on suoritettava kunkin lainaerän nostopäivästä lukien, jollei kolttalain 14 §:stä muuta johdu.

Jollei yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) mukaisesta tuomioistuimen päätöksestä muuta johdu, mainitussa menettelyssä sovittujen helpotusten lakattua valtion myyntihintasaaminen ja valtionlaina erääntyvät tässä pykälässä säädetyin tavoin. Sovittaessa ensiksi mainitun lain 97 §:ssä tai viimeksi mainitun lain 78 §:ssä tarkoitetusta järjestelystä on valtion myyntihintasaamisen ja valtionlainan erääntymisjaksoihin sovellettava tämän pykälän säännöksiä.

Valtion myyntihintasaaminen on 29 §:ssä tarkoitetut maksuhelpotukset mukaan lukien maksettava takaisin valtiolle kolttalain 30 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa, jollei yrityssaneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä muuta johdu.

26 §
Valtionlainojen, myyntihinnan ja kustannusosuuden periminen

Valtionlainojen, myyntihintojen sekä kustannusosuuksien lyhennysten ja korkojen maksuunpanossa, kannossa ja tilittämisessä noudatetaan, mitä eräiden valtion rahasaamisten maksuunpanosta, kannosta ja tilittämisestä annetussa asetuksessa (559/1967) säädetään siinä mainittujen saamisten osalta. Kantoviranomaisena toimii kuitenkin Valtionkonttori

27 §
Ylimääräinen lyhennys

Velallinen ja Valtiokonttori voivat sopia valtion myyntihintasaamisen takaisinmaksuajan lyhentämisestä sekä ylimääräisen lyhennyksen maksamisesta ja niiden vaikutuksesta erääntyviin lyhennyksiin. Ylimääräisestä lyhentämisestä huolimatta on maksamattomalle pääomalle lasketut korkoerät suoritettava lyhentämistä seuraavina eräpäivinä.

28 §
Yhdellä kertaa maksettavat saamiset

Tilan tai sen osan luovuttanut henkilö voidaan vapauttaa vastaamasta lainasta tai valtion saamisesta edellyttäen, että luovutuksensaaja on jo ennestään ollut yhteisvastuussa lainasta tai saamisesta eikä vastuusta vapauttaminen vaaranna lainan tai saamisen takaisinmaksua.

Kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten loppuerien perimisessä noudatetaan, mitä eräiden valtion saamisten perimisessä kerta kaikkiaan annetussa laissa (682/1966) säädetään.

29 §
Lykkäykset ja korkovapaudet

Hakijasta riippumattomista syistä aiheutuneiden vaikeuksien lieventämiseksi voidaan valtion myyntihintasaamisen lyhennysmaksuille myöntää lykkäystä sekä korkovapautta enintään vuosi kerrallaan, yhteensä kuitenkin enintään kymmenen vuotta.

Lyhennysten lykkäys voidaan myöntää siten, että takaisinmaksuaikaa pidennetään lykkäysvuosien määrällä ja lykätyt lyhennyserät peritään yhtä monessa erässä takaisinmaksuajan päätyttyä. Myyntihintasaaminen on kuitenkin maksettava takaisin kolttalain 30 §:ssä säädetyn enimmäismaksuajan kuluessa.

Lyhennysten lykkäys voidaan myöntää myös siten, että lykkäysvuosien jälkeen maksettavia puolivuotis- tai lyhennysmaksuja tarkistetaan laina-aikaa muuttamatta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää hakemuksesta lykkäyksen ja korkovapauden Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen annettua hakemuksen johdosta lausunnon.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää lykkäyksen ja korkovapauden määrätyillä ehdoilla tai peruuttaa myönnetyn helpotuksen, jos se katsoo siihen olevan lykkäyksen myöntämisehtojen mukaan syytä.

31 §
Lainan irtisanominen

Sen lisäksi, mitä kolttalain 37 §:n 1 momentissa säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä valtionlainan kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi:Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2017.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Liite: Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.