278/2017

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 32 a ja 65 §, sellaisina kuin ne ovat, 32 a § asetuksessa 348/2005 ja 65 § osaksi asetuksessa 1586/2015, sekä

lisätään asetukseen uusi 30 a ja 30 b § sekä siitä asetuksella 201/2014 kumotun 66 §:n tilalle uusi 66 § seuraavasti:

30 a §
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä kaavan aloitusvaiheen vuorovaikutus

Jos hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kaavoituksen yhteydessä, on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 2 §:ssä tarkoitetun hankkeesta vastaavan tehtävä ja toimitettava kaavan laatimisesta vastaavalle viranomaiselle suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Suunnitelmassa on oltava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017) 3 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Kaavan laatimisesta vastaavan viranomaisen on liitettävä suunnitelma osaksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja toimitettava se myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle yhteysviranomaiselle. Suunnitelman sisältävä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettava julkisesti nähtäville ja osallisille on varattava mahdollisuus esittää siitä mielipiteensä. Aikaa mielipiteen jättämiselle on varattava 30 päivää tai erityisestä syystä enintään 60 päivää. Mielipiteet on toimitettava viipymättä tiedoksi myös yhteysviranomaiselle.

Yhteysviranomaisen on edellä mainitun suunnitelman saatuaan ja sen tietoihin pohjautuen annettava hankkeesta vastaavalle lausunto niiden tietojen laajuudesta ja tarkkuudesta, jotka tämän on sisällytettävä hanketta koskevaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Yhteysviranomaisen on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa siitä, kun 2 momentissa tarkoitettu mielipiteiden jättämiselle varattu määräaika on päättynyt. Ennen lausunnon antamista yhteysviranomaisen on varattava sellaisille muille viranomaisille, joita asia todennäköisesti koskee, mahdollisuus ilmaista kantansa. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, jos viranomaisella on ollut mahdollisuus ilmaista kantansa osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä ja kannanotot ovat yhteysviranomaisen käytettävissä.

Yhteysviranomaisen lausunnon sisältöön ja velvollisuuteen julkaista lausunto internetissä sovelletaan, mitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 18 §:ssä säädetään.

30 b §
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä kaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutus

Jos hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kaavoituksen yhteydessä, ympäristövaikutusten ar-viointimenettelystä annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun hankkeesta vastaavan on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitetut tiedot sisältävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja toimitettava se kaavan laatimisesta vastaavalle viranomaiselle. Arviointiselostuksen on perustuttava 30 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun suunnitelmaan sekä yhteysviranomaisen siitä antamaan lausuntoon. Kaavan laatimisesta vastaava viranomainen liittää arviointiselostuksen osaksi kaavan valmisteluaineistoa ja toimittaa sen myös yhteysviranomaiselle.

Kun valmisteluaineisto sisältää 1 momentissa tarkoitetun arviointiselostuksen, on aineisto asetettava nähtäville ja 30 §:n 1 momentissa tarkoitetulle mielipiteen esittämiselle kaavaa valmisteltaessa on varattava aikaa vähintään 30 päivää. Jos arviointiselostusta ei kuitenkaan perustellusta syystä voida liittää kaavan valmisteluaineistoon eikä osallisilla ole sen vuoksi mahdollisuutta esittää siitä siinä vaiheessa mielipidettään, on tilaisuus mielipiteen esittämiseen varattava viimeistään samalla kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Kaavan laatimisesta vastaavan viranomaisen on varattava niille viranomaisille, joiden toimialaa hanke todennäköisesti koskee, tilaisuus ilmaista kantansa arviointiselostuksesta. Aikaa kannan ilmaisemiseen on varattava vähintään 30 päivää. Kaavan laatimisesta vastaavan viranomaisen on toimitettava kannanotot ja 2 momentissa tarkoitetut mielipiteet viipymättä myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle yhteysviranomaiselle.

Yhteysviranomaisen on annettava hankkeesta vastaavalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettu perusteltu päätelmä. Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 2 momentissa tarkoitettu mielipiteiden jättämiselle varattu määräaika päättyy.

Jos yhteysviranomainen ei voi arviointiselostuksen perusteella tehdä perusteltua päätelmää, sen on tarvittaessa pyydettävä hankkeesta vastaavalta sellaisia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:ssä tarkoitettuja lisätietoja, joilla on välitöntä merkitystä päätelmän tekemiselle. Yhteysviranomaisen on toimitettava lisätiedot viipymättä tiedoksi myös kaavan laatimisesta vastaavalle viranomaiselle, jonka on pyydettävä lisätiedoista mielipiteet ja kannanotot 2 ja 3 momentin mukaisesti.

Yhteysviranomaisen velvollisuuteen toimittaa perusteltu päätelmä tiedoksi viranomaisille ja muille tahoille ja julkaista se internetissä sovelletaan, mitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 23 §:ssä säädetään.

32 a §
Sähköinen tiedottaminen

Kaavoituksen vireilletulosta, tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa sekä kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on mahdollisuuksien mukaan tiedotettava myös sähköisesti. Kaavaehdotus on mahdollisuuksien mukaan julkaistava myös sähköisesti.

Tiedotettaessa 1 momentin mukaisesti on ilmoitettava, miten asiasta on saatavissa lisätietoja sekä minne asiasta on mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Jos hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kaavoituksen yhteydessä, ilmoituksessa, jolla osallisille varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjoista, on oltava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:ssä tarkoitetut tiedot ja ilmoitus on julkaistava aina myös sähköisesti kaavan laatimisesta vastaavan viranomaisen internetsivuilla.

65 §
Naapurien kuuleminen

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on antaessaan rakennuslupahakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 1 momentissa tarkoitetun tiedon naapureille varattava heille vähintään 7 päivää huomautuksen tekemiseen. Jos kyse on hankkeesta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, rakennusvalvontaviranomaisen on kuitenkin varattava naapureille vähintään 14 päivää huomautuksen tekemiseen. Ilmoitus hakemuksesta saadaan toimittaa postitse kirjeellä.

Jollei naapuria tiedetä tai hankaluudetta tavata taikka jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen.

Rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

66 §
Tiedottaminen ympäristövaikutusten arviointia edellyttävästä hankkeesta

Maankäyttö- ja rakennuslain 132 §:ssä tarkoitettu hakemuksesta tiedottaminen on tehtävä kunnan sähköisellä ilmoituksella kuntalaissa säädetyn mukaisesti. Ilmoituksessa on annettava tieto asiasta ja sen ratkaisevasta viranomaisesta. Lisäksi siinä on kerrottava, missä ja mihin asti hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä, miten huomautukset jätetään ja keneltä asiasta saa lisätietoja.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, (32011L0092); EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU (32014L0052); EUVL L 124, 25.4.2014, s. 1

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Jaana Junnila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.