217/2017

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (646/2005) 1 § ja 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi asetuksessa 487/2006, seuraavasti:

1 §
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käyttöä koskeva suunnitelma

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 12 §:ssä tarkoitettu neljää seuraavaa kalenterivuotta koskeva suunnitelma varojen käytöstä on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle joka toinen vuosi maaliskuun 15. päivään mennessä. Suunnitelman perusteella sosiaali- ja terveysministeriö tekee valtiovarainministeriölle esityksen valtion talousarvioon esitettävästä kokonaisrahamäärästä.

Suunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä muuta kuin järjestämisvelvollisuuteensa kuuluvaa ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta Kansaneläkelaitos korvaa ja järjestää sekä miten rahamäärää käytetään sairauksien ehkäisemiseen ja kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

3 §
Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma

Nuoren kotikunta laatii suunnitelman lain 20 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. Suunnitelmaa tulee tarkistaa, jos nuoren kuntoutus ei toteudu sen mukaisesti tai jos kuntoutus ei muutoin edisty tarkoituksenmukaisella tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2017.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Milja Tiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.