183/2017

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirto

Kevalle siirretään evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavat summat arvion perusteella kuukausittain.

Kirkon eläkerahasto ja Kansaneläkelaitos siirtävät Kevalle eläkemenon maksuun tarvittavat varat etukäteen siten, että varat ovat katteen veloituspäivänä Kevan käytettävissä. Varat siirretään kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukauden ensimmäinen erä maksetaan ennen eläkkeiden yleistä maksupäivää. Kuukauden toinen erä maksetaan ennen kuin ennakonpidätykset edellisen kuukauden aikana maksetuista eläkkeistä on tilitettävä veroviranomaisille. Kuukauden ensimmäisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden maksuun yleisenä maksupäivänä. Kuukauden toisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden ennakonpidätykseen ja sellaisten erien maksamiseen, joita ei makseta eläkkeiden yleisenä maksupäivänä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan esityksestä ennen kutakin vuotta seuraavana vuonna kussakin varojen siirrossa maksettavat summat ja niiden maksupäivät. Ennen vahvistamista valtiovarainministeriö pyytää kirkon eläkerahastolta ja Kansaneläkelaitokselta lausunnot. Tilinpäätösten valmistuttua valtiovarainministeriö vahvistaa edellisen vuoden toteutuneiden eläkemenojen perusteella maksettavan tai hyvitettävän korjauserän suuruuden ja maksu tai hyvitys suoritetaan huhtikuun ensimmäisen maksuerän yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan heinäkuun 1 päivän ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

2 §
Evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen maksama kustannusten korvaus

Kevalle suoritettavan korvauksen määrä lasketaan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkejärjestelmän toimeenpanosta Kevalle aiheutuvista kustannuksista seuraavasti:

1) sellaiset kustannukset, jotka ovat suoraan osoitettavissa kirkon eläkerahaston tai Kansaneläkelaitoksen kustannuksiksi, korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti;

2) kaikkien Kevan hoitamien eläkejärjestelmien aiheuttamista yhteisistä kustannuksista kirkon eläkerahasto ja Kansaneläkelaitos korvaavat aiheuttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella, jonka niiden kustannukset kunakin vuonna muodostavat Kevan kustannuksista. Eläkelaitosten yhteiset kustannukset jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksutoimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisältyvät evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkejärjestelmän aiheuttamat kustannukset lasketaan siten kuin 3–5 kohdissa määrätään;

3) eläketoiminnossa kirkon eläkerahaston ja Kansaneläkelaitoksen korvausprosentti on sama kuin evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkejärjestelmistä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden osuus on Kevan hoitamista eläkejärjestelmistä vuoden aikana yhteensä alkaneista eläkkeistä;

4) eläkkeiden maksutoiminnossa kirkon eläkerahaston ja Kansaneläkelaitoksen korvausprosentti on sama kuin näiden maksussa olevien eläkkeiden lukumäärän osuus on Kevan hoitamien eläkejärjestelmien yhteensä maksussa olevien eläkkeiden lukumäärästä vuoden lopussa;

5) tukitoiminnoissa kirkon eläkerahaston ja Kansaneläkelaitoksen korvausprosentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun lasketaan Kevan eläketoiminnon ja eläkkeiden maksutoiminnon henkilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko Kevan henkilöstömäärästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan 3 kohdan mukaisella luvulla.

Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan saaman korvauksen määrän ja maksupäivät kullekin vuodelle tehtävän ennakkoarvion perusteella. Keva esittää valtiovarainministeriölle laskelman korvauksen suuruudesta. Kuukausittain maksetaan yksi kahdestoista osa kyseiselle vuodelle arvioidusta korvauksesta. Korvaus maksetaan siten, että se on kunakin kuukautena Kevan käytettävissä varsinaista palkanmaksupäivää edeltävänä katteen veloituspäivänä.

Viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa todetaan Kevalle aiheutuneet todelliset kustannukset. Valtiovarainministeriö vahvistaa liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrän ja se laskutetaan tai hyvitetään maaliskuun viimeistä päivää seuraavan Kevalle maksettavan hoitokulun yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan heinäkuun 1 päivän ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

Ennen 2 ja 3 momentissa tarkoitettua vahvistamista valtiovarainministeriö pyytää kirkon eläkerahastolta ja Kansaneläkelaitokselta lausunnot.

3 §
Viivästyskorko

Mikäli kirkon eläkerahaston tai Kansaneläkelaitoksen tässä valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu maksu viivästyy, on näiden suoritettava Kevalle viivästyneestä erästä korkoa, jonka suuruus määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2017. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2017.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2017

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Marja Isomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.